Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων - Περίληψη της αγωγής (υποδείγματα δικογράφων)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ Για την εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων

ΑΒΓ, κατοίκου ……………….., οδός ……………. αρ. …..

ΚΑΤΑ

Δ.Ε.Σ., κατοίκου …………………., οδός ……………., αρ. ….

Επισυνάπτω στην παρούσα: α) κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της από ……….. αγωγής μου (υπ’ αριθ. καταθέσεως ……….) κατά του καθού η παρούσα, η οποία κατατέθηκε την …………. και συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ……….. κατά την δικάσιμο της ……/…./….. και αφορά στην διεκδίκηση του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της αγωγής και ευρίσκεται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του υποθηκοφυλακείου σας, καθώς και β) περίληψη της εν λόγω αγωγής. Επειδή νομιμοποιούμαι υπό την ανωτέρω ιδιότητα (ενάγων) στην υποβολή της παρούσης αιτήσεως εγγραφής και δεν έχει παρέλθει η οριζόμενη προθεσμία των τριάντα ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ Να καταχωρήσετε στα τηρούμενα από σας οικεία βιβλία διεκδικήσεων την αγωγή αυτή και την περίληψη και να μου χορηγήσετε συνακολούθως σχετικό πιστοποιητικό περί της γενόμενης καταχωρήσεως. …………….

…./…./…. Ο αιτών

Περίληψη αγωγής διεκδικήσεως ακινήτου.

Ενάγων: Α.Β.Γ., κάτοικος ……….., οδός …………. αριθ. …….

Εναγόμενος: Α.Β.Γ., κάτοικος ……………, οδός …….., αριθ. ……

Αντικείμενο: Διεκδικείται τμήμα αγροτικής εκτάσεως, κείμενο στη θέση ……… της περιφερείας Κοινότητας …………., εκτάσεως ………….., η οποία έκταση συνορεύει βόρεια με …………., νότια με ………………., ανατολικά με …………….. και δυτικά με …………….

Δικαστήριο: ……….

Χρονολογία αγωγής: ………..

Χρονολογία καταθέσεως αγωγής: ……………..

Αυξ. Αριθμός καταθέσεως αγωγής: ……….

Δικάσιμος: ……………

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.