Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αντιρρήσεις - προσφυγή του προσωποκρατούμενου κατά της φυλακίσεώς του (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ...

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Α.Β.Γ., κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

ΚΑΤΑ

Δ.Ε.Ζ., εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

Με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... απαγγέλθηκε κατ’ εμού προσωπική κράτηση μέχρις ενός έτους προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …… Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... . Δυνάμει του άνω εκτελεστικού τίτλου ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου ... Ψ.Ω. προέβη στη σύλληψή μου στην Αθήνα και ήδη φυλακίσθηκα στις φυλακές Κορυδαλλού. Προσφεύγω κατά της ως άνω συλλήψεως και φυλακίσεώς μου και ζητώ την ακύρωση αυτών και την άμεση απόλυσή μου από τις φυλακές για τους κατωτέρω νόμιμους και βάσιμους λόγους, συγκεκριμένα:

1) Διότι ακύρως και παρανόμως, κατά παράβαση της παραγρ. γ’ του άρθρου 1048 Κ.Πολ.Δ., διατάχθηκε με την ως άνω απόφαση προσωπική κράτηση κατ’ εμού, καθόσον έχοντας γεννηθεί στις 20 Φεβρουαρίου του έτους ……. συμπλήρωσα το 65ο έτος της ηλικίας μου στις 20η Φεβρουαρίου του έτους …….

2) Διότι, παρά τις ως άνω αντιρρήσεις μου κατά της συλλήψεώς μου που υποβλήθηκαν αμέσως μετά την σύλληψή μου στο ως άνω δικαστικό επιμελητή και στη συνέχεια στον επιστάτη των φυλακών Κορυδαλλού και παρά την αίτησή μου να προσαχθώ ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών ... , την οποία υπέβαλα προφορικά και επανέλαβα ενώπιον του επιστάτη των φυλακών Γ.Ν.Ζ. όχι μόνον δεν προσάχθηκα ενώπιον του ανωτέρω δικαιοδοτικού οργάνου, όπως είχα νόμιμο δικαίωμα, αλλά και δεν ανέγραψε ο ως άνω δικαστικός επιμελητής τις αντιρρήσεις μου στην έκθεση που συνέταξε περί της συλλήψεώς μου.

3) Διότι φυλακίσθηκα σε χώρο, όπου κρατούνται υπόδικοι για ποινικά αδικήματα και όχι σε πολιτική φυλακή για χρέη, κατά παράβαση του άρθρου 1050 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.

4) Διότι δεν καταβλήθηκαν από τον αντίδικο που επισπεύδει την προσωπική μου κράτηση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1050 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. τροφεία μου.

5) Διότι εξόφλησα ολοσχερώς κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα την ως άνω υπ’ αριθ. …… Διαταγή Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... (επί της οποίας στηρίχθηκε η υπ’ αριθ. …….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... που απάγγειλε την προσωπική μου κράτηση) καταβάλλοντας στον αντίδικο αμέσως μετά την έκδοση της εν λόγω αποφάσεως και πριν από την σύλληψή μου, ήτοι στις ……….. το ποσό των …….. ευρώ.

Επειδή οι αντιρρήσεις μου είναι νόμιμες, βάσιμες και αληθείς και έχω άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αυτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσα προσθέτω κατά την συζήτηση, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΖΗΤΩ Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις – προσφυγή μου. Να κηρυχθεί άκυρη η σύλληψη και η φυλάκισή μου, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό. Να διαταχθεί η απόλυσή μου από τις φυλακές. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, και Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, …./…/… Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.