Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση αναγνώρισης δεδικασμένου αλλοδαπής δικαστικής απόφασης (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

1. ………. ……… ήδη συζύγου ….. ………. και 2. ……… ……… του …….. και της ………. κατοίκων αμφοτέρων Αθηνών οδός ………. αριθμός …….

[...] Οι αιτούντες είμαστε σύζυγοι εκ νομίμου γάμου ο οποίος τελέσθηκε στην ……. στις …….. κατά τους θείους και Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδοξίας Εκκλησίας. Λόγω αδυναμίας μιας να αποκτήσουμε φυσικά τέκνα αποφασίσαμε να προβούμε σε υιοθεσία τέκνου. Εκ του γεγονότος ότι οι σχετικές προσπάθειες μας μέσω των αρμοδίων κρατικών φορέων και ιδιωτικών οργανισμών της χώρας μας δεν ευοδώθηκαν, αποταθήκαμε σε αντίστοιχες οργανώσεις της αλλοδαπής, οι οποίες κατέληξαν σε θετικό αποτέλεσμα. Κατόπιν της από …./…../…… σχετικής αιτήσεώς μας και της συνακόλουθης δικαστικής διαδικασίας εκδόθηκε η από …../…./…… και υπ’ αριθ. ……. τελεσίδικη καταστάσα απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της …… της Δημοκρατίας της ………., με την οποία κηρύχθηκε θετό τέκνο μας, το ανήλικο κορίτσι με το ονοματεπώνυμο ………….. ………., το οποίο γεννήθηκε στις …./…../…… στην ………. από την ……………… και από άγνωστο φυσικό πατέρα και έχει την ………….. υπηκοότητα.

Επειδή η ανωτέρω απόφαση α) είναι τελεσίδικη και εκτελεστή στη χώρα κατά το δίκαιο της οποίας εκδόθηκε, β) έκρινε επί υποθέσεως, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου υπαγόταν στη δικαιοδοσία των ………. Δικαστηρίων, όπως είναι αυτό της ……… που την εξέδωσε, γ) αποτελεί τον προσήκοντα για την υιοθεσία τύπο και εφάρμοσε τις ουσιαστικές γι’ αυτήν προϋποθέσεις που αξιώνουν τα αντίστοιχα, Ελληνικό και ……….. δίκαιο, δ) δεν στέρησε ούτε τους αιτούντες, ούτε τη φυσική μητέρα του υιοθετημένου από το δικαίωμα υπεράσπισης και συμμετοχής στην εν γένει διαδικασία και τη δίκη, ε) έκρινε επί υποθέσεως για την οποία δεν εκδόθηκε καμμία απόφαση από οποιοδήποτε Ελληνικό Δικαστήριο και στ) δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς την Ελληνική δημόσια τάξη.

Επειδή οι αιτούντες είμαστε ικανοί για δικαιοπραξία, έχουμε συμπληρώσει το τριακοστό έτος ηλικίας και δεν έχουμε υπερβεί το εξηκοστό (γεννήθηκε το …….. η πρώτη από εμάς και το ………. ο δεύτερος από εμάς) είμαστε μεγαλύτεροι από την υιοθετούμενη τουλάχιστον κατά 18 χρόνια (όχι όμως περισσότερο από 50) και γενικά συντρέχουν στο πρόσωπό μας όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί το Ελληνικό δίκαιο (άρθρο 1542 επ. ΑΚ) για την υιοθεσία ανηλίκου. Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχουμε την κατοικία μας οι αιτούντες κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 905 και 323 ΚΠολΔ και βάσιμη για την απόδειξη δε των ιστορούμενων πραγματικών περιστατικών επικαλούμεθα έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να αναγνωρισθεί ότι υπάρχει δεδικασμένο που απορρέει από την ως άνω από …….. τελεσίδικη απόφαση του περιφερειακού Δικαστηρίου της ………. της Δημοκρατίας της …….. δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε θετό τέκνο αμφοτέρων ημών των αιτούντων το …….. υπηκοότητας ανήλικο θήλυ ……… ……….., φυσικό τέκνο πατρός αγνώστου και της ………. …………, το οποίο γεννήθηκε στη ……. της ……….., στις …….. του έτους ………………

Αθήνα, …../……/…….. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.