Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία - Αίτηση αντικατάστασης προσημείωσης υποθήκης με εγγυοδοσία - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ Του ... , κατοίκου ... , οδός ... αριθμός ... ΚΑΤΑ Του ... , κατοίκου ... , οδός ... αριθμός ...

Με την με αριθμό ... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... χορηγήθηκε στον καθού κατόπιν σχετικής αίτησης η αίτηση άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης μέχρι του ποσού των ... ευρώ προς εξασφάλιση απαιτήσεώς του κατ’ εμού, συνισταμένης σε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, η οποία απέρρεε από ενοχή εκ συναλλαγματικής ποσού ... ευρώ και λήξεως ... , την οποίαν είχε εκδώσει ο καθού στη Θεσσαλονίκη στις ... εις διαταγή του ιδίου, πληρωτέα στη Θεσσαλονίκη (Κεντρικό Κατάστημα ΕΤΕ) και την οποία αποδέχθηκα αυθημερόν. Η εν λόγω προσημείωση εγγράφηκε στον τόμο ... και φύλλο ... του Βιβλίου Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ... επί οικίας μου ευρισκομένης στην ... και επί της οδού ... αριθμός ...

Επειδή η ως άνω προσημείωση δεν έχει τραπεί μέχρι σήμερα σε υποθήκη, προτίθεμαι δε να πωλήσω την εν λόγω βαρυμένη με την προσημείωση οικία μου, προσφέρομαι να παράσχω εγγυοδοσία υπέρ του καθού, αντί του χορηγηθέντος σε αυτόν ασφαλιστικού μέτρου της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαίτηση που έχει κατ’ εμού από την ανωτέρω αιτία. Προς το σκοπό αυτό προσφέρομαι να παράσχω στον καθού εγγυητική επιστολή αξιόχρεης τράπεζας, ήτοι της ... για το ποσό των ... ευρώ.

Επειδή υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση, λόγω του ότι έχω βρει αγοραστή άμεσα ενδιαφερόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω οικίας, νόμιμη συντρέχει περίπτωση όπως το Δικαστήριο διατάξει την αντικατάσταση αυτή ως ασφαλιστικό μέτρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να διαταχθεί η αντικατάσταση του ασφαλιστικού μέτρου της προσημειώσεως υποθήκης που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης με το ασφαλιστικό μέτρο της εγγυοδοσίας, που συνίσταται στην παροχή εκ μέρους της τραπέζης ... εγγυητικής επιστολής ποσού ... ευρώ για την εξασφάλιση της αναφερομένης στο ιστορικό απαιτήσεως του καθού εις βάρος μου.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ...

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.