Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνου (υπόδειγμα)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ... του έτους ... και ημέρα ... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι και υπογεγραμμένοι, αφενός ο ... του ... και της ... , γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη στις ... , κάτοικος Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κάτοχος του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκπροσωπούμενος στο παρόν από την δικηγόρο Θεσσαλονίκης ... και αφετέρου η ... του ... και της ... , γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη στις ... , κάτοικος Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κάτοχος του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης ... συμφωνήσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε αμοιβαία τα εξής:

Την ... του έτους ... συνήψαμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης πολιτικό γάμο, ο οποίος εν συνεχεία ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... Θεσσαλονίκης (θρησκευτικός γάμος). Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε ένα τέκνο, τον ... , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την ... , ηλικίας σήμερα ... ετών. Αποφασίσαμε να λύσουμε το γάμο μας με συναινετικό διαζύγιο σύμφωνα με το άρθρο 1441 Α.Κ, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4055/2012, και συμφωνήσαμε σχετικά με τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή του παιδιού μας τα εξής:

1. Γονική Μέριμνα: Ρητά συμφωνείται ότι η γονική μέριμνα του γιου μας θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς του. Ομοίως από κοινού αναλαμβάνουμε την ανατροφή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου μας και γενικά θα φροντίζουμε για κάθε τι που αφορά την ψυχική, πνευματική, σωματική υγεία και ανάπτυξη του γιου μας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του καλώς εννοουμένου συμφέροντος του παιδιού.

2. Επιμέλεια: Η επιμέλεια του παραπάνω ανηλίκου παιδιού μας ρητώς συμφωνείται ότι θα ασκείται αποκλειστικά από τη δεύτερη από εμάς τους υπογράφοντες, ... , μητέρα του, η οποία και θα επιμελείται κάθε τι που απαιτείται για το παιδί απρόσκοπτα από την πλευρά της και με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανήλικου τέκνου μας, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του. Τούτο δε επιβάλλεται για τη σταθερότητα της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησής του, αλλά συγχρόνως και για τη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού με τον πατέρα του, με γνώμονα την ομαλή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο αγάπης και στοργής. Ρητά συμφωνείται ότι το ανήλικο τέκνο θα διαμένει μαζί με την μητέρα του.

3. Επικοινωνία: Ο πρώτος από εμάς τους υπογράφοντες, πατέρας του ανηλίκου τέκνου μας, θα επικοινωνεί με το παιδί ως ακολούθως:

3.1. Κάθε Τετάρτη από τη λήξη του σχολικού ωραρίου περί ώρα 16:15 μ.μ. έως την επόμενη ημέρα, Πέμπτη, οπότε θα παραδίδει το παιδί στο σχολείο περί ώρα 08:00 π.μ. Σε περίπτωση που η εν λόγω ημέρα, Τετάρτη, συμπίπτει με ημέρα αργίας από 09:00 π.μ. έως την επόμενη ημέρα, Πέμπτη, στις 09:00 π.μ.

3.2. Τα σαββατοκύριακα της πρώτης και τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα από ώρα 09:00 π.μ. το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 19:30 μ.μ.

3.3. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το παιδί από την κατοικία της μητέρας και θα το παραδίδει και πάλι εκεί τις ανωτέρω ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση κωλύματός του θα μπορούν να παραλαμβάνουν το ανήλικο τέκνο οι γονείς του πρώτου εξ ημών σε περίπτωση δε κωλύματος της δεύτερης εξ ημών το παιδί μπορεί να παραδίδεται στους γονείς της.

3.4. Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Νέου Έτους μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α) κάθε μονό έτος από τις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 09.00 π.μ. έως τις 30 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30 μ.μ. και β) κάθε ζυγό έτος από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα στις 09.00 π.μ. έως την 6η Ιανουαρίου και ώρα 19.30 μ.μ.

3.5. Κατά την εορτή του Πάσχα μία (1) εβδομάδα και ως εξής: α) κάθε μονό έτος από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 19.30 μ.μ. και β) κάθε ζυγό έτος από τη Δευτέρα του Πάσχα (της Διακαινισίμου) και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 19:30 μ.μ.

3.6. Το καλοκαίρι ο πρώτος από εμάς θα μπορεί να επικοινωνεί με το τέκνο μας δεκαπέντε (15) ημέρες και το διάστημα αυτό θα ρυθμίζεται μεταξύ μας.

3.7. Ρητά συμφωνείται ότι αν κάποιος εξ ημών επιθυμήσει να δει το παιδί ενόσω αυτό θα βρίσκεται στην οικία του άλλου γονέα θα μπορεί να το δει κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ μας.

3.8. Ρητά συμφωνείται μεταξύ μας ότι η παρούσα συμφωνία της επικοινωνίας του πρώτου από εμάς τους συμβαλλομένους με το ανήλικο τέκνο μας ισχύει από σήμερα και για μία διετία, οπότε και πάλι, μετά την συμπλήρωση της, εμείς οι συμβαλλόμενοι θα ρυθμίσουμε εκ νέου τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα - πρώτου συμβαλλομένου με το παιδί μας ανάλογα με τις τότε προκύψασες ανάγκες του τέκνου μας.

3.9. Συμφωνείται ακόμη ότι σε περίπτωση που ο πρώτος από εμάς εξ αιτίας των ανειλημμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων θα αδυνατεί να τηρήσει τις ώρες που άνω καθορίσθηκαν για την επικοινωνία του με το ανήλικο παιδί μας οφείλει εγκαίρως, ήτοι μέχρι την προηγούμενη της κάθε καθορισθείσης ημέρας συναντήσεως του με αυτό, να το γνωστοποιεί στη δεύτερη εξ ημών και να προτείνει νέο ωράριο, το οποίο δέον να εξυπηρετεί αμφότερους τους εδώ συμβαλλομένους. Το ίδιο ισχύει ως προς την αλλαγή των ωρών επικοινωνίας και στην περίπτωση που και η δεύτερη εξ ημών έχει ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

4. Διατροφή και λοιπά έξοδα του παιδιού:

4.1. Ρητά συμφωνείται ότι ο πρώτος εξ ημών, ... , θα καταβάλει για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου μας σε τραπεζικό λογαριασμό της δεύτερης εξ ημών και σε τράπεζα επιλογής της το ποσό των ... ευρώ μηνιαίως. Αυτό το ποσό θα αποτελεί τη συμμετοχή του πρώτου στην διατροφή του τέκνου μας, η οποία διατροφή συμφωνήθηκε να είναι κοινή και ανάλογη των δυνάμεων μας.

4.2. Το ανωτέρω ποσό συμφωνείται ότι θα ισχύει για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. Μετά το πέρας της διετίας θα συνταχθεί καινούριο συμφωνητικό όπου θα προβλεφθεί εκ νέου το ύψος του ποσού ανάλογα με τις τότε ανάγκες του παιδιού και κατόπιν συνεννοήσεώς μας.

5. Λοιπές συμφωνίες:

5.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα με το παρόν συμφωνητικό ότι ουδεμία συμμετοχή είχε ο ένας στα αποκτήματα του άλλου καθώς ό,τι απέκτησε ο καθένας τους κατά τη διάρκεια του γάμου το απέκτησε αποκλειστικά με δικά του χρήματα και δυνάμεις χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά του άλλου συζύγου, γι’ αυτό και ρητά συμφωνούν ότι καμία απαίτηση δεν έχουν ο ένας από τον άλλο και παραιτούνται από κάθε αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα.

5.2. Η μητέρα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του και οι δύο γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κατηγορούν ο ένας τον άλλον στο παιδί τους, αλλά να το εμπνέουν αισθήματα αγάπης και σεβασμού και προς τους δύο ανεξάρτητα από τις διαφορές που τους οδήγησαν στη λύση του γάμου τους.

Η συμφωνία αυτή θα υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για επικύρωση μαζί με τη δήλωση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από εμάς τους συμβαλλομένους, όπως ακολουθεί.

Οι Συμβαλλόμενοι ...

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι ...

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (Τηλ. 2310525720, Κιν. 6974128138)

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.