Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΓΩΓΗ

… του …, συζ. …, κατοίκου …, οδός … αρ. …

ΚΑΤΑ

… του …, κατοίκου … οδός … αρ. ...

Περί τα μέσα Δεκεμβρίου ... συμφώνησα με τον εναγόμενο, ο οποίος είναι έμπορος αυτοκινήτων και διατηρεί για τον σκοπό αυτό έκθεση αυτοκινήτων στην οδό … στην περιοχή …, και προέβην στην αγορά από αυτόν ενός ιδιωτικής χρήσεως μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκίνητου μάρκας ... τύπου ... με αριθμό κυκλοφορίας … έναντι συνολικού τιμήματος ... ευρώ. Το άνω τίμημα για την αγορά του αυτοκίνητου αυτού συμφωνήθηκα καταβληθεί από εμένα ως εξής α) ... ευρώ από την ανταλλαγή του με αριθμό … αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της μητέρας μου … συζ. … β) ... ευρώ μετρητά και γ) ... ευρώ σε δόσεις ... ευρώ η καθεμία μηνιαία. Για τον σκοπό αυτό εκδόθησαν από τον εναγόμενο δεκατέσσερις (14) συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας ... ευρώ η καθεμία, σε διαταγή του εναγομένου αποδοχής δικής μου και με ημερομηνίες λήξεως η πρώτη την ... και η τελευταία την ... . Το άνω αυτοκίνητο παρέλαβα στην κατοχή μου, ο δε εναγόμενος παρεκράτησε υπέρ αυτού την κυριότητα του άνω αυτοκινήτου μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή των άνω δόσεων και ρητά συμφωνήθηκε ότι με το τέλος των τμηματικών καταβολών θα προέβαινε στην άμεση και τυπική πλέον μεταβίβαση της κυριότητας του στο όνομα μου. Κατά τους τρεις πρώτους μήνες των συμφωνηθεισών τμηματικών καταβολών μετέβαινα είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου μου στην έκθεση του εναγομένου και κατέβαλα το αντίστοιχο ποσόν αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική συναλλαγματική.

Στη συνέχεια λόγω του ενδιαμέσως τελεσθέντος γάμου μου, και από τον ... την διεκπεραίωση των πληρωμών αυτών ανέλαβε ο σύζυγος μου, …, ο οποίος συμφώνησε με τον εναγόμενο, αυτές να πραγματοποιούνται με την κατάθεση του ποσού στον με αριθμό ... τραπεζικό λογαριασμό του εναγομένου της ... ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Τον ... ο σύζυγος μου μετέβη στην έκθεση του εναγόμενου για την λήψη των εξοφληθεισών συναλλαγματικών των αμέσως προηγούμενων μηνών. Ο εναγόμενος τότε του παρέδωσε τις συναλλαγματικές των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ... . Σε σχετική παρατήρηση μου για την συναλλαγματική του μηνός ... μου εδήλωσε ότι κατά τις δικές του καταστάσεις αυτή ήταν ακόμη απλήρωτη, και παρά το γεγονός ότι ο σύζυγος μου επέμεινε ότι η συναλλαγματική αυτή είχε πληρωθεί με καταβολή του ποσού στον τραπεζικό του λογαριασμό ο εναγόμενος αρνήθηκε να την παραδώσει, ισχυριζόμενος ότι αυτή τάχα δεν του είχε καταβληθεί. Εδήλωσε δε ότι εάν του προσκομίζονταν η απόδειξη κατάθεσης των χρημάτων στην Τράπεζα τότε θα την επέστρεφε. Σημειωτέον δε ότι ουδέποτε καθ' άλυτο προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν είχα οχληθεί από τον εναγόμενο σχετικά με την συναλλαγματική αυτή. Τον ... και επειδή πλέον οι συναλλαγματικές είχαν λήξει ήδη στο σύνολο τους μετέβην, δια του αντιπροσώπου συζύγου μου, στην ... του εναγομένου και του ζήτησα να μου επιστρέψει μαζί με τα υπολειπόμενα σώματα των συναλλαγματικών και την συναλλαγματική του ... και να προβεί στην άμεση μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο όνομα μου. Μάλιστα του επέδειξα και την απόδειξη είσπραξης της ... ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την οποία πιστοποιούνταν ότι είχε κατατεθεί στις ... το ποσό των ... ευρώ στον λογαριασμό του εναγομένου, καταβολή που αφορούσε κατά ποσό ... ευρώ στην εξόφληση της συναλλαγματικής και κατά ποσό ... ευρώ στην πληρωμή του σήματος τελών κυκλοφορίας. Παρά όμως την προσκομιδή της άνω απόδειξης ο εναγόμενος συνέχισε να αρνείται την παράδοση της συναλλαγματικής σε εμένα και εξ αυτού του λόγου και την μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου στο όνομα μου.

Επειδή όμως κατά τα άνω έχω πλήρως εξοφλήσει την αξία του αγορασθέντος από εμένα αυτοκινήτου, ο εναγόμενος όμως αρνείται να προβεί στην μεταβίβαση του αυτοκινήτου επ’ ονόματι μου, θα πρέπει να υποχρεωθεί σε αυτό με απόφαση του Δικαστηρίου Σας, που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, διότι από την μη μεταβίβαση επ’ ονόματι μου του άνω αυτοκίνητου υπάρχει κίνδυνος να υποστώ μεγάλη ζημία, σε περίπτωση δε άρνησης του να συμμορφωθεί με την εκδοθησομένη απόφαση να προβώ η ίδια στις απαιτούμενες ενέργειες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση της συναίνεσης του εναγομένου από την εκδοθησομένη απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου ΖΗΤΩ: 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτουμένης πράξης ενώπιον οιασδήποτε αρχής και τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του με αριθμό … αυτοκίνητου στο όνομα μου. 3. Σε περίπτωση άρνηση τους να συμμορφωθεί να μπορέσω να προβώ η ίδια στην μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο όνομα μου, της συναίνεσης του εναγομένου αναπληρούμενης από την εκδοθησομένη απόφαση. 4. Να κηρυχθεί η εκδοθείσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 5. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.