Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγγελία απόλυσης - Αναγγελία καταγγελίας σύμβασης εργασίας, αορίστου χρόνου (υπόδειγμα)

Αναγγελία καταγγελίας σύμβασης εργασίας (αορίστου χρόνου)

Προς τον α) Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) β) Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

Σας αναγγέλλουμε ότι την …………. απολύσαμε, σύμφωνα με το Ν. 3198/1955, τον εργάτη ή υπάλληλο ……………………………………………………………………………. Κατωτέρω σας παρέχουμε τα στοιχεία που ορίζονται από τις 31512/1955 και 44471/56 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 1) Επωνυμία …………………… 2) Αντικείμενο ………………………. 3) Διεύθυνση Έδρας ………………………………… 4) Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου ……………………………. 5) Αριθμός βιβλ. αγοράς ενσήμων (εργοδότη) ………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ: 1) Ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα ……………………………. 2) Διεύθυνση κατοικίας ………………………………………………. 3) Ειδικότητα (α) ………………………………………………… 4) Επάγγελμα επακριβώς προσδιορισμένο (β) …………………….. 5) Ηλικία ………………………………………………………………. 6) Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος) …………………… 7) Οργανισμός που είναι ασφαλισμένος …………….. Α.Μ. ………… 8) Αποδοχές κατά την απόλυση ……………………………………….. 9) Χρονολογία πρόσληψης (γ) …………………………………………. 10) Χρονολογία απόλυσης ……………………………………………. 11) Χρονολογία καταβολής αποζημίωσης …………………………….. 12) Ποσό αποζημίωσης …………………………………………………. 13) Τελευταία ημέρα εργασίας ………………………………………..

Θεσσαλονίκη, …../…./......

Ο εργοδότης (ή ο νόμιμος πληρεξούσιος) Υπογραφή – Σφραγίδα

α) Εργάτης ή υπάλληλος

β) π.χ. χειριστής κοπτικής μηχανής, πρακτικός μηχανικός, ηλεκτροσυγκολλητής κλπ.

γ) Επί μεταβολών ή χρονολογία της τελευταίας πρόσληψης

Σχόλια: Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται η επιχείρηση, την απόλυση εργαζόμενου μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στον μισθωτό το έγγραφο της καταγγελίας.

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.