Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οικογενειακό δίκαιο - Αγωγή διατροφής λόγω διαζυγίου (υπόδειγμα δικογράφου)

Προς το Μονομελές Πρωτοδικείο …

ΑΓΩΓΗ

Ε. συζ. Α. Φ., το γένος Ι. Α., κατοίκου …

ΚΑΤΑ

Α. Φ. του Π., κατοίκου …

Με τον εναγόμενο τελέσαμε ενταύθα την ... νόμιμο γάμο, ο οποίος λύθηκε με την υπ' αριθ. … απόφαση του ενταύθα Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με βάση το άρθρο 1439 παρ. 3 Α.Κ., ύστερα από διάσταση 4 ετών και τον από το λόγο αυτό τεκμαιρόμενο κλονισμό των σχέσεων μας. Τον παραπάνω γάμο τέλεσα σε ηλικία 18 ετών και κατά τη διάρκεια του δεν άσκησα κανένα επάγγελμα, αλλά ασχολήθηκα με τα οικιακά και την ανατροφή των δύο (2), ενηλίκων σήμερα, τέκνων μας. Έτσι μέχρι σήμερα δεν είχα καμία επαγγελματική κατάρτιση ή ανάλογη εμπειρία για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος. Επίσης, μέχρι σήμερα, το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι ένα διαμέρισμα εμβαδού 45 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην ενταύθα επί της οδού ... οικοδομή, στο οποίο διαμένω μετά το χωρισμό μου με τον εναγόμενο.

Επειδή, επομένως, δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εισοδήματος, από τα οποία να εξασφαλίζω τη διατροφή μου, ενώ η ηλικία μου (53 ετών) δεν μου επιτρέπει να αρχίσω την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζω από αυτό τη διατροφή μου. Επειδή οι αναγκαίες για τη διαβίωση μου δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των ... ευρώ μηνιαίως, δηλαδή : α) ... ευρώ για έξοδα κοινοχρήστων δαπανών και εξόδων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος του διαμερίσματος επί της οδού … όπου διαμένω και β) ... ευρώ για έξοδα φαγητού, ενδύσεως και ψυχαγωγίας. Επειδή ο εναγόμενος ασκεί από τριακονταετίας το επάγγελμα του επιπλοποιού, από το οποίο κερδίζει μηνιαίως ... ευρώ, είναι δε κύριος διαμερίσματος εμβαδού 85 τ.μ., ενταύθα και επί της οδού ... και αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής «MERCEDES», ενώ δεν έχει άλλες υποχρεώσεις διατροφής απέναντι σε κανένα άλλο πρόσωπο. Επειδή, επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η διατροφή που πρέπει να μου επιδικαστεί ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο είναι ανάλογο με τις ανάγκες μου και το οποίο ο εναγόμενος μπορεί να καταβάλει, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Επειδή η απόφαση που θα εκδοθεί πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, εφόσον πρόκειται για απαίτηση διατροφής (άρθρα 907, 908 παρ. Ια και 910, 4 Κ,Πολ.Δ.). Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

Για όλα αυτά και όσα θα προσθέσω στη συζήτηση της παρούσης και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μου. Ζητώ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει λόγω διατροφής ... ευρώ μηνιαίως και μάλιστα προκαταβολικά, στην αρχή κάθε μήνα, από την κοινοποίηση της παρούσης και επί … χρόνια, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι και την πλήρη εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καθοριστούν με σχετική πράξη του παρόντος δικαστηρίου τα προκαταβλητέα από τον αντίδικο έξοδα και τέλη της δίκης. Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

…/…/... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.