Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αδικοπραξία προστηθέντος - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος (υπόδειγμα)

Ενώπιον του ...

ΑΓΩΓΗ ... ΚΑΤΑ ...

Με σύμβαση η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ εμού και του πρώτου των εναγομένων στην ... την ... , ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει και παραδώσει σε εμένα και στον τόπο που ευρίσκεται η αποθήκη μου, επί της οδού ... στην ... , χίλια (1000) μέτρα αγγλικού υφάσματος κατάλληλου για ανδρικές ενδυμασίες, υπό τους όρους που περιλήφθηκαν στην σύμβαση αυτή και συγκεκριμένα: ...

Ο ως άνω πρώτος των εναγομένων προσέλαβε για την φόρτωση και παράδοση σε εμένα του υφάσματος τούτου ως εργάτη τον δεύτερο των εναγομένων, ο οποίος κατά την εκφόρτωση του εν λόγω υφάσματος στην αποθήκη μου εξ αμελείας του έριξε στο δάπεδο αυτής ένα αναμμένο σιγαρέτο από το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία αποτέφρωσε όλα τα εμπορεύματα που υπήρχαν στην αποθήκη μου, ήτοι αναλυτικά τα ακόλουθα: α. ... , αξίας ... β. ... , αξίας ... γ. ... , αξίας ... και συνολικά (άθροισμα ανωτέρω κονδυλίων α, β, γ) αξίας ποσού ... .

Επειδή ο δεύτερος των εναγομένων έχει την ιδιότητα του προστηθέντος από τον πρώτο των εναγομένων, η ως άνω πράξη του είναι υπαίτια και παράνομη, έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με αυτή, κατά τον χρόνο δε της τελέσεως αυτής είχε επί τούτου εξουσία ο πρώτος των εναγομένων, τις οδηγίες του οποίου ακολουθούσε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή συνεπώς δικαιούμαι κατ' άρθρ. 914 και 922 ΑΚ να απαιτήσω από τους εναγομένους αποζημίωση για την κάλυψη του ως άνω ποσού της ζημίας μου και πρέπει να υποχρεωθούν αυτοί εις ολόκληρον έκαστος στην καταβολή του ποσού αυτού με δικαστική απόφαση, η οποία δέον να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, εφόσον πρόκειται για αποζημίωση εξαιτίας άδικης πράξεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για την ιστορούμενη αιτία να μου καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των ... με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.