Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διανομή ακινήτων - Αγωγή διανομής ακινήτων - Εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα από κληρονομιά (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ...

ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Του ... κατοίκου ... ΚΑΤΑ 1. ... κατοίκου ... 2. ... κατοίκου ... 3. ... κατοίκου ... 4. ... κατοίκου ...

Η σύζυγός μου ... κάτοικος εν ζωή ... απεβίωσε την .../.../... στην ... χωρίς να καταλίπει διαθήκη. Κατά το χρόνο του θανάτου της δεν άφησε τέκνα άλλα μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους εμένα τον σύζυγό της, τους αμφιθαλείς αδελφούς της ... και ... , και τις επίσης αμφιθαλείς αδελφές της ... και ... . Η αποβιώσασα σύζυγός μου κατά το χρόνο του θανάτου της κατέλιπε ως κληρονομία τα ακόλουθα ακίνητα: α) Ένα οικόπεδο που ευρίσκεται επί της οδού ... αρ. ... στη θέση «...» της πόλεως ... εμβαδού ... τ.μ., το οποίο συνορεύει ανατολικά με την οδό ..., δυτικά με ιδιοκτησία ..., βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων ... και νότια με ιδιωτική οδό, και είναι περιτοιχισμένο με μανδρότοιχο. Εντός του ανωτέρω οικοπέδου 1. μία ισόγειος κεραμοσκεπής οικία εμβαδού ... τ.μ. αποτελούμενη από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα και λουτρό, και 2. ένα βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), εμβαδού ... τ.μ., δομημένο με τσιμεντόλιθους. Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων και του οικοπέδου ανέρχεται σε ... ευρώ, β) Ένα οικόπεδο εκτάσεως ... τ.μ., κείμενο επί της οδού ... αρ. ... εντός ορίων οικισμού του Δήμου ... , το οποίο συνορεύει με ... και η αξία του ανέρχεται σε ... ευρώ και γ) Ένα αγρό, εκτάσεως ... στρεμμάτων, κείμενο στη θέση ... της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου ... , ο οποίος συνορεύει και είναι αξίας ... ευρώ.

Τα προπεριγραφόμενα ακίνητα είχαν περιέλθη στην αποβιώσασα σύζυγό μου κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαιώμα κυριότητας, νομής και κατοχής, ως εξής: Το πρώτο και δεύτερο εξ αγοράς παρά της ... (μητέρας της) δυνάμει του υπ’ αριθ. ... συμβολαίου του συμβολαιογράφου ... το οποίο έχει νομίμως μεταγεγραφεί στον τόμο ... και αριθ. .. των βιβλίων Μεταγραφών του ... . Στην δε δικαιοπάροχο της είχε περιέλθει δυνάμει του υπ’ αριθ. ... συμβολαίου ανταλλαγής του συμβολαιογράφου ... νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο ... και αριθ. ... των αυτών βιβλίων Μεταγραφών του ... . Το τρίτο των ως άνω ακινήτων περιήλθε στην αποβιώσασα εκ κληρονομίας του ... την οποία αποδέχθηκε δυνάμει του υπ’ αριθ. ... συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου ... νομίμως μεταγραμμένου στον τόμο ... και αριθ. ... των βιβλίων μεταγραφών του ...

Επειδή, την ως άνω κληρονομία έχουμε αποδεχθεί νομίμως όλοι οι συγκληρονόμοι με τις υπ’ αριθ. ... και ... δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας νομίμως μεταγγραμμένες στον τόμο ... και αριθμό ... και τόμο ... και αριθμ. ... των αυτών βιβλίων Μεταγραφών του ... , και είμαστε συγκύριοι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου 1/2 εγώ και κατά ποσοστό 1/8 έκαστος των λοιπών συγκληρονόμων. Επειδή οι εναγόμενοι δεν συναινούν στην εξώδικη διανομή των άνω ακινήτων, ώστε έχω νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσω δικαστικά την λύση της κοινωνίας και την διανομή αυτών. Επειδή συνακολούθως δέον να αναγνωρισθεί δικαστικά το κληρονομικό μου δικαίωμα και να διαταχθεί η απόδοση σε μένα των άνω ακινήτων κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου. Επειδή δέον να διαταχθεί η αυτούσια διανομή των προπεριγραφομένων ακινήτων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον μπορούν να διαιρεθούν σε ομοειδή μέρη ανάλογα προς τις μερίδες των κοινωνών, χωρίς να επέλθει μείωση της αξίας αυτών, και συγκεκριμένα ... , διαφορετικά εφόσον κριθεί ότι η αυτούσια διανομή είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, να διαταχθεί η πώληση δια πλειστηριασμού των ανωτέρω διανεμητέων. Επειδή, αρμοδίως φέρεται η υπό κρίση αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως κατά τόπο αρμοδίου δοθέντος ότι τα διανεμητέα ακίνητα ευρίσκονται εντός της περιφερείας του Πρωτοδικείου ... και ως καθ’ ύλην αρμοδίου, δοθέντος ότι η αξία των ακινήτων ανέρχεται σε ... ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσα προστεθούν κατά τη συζήτηση με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΑΙΤΟΥΜΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου ως νόμιμη, βάσιμη και αληθής. Να αναγνωρισθεί το κληρονομικό μου δικαίωμα επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου των ακινήτων που περιγράφονται στο ιστορικό, και να διαταχθεί η απόδοση τους σε μένα κατά το ποσοστό αυτό. Να διαταχθεί η διανομή των ανωτέρω κληρονομιαίων ακινήτων σε (οκτώ) ομοειδή μέρη ανάλογα προς την μερίδα των κοινωνών, ώστε να λάβω τέσσαρα μέρη προς συμπλήρωση της μερίδας μου και έκαστος των εναγομένων ανά ένα μέρος (1/8). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή να διαταχθεί η πώληση των διανεμητέων ακινήτων δια πλειστηριασμού διοριζομένης προς τούτο υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου ... κατοίκου... ώστε εκ του εκπλειστηριάσματος να λάβουμε ποσοστό επί του εκπλειστηριάσματος εγώ μεν 50%, οι δε εναγόμενοι ποσοστό 12,5% έκαστος. Σε περίπτωση δε που η αυτούσια διανομή είναι εν μέρει μόνο δυνατή, να διαταχθεί εν μέρει η αυτούσια διανομή και εν μέρει η πώληση δια πλειστηριασμού, ώστε έκαστος των διαδίκων κοινωνών να λάβει την μερίδα που αναλογεί σε αυτόν. Να παραπεμφθεί η υπόθεση σε εντεταλμένο δικαστή ενώπιον του οποίου να γίνει η κλήρωση. Να καταψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της διανεμητέας περιουσίας.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.