Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δυνάμει αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

……, κατοίκου Αθηνών, οδός ……. αριθ. ….

ΚΑΤΑ

……, κατοίκου Αθηνών, οδός ……. αριθ. ….

Με την υπ’ αριθ. ….. απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε στο σύνολό της δεκτή η από …….. αγωγή μου κατά του καθού, με την οποία ζητούσα να αναγνωρισθεί δικαστικά ότι μου οφείλει το ποσό των ... ευρώ σε εξόφληση του τιμήματος εμπορευμάτων που πώλησα προς αυτόν. Κατ’ ακολουθία, με το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως αναγνωρίσθηκε η εν λόγω οφειλή του καθού.

Επειδή η παραπάνω απόφαση έγινε τελεσίδικη, διότι, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. ……. πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου, δεν ασκήθηκε έφεση στην προθεσμία των τριάντα ημερών από την επίδοσή της. (Ή διότι από την έκδοσή της ως σήμερα, όπως προκύπτει τούτο από το υπ’ αριθ. …… πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, πέρασε τριετία από την δημοσίευση της αποφάσεως, χωρίς να ασκηθεί κατ’ αυτής το ένδικο μέσο της εφέσεως).

Επειδή δικαιούμαι να ζητήσω την πληρωμή του παραπάνω ποσού και με διαταγή πληρωμής. Επειδή κατέβαλα το νόμιμο ποσό για δικαστικό ένσημο. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη (623 επ. ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλει σε μένα το ποσό των ... ευρώ. Και να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης.

Αθήνα, …/…/… Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Παρατήρηση: Βλ. Μπέης ΠΔ 181, και 182 αρ. 25. Π.Α. 14/1971 ΝοΒ 19,373.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.