Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας 2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εξουσιοδότηση του πελάτη για έρευνα ύπαρξης ποινικών διώξεων εις βάρος του και λήψη των σχετικών δικογραφιών (υπόδειγμα).

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογράφων ... του ... και της ... , γεννηθείς στο ... στις ... , κάτοχος του Α.Δ.Τ. ... που εκδόθηκε στις ... από το Τ.Α. ... , κάτοικος ... , διεύθυνση ... , παρέχω στον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Δημήτριο Χρ. Καραγιάννη (Α.Μ. 10037), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδό Πολθτεχνείου αριθ. 21, την εντολή και πληρεξουσιότητα να πληροφορηθεί τυχόν εκκρεμείς εις βάρος μου ποινικές διώξεις, να λάβει αντίγραφα τυχόν εις βάρος μου δικογραφιών και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπροσώπηση και την υπεράσπισή μου.

Θεσσαλονίκη, 04.02.2013

Ο Εξουσιοδοτών

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ... του ... με Α.Δ.Τ. ... , Θεσσαλονίκη 04.02.2013, Ο Βεβαιών

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

2315514897

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

2315514897