Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για την αποσφράγιση οικίας (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Της … , κατοίκου …

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ

Είμαι αποκλειστική κυρία μίας ισόγειας κατοικίας (διαμέρισμα) ευρισκομένης στη συνοικία ... , στην … (αποτελούμενης από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτρό και χωλ), την οποία εξεμίσθωσα, δυνάμει του από 10-2-1997 μισθωτηρίου συμφωνητικού κατοικίας, στην … . Η μίσθωση ορίστηκε αρχικά με διάρκεια ενός έτους αλλά κατέστη σιωπηρώς αορίστου χρόνου. Η ως άνω μισθώτρια … απεβίωσε στις … στην οικία αυτή (μίσθιο), όπως προκύπτει και από τη σχετική ληξιαρχική πράξη του Ληξιαρχείου Αθηνών (αριθμός ... , τόμος … , έτος ...). Με αίτηση του Αστυνομικού Τμήματος ... εξεδόθη η με αριθμό …/... απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διετάχθη η σφράγιση των κινητών πραγμάτων -από το Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών- που βρέθηκαν στην ως άνω περιγραφόμενη κατοικία. Σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης ο γραμματέας προέβη στη σφράγιση του διαμερίσματος αυτού (ιδιοκτησίας μου) και των ευρισκομένων σε αυτό κινητών πραγμάτων, το οποίο και σφραγίστηκε με την με αριθμό .../... έκθεση σφραγίσεως στις ... .

Επειδή έχω έννομο συμφέρον για την παρούσα αίτηση δεδομένου ότι είμαι η αποκλειστική κυρία και εκμισθώτρια της ως άνω περιγραφόμενης ισόγειας κατοικίας επί της … στην Αθήνα (συνοικία ...), και δεν έχει βρεθεί άλλος συγγενής ή κληρονόμος της αποβιωσάσης μισθώτριας μου. Επειδή, απ' όσο έχει περιέλθει εις γνώση μου μέσα στην οικία δεν βρίσκονται πράγματα σημαντικής αξίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η αποσφράγιση της ως άνω περιγραφόμενης κατοικίας, ήτοι του ισογείου διαμερίσματος που βρίσκεται στη συνοικία ... , επί της οδού … της οποίας είμαι αποκλειστική κυρία (και εκμισθώτρια). Να μου παραδοθούν τα κλειδιά αυτής. Να καταγραφούν τα πράγματα που θα ευρεθούν σε αυτή από τον αρμόδιο δικαστικό γραμματέα. Να οριστώ μεσεγγυούχους των ευρισκομένων κατά την αποσφράγιση στην ως άνω οικία κινητών πραγμάτων.

Αθήνα .../.../... Ο πληρεξουσίος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.