Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση μίσθωσης - Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας (υπόδειγμα)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 19η Ιουλίου 2010 και ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : αφενός η … , η οποία εφεξής θα ονομάζεται χάριν συντομίας «εκμισθώτρια», και αφετέρου ο … , ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «μισθωτής», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Η εκμισθώτρια, με το παρόν συμφωνητικό εκμισθώνει το παρακάτω περιγραφόμενο μίσθιο διαμέρισμα στον μισθωτή με τους ειδικότερους όρους και συμφω¬νίες, που ακολουθούν :

1. Μίσθιο. Η εκμισθώτρια έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα διαμέρισμα, ευρισκόμενο στον 5ο όροφο της επί της οδού … οικοδομής στον Δήμο … , καθαρού εμβαδού 110 τμ., το οποίο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, αποτελούμενο από τρία δωμάτια, ένα σαλόνι, μία κουζίνα, ένα λουτροαποχωρητήριο, ένα WC και μία αποθήκη, εφεξής καλούμενο «μίσθιο».

2. Διάρκεια μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται να είναι τριετής (3 έτη), άρχουσα την … και λήγουσα την … . Η μίσθωση μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Τυχόν παράταση της παρούσας μισθωτικής σύμβασης νοείται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται άνευ οχλήσεως να παραδώσει το μίσθιο στην εκμισθώτρια στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

3. Μίσθωμα. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται και συμφωνείται στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €), μη συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου ή οιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται προκαταβολικώς μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα έκαστου μισθωτικού μήνα (δήλη ημέρα) στον με αριθμό … τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας … ή σε όποιο άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή φυσικό πρόσωπο υποδείξει εγγράφως η εκμισθώτρια. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη της τράπεζας που κατατέθηκε το μίσθωμα ή με έγγραφη απόδειξη της ίδιας της εκμισθώτριας ή άλλου πληρεξούσιου φυσικού προσώπου, αποκλειόμενου ρητώς κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. Ο μισθωτής, με την υπογραφή του παρόντος, θεωρεί το μίσθωμα δίκαιο και ανάλογο της μισθωτικής αξίας του μισθίου και παραιτείται από κάθε δικαίωμα αμφισβήτησής του. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα επισχέσεως του μισθώματος για τυχόν α¬ν-τα¬παίτησή του κατά της εκμισθώτριας.

4. Εγγύηση Το παρόν συμφωνητικό μίσθωσης αντικαθιστά το από … μισθωτήριο, το οποίο ανανεώθηκε σιωπηρά και ισχύει μέχρι την υπογραφή του παρόντος μεταξύ των ίδιων ως άνω συμβαλλομένων. Με την κατάρτιση του από … συμφωνητικού μίσθωσης ο μισθωτής κατέβαλε, ως εγγύηση, στην εκμισθώτρια το χρηματικό ποσό των εξακοσίων ευρώ (600 €), το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί την εγγύηση και της παρούσας μισθωτικής σύμβασης. Το ως άνω ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί στον μισθωτή άτοκα με τη λήξη της παρούσας μίσθωσης εφόσον παραδώσει το μίσθιο εμπρόθεσμα στην άριστη κατάσταση την οποία το παρέλαβε και βαμμένο, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του παρόντος, δεν εκκρεμούν οφειλές κοινόχρηστων δαπανών και έχουν εξοφληθεί όλοι οι λοιποί λογαριασμοί που βαρύνουν το μίσθιο (ΕΥΑΘ κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση παραμένει ολόκληρη η πιο πάνω εγγύηση στα χέρια της εκμισθώτριας ως εύλογη, δίκαιη και ε¬δώ συμφωνούμενη ποινική ρήτρα. Ρητά συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπο¬ρεί να συμψηφιστεί με μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές του μι¬σθω¬τή προς την εκμισθώτρια. Επιπλέον, συμφωνείται όπως η ως άνω εγγύηση συμψηφίζεται προς τα δικαστικά έξοδα που τυχόν θα επιδικασθούν υπέρ της εκμισθώτριας από δικαστική απόφαση που θα διατάσσει την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και την απόδοση αυτού στην εκμισθώτρια και προς τα έξοδα εκτέλεσης της ως άνω απόφασης εν γένει.

5. Φόροι και κοινόχρηστα. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει τους δημόσιους και δημοτικούς φόρους και τέλη καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που έχουν σχέση με το μίσθιο, καθώς επίσης και την πληρωμή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου κ.λπ. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ήθελε επιβληθεί επί των μισθωμάτων στο μέλλον σε αντικατάσταση του χαρτοσήμου ή επιπλέον αυτού μαζί με τα μισθώματα. Ο μισθωτής, λαμβάνοντας κάθε μήνα έγγραφη απόδειξη του διαχειριστή της οικοδομής υποχρεούνται να καταβάλει τις αναλογούσες στο μίσθιο κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής (ενδεικτικά: τέλη υδρεύσεως, φωτισμού και δημοτικά, συντηρήσεως του ανελκυστήρος και των κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητος της οικοδομής κ.λπ.).

6. Χρήση. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή ως κύρια κατοικία του ιδίου και της συζύγου του και μόνον, απαγορευμένης ρητώς κάθε αλλαγής της χρήσης του μισθίου. Η παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε σχέση, εν όλω ή εν μέρει, με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μισθίου σε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδιαίτερα με υπομίσθωση, απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης, δεν μπορεί δε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως τέτοια η τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης.

7. Παραλαβή. Το μίσθιο παραδίδεται προς χρήση στον μισθωτή σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεών του (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, φυσικού αερίου κ.λπ.), της οποίας καταστάσεως έχει ακριβή γνώση ο μισθωτής που εξέτασε το μίσθιο και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα ως της απολύτου αρεσκείας του και καθόλα κατάλληλο για τη χρήση που μισθώθηκε δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν χρειάζεται καμία επισκευή, βαφή ή άλλη βελτίωση. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο με τα ως άνω τεχνικά χαρακτηριστικά με τα οποία το παρέλαβε ανεπιφύλακτα.

8. Επισκευές. Καθ’ όλη τη διάρκεια τη μίσθωσης η εκμισθώτρια δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση έχει ο μισθωτής.

9. Προσθήκες - μεταρρυθμίσεις. Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή. Επίσης, η εκμισθώτρια δικαιούται να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.

10. Καλή χρήση. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές, να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία ή την ασφάλεια της εκμισθώτριας και των λοιπών ενοίκων του κτιρίου, προς τους οποίους πρέπει να τηρεί την ανάλογη συμπεριφορά. Επίσης οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την εκμισθώτρια για τυχόν κινδύνους ή ζημίες του μισθίου. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται το μίσθιο, η στάθμευση οχημάτων πάσης φύσεως μέσα στο μίσθιο ή τους κοινόχρηστους χώρους του καθώς και η τοποθέτηση μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων που μπορούν να βλάψουν και να ρυπάνουν το μίσθιο.

11. Επισκέψεις στο μίσθιο. Η εκμισθώτρια ή πρόσωπο που αυτή ορίσει, δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς το μίσθιο ανά εξάμηνο, να επισκέπτεται το μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα κατά το τελευταίο τρίμηνο της μίσθωσης μαζί με εκείνους που ενδιαφέρονται να το μισθώσουν στη συνέχεια και να επισκέπτεται το μίσθιο με εκείνους που ενδιαφέρονται να το αγοράσουν, μία φορά την εβδομάδα. Οι παραπάνω επισκέψεις θα γίνονται σε κατάλληλες μέρες και ώρες, μετά από συνεννόηση με τον μισθωτή.

12. Λοιποί όροι. Όλοι οι όροι του παρόντος κηρύσσονται σπουδαίοι και ουσιώδεις. Η παράβαση ή αθέτηση από τον μισθωτή οποιουδήποτε από αυτούς, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και κάθε άλλης χρηματικής υποχρέωσης που βαρύνει τον μισθωτή παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την παρούσα μίσθωση ζητώντας παράλληλα την αποβολή - έξωση του μισθωτή και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από τη σύμβαση αυτή και την απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος συμφωνητικού δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων. Η παρούσα μισθωτική σύμβαση κατά τα λοιπά διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως και 618 του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις των ειδικών αστικών νόμων για τη μίσθωση κατοικίας (ν.1703/1987, ν.1898/1990, ν.1953/1991, 2156/1993). Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν ή θα έχει σχέση με την εν λόγω μισθωτική σύμβαση αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Επίδοση κάθε δικαστικού και εξώδικου εγγράφου προς τον μισθωτή γίνεται νόμιμα στο μίσθιο.

13. Συμπληρωματικές διατάξεις. Με την υπογραφή του παρόντος ο μισθωτής καταβάλλει στην εκμισθώτρια για οφειλόμενα μισθώματα απορρέοντα από την μέχρι την υπογραφή του παρόντος μισθωτική τους σχέση, δυνάμει του από 29.02.2007 συμφωνητικού, το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Με την καταβολή του ως άνω ποσού αποσβήνεται κάθε απαίτηση της εκμισθώτριας για καταβολή μισθωμάτων εκ μέρους του μισθωτή για την προ της υπογραφής του παρόντος μισθωτικής σχέσης των συμβαλλομένων. Επιπλέον, ο μισθωτής με την υπογραφή του παρόντος καταβάλλει στην εκμισθώτρια και το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) ως μίσθωμα για τον μισθωτικό μήνα του Αυγούστου 2010. Για την καταβολή των ως άνω χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους 2.000 €, το παρόν επέχει θέση απόδειξης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία όμοια αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και το τρίτο για να προσκομισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατόπιν, αφού διαβάσθηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε πλήρως το περιεχόμενό του, εγκρίθηκε και από τους δύο συμβαλλομένους και υπογράφεται όπως ακολουθεί...

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.