Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση Χρησιδανείου - Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης χρησιδανείου (υπόδειγμα)

Σήμερα, …, στο …, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφενός : 1. ο … του … και της …, κάτοικος …, οδός … με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας … και Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …, 2. η … του … και της …, κάτοικος … με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας … και Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. … και 3. η …, το γένος …, κάτοικος … με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας … και Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …, εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας «χρήστες» και αφετέρου: η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο … νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από την εταίρο της … του …, κατοίκου …, οδός … με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας … και Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …, εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «χρησάμενη» συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Οι χρήστες τυγχάνουν εξ αδιαιρέτου κύριοι, νομείς και κάτοχοι δύο αγρών, όπως ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω, τους οποίους απέκτησαν με εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή δυνάμει της με αριθμό … έκθεσης αποδοχής κληρονομίας της Γραμματέως του Πρωτοδικείου …, η οποία μεταγράφηκε νομίμως στο υποθηκοφυλακείο …. Με το παρόν οι χρήστες παραχωρούν και παραδίδουν προς χρήση στην χρησάμενη χωρίς αντάλλαγμα τα παρακάτω περιγραφόμενα ακίνητα με τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

1. Περιγραφή. α΄. Ο αγρός με αριθμό …, έκτασης … τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…», εποικισθείσας περιοχής αγροκτήματος … και συνορεύει περιμετρικά με τους αγρούς των … . β΄. Ο αγρός με αριθμό …, έκτασης … τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…», εποικισθείσας περιοχής αγροκτήματος … και συνορεύει περιμετρικά με τους αγρούς των … .

2. Χρήση. Τα ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν από την χρησάμενη για … .

3. Διάρκεια. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης χρησιδανείου ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από σήμερα, την …, με την υπογραφή του παρόντος.

4. Λοιποί όροι και υποχρεώσεις. H χρησάμενη δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει τη χρήση των παραπάνω περιγραφομένων ακινήτων σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των χρηστών. Εάν η χρησάμενη παραβεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 817 Α.Κ. Κάθε τροποποίηση του παρόντος θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων. Η παρούσα συμφωνία κατά τα λοιπά διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 810 επ. του Α.Κ. Αρμόδια για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, που απορρέουν από τον παρόν, ορίζονται τα Δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου … .

Αυτά συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωση συνετάγη το παρόν εις τετραπλούν, το οποίο αφού διάβασαν υπογράφουν παρακάτω.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.