Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου (υπόδειγμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ.

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου σήμερα την …η ……………. 200… ημέρα …………… και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον τ Ειρηνοδίκη ……………. ……………………… και τ Γραμματέως ……………………… ………………. μετά από αίτηση: Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………………….. ………… ………..», εμφανίσθηκε ο μάρτυρας : …………… ……………… του ………….. ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε …………., κάτοικος ……………, οδός ………………….. αρ. …, κάτοχος του υπ’ αριθμ, ………………. Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε στις …… από το ΑΤ …….., ο οποίος έδωσε τον ακόλουθο θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο:

[Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω ευσυνείδητα όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε] ή [Δηλώνω στην τιμή και στην συνείδησή μου πως θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε], ότι αληθές είναι: ……………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………

Η παρούσα θα χρησιμοποιηθεί κατά την δίκη που θα διεξαχθεί την ………………. 200… ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (……………………… ……) η όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο επί της από …ης ……….. ……. αγωγής του …………….. ……….. κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….. …………….. ………….».

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.