Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για ένορκη βεβαίωση μάρτυρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα (…….) και εκπροσωπείται νομίμως.

ΚΑΤΑ

Του …………………… του …………, κατοίκου ……..… αρ. …

Επί της από …/……/…… αγωγής του αντιδίκου κατά της εταιρείας μας και επί των θεμάτων αποδείξεως και ανταποδείξεως, καθώς και προς απόδειξη των κατατεινόντων σε απόρριψη αυτής ισχυρισμών και ενστάσεων της εταιρείας μας, αιτούμεθα την ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών κατά την …η ……………… 200… ημέρα ………… και ώρα ……. π.μ., εξέταση του μάρτυρος …………………… του …………, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου …………………… Αττικής, οδός ………………. αρ. …, ο οποίος πρόκειται να βεβαιώσει ενόρκως τα ακόλουθα: «………………… ………………………. …………………… ……………...»

………., ../…./…. Η αιτούσα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.