Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση θεραπείας (υπόδειγμα δικογράφου).

Προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Διεύθυνση Πολεοδομίας

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Των Α.Β.Γ. και Ε. συζ. Α.Γ. κατοίκων Αθηνών, οδός Β.Σ. αρ. 100, αφενός δι’ εαυτούς, αφετέρου ως ασκούντων την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους Α. και Β., κατοίκων ομοίως 2. Του Ε.Ζ.Δ. κατοίκου Αθηνών, οδός Β.Σ. αρ. 100. 3. Του Χ.Ψ.Ω. κατοίκου Αθηνών, οδός Β.Σ. αρ. 102. 4. Της Η.Θ.Ι. κατοίκου Αθηνών, οδός Β.Σ. αρ. 102.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…………… Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ. ……, ως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου …………/2001 (αριθ. καταχώρησης ……../2001) εγκρίσεως εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας από την «…………… Α.Ε.» στη θέση επί της οδού Β.Σ. αρ. 97, Ν. Αττικής.

Δυνάμει της ανωτέρω εγκρίσεως η καθής προέβη σε εργασίες δομικής κατασκευής και εγκαταστάσεως κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην ξηρά, και ειδικότερα στην κατασκευή μεταλλικού πυλώνα, ιστού και δικτυωμάτων επί του δώματος πολυωρόφου κτιρίου, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Β.Σ. αρ. 97. Επειδή με την παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) προστέθηκε στο άρθρο 1 του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄) ο εξής ορισμός: «28. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμοί πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών και κεραίων που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας …», ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 41 προστέθηκε μετά το άρθρο 24 του ανωτέρω Ν. 2075/1992 άρθρο 24α, κατά το οποίο «1… για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για απευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. … 3. … 4. … 5α. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή … δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κλπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων … ως εξής: … ε. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και 6. Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες …».

Εξάλλου, κατά μεν το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24-25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β΄), «στην Β΄ κατηγορία κατατάσσονται όσα έργα και δραστηριότητες δεν αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 4 εφόσον για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους απαιτείται κατά την ισχύουσα νομοθεσία σχετική άδεια», κατά δε το άρθρο 10 «1. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφορά την πραγματοποίηση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό έργων ή δραστηριοτήτων της Β΄ κατηγορίας. 2. … 3. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης …». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών οι οποίες συνισχύουν και ρυθμίζουν ιδιαίτερο κάθε μία αντικείμενο, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά απαιτείται άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δεδομένου δε ότι το έργο τούτο δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24-25.10.1990, απαιτείται πριν από την έκδοση της άδειας αυτής και, επομένως, πριν από οιαδήποτε εκτέλεσή του, η έκδοση νομαρχιακής αποφάσεως με την οποία να εγκρίνονται οι οικείοι περιβαλλοντικοί όροι. Τούτου έπεται ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της κατά τα άνω νομαρχιακής αποφάσεως περί εγκρίσεως οικείων περιβαλλοντικών όρων. (Ούτω και η ΣτΕ (Τμ.Ε΄) 3375/2000 ad hoc), η έλλειψη δε της νομιμότητας δεν θεραπεύεται και αν εκ των υστέρων εκδοθεί η εν λόγω νομαρχιακή απόφαση περιβαλλοντικών όρων.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η έκδοση της προσβαλλομένης ως άνω ατομικής διοικητικής πράξεως εχώρησε χωρίς να έχει τηρηθεί η ανωτέρω νόμιμη προϋπόθεση και κατά συνέπεια είναι παράνομη, υποκείμενη σε ανάκληση. Επειδή οι αιτούντες ως κάτοικοι της περιοχής και συγκεκριμένα ακριβώς απέναντι της εγκατεστημένης, δυνάμει της προσβαλλομένης εγκρίσεως, κεραίας, πολυκατοικιών που ευρίσκονται επί της οδού Β.Σ. αρ. 100 και 102, υφιστάμεθα άμεσα την βλαπτική τριτενέργεια εκ της άνω πράξεως, θιγόμενοι εκ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας – και μάλιστα αθροιστικώς προς εκείνη που εκπέμπει και άλλη κεραία κινητής τηλεφωνίας εγκατεστημένης στο ίδιο σημείο – και εκ της σε δραματικό επίπεδο αισθητικής υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος στο νευραλγικότερο σημείο των Αθηνών και κατά συνέπεια έχομε προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την ανάκληση της προσβαλλομένης πράξεως. Επειδή κατά ταύτα νόμιμη συντρέχει περίπτωση για την ανάκληση της ανωτέρω προσβαλλομένης πράξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 261/1968 σε συνδυασμό με την απόφαση Ε/2/94 του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ., όπου αναφέρεται ότι η εκδιδόμενη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία έγκριση επέχει θέση Οικοδομικής αδείας και την γνωμοδότηση της ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 517/81, όπου αναφέρεται ότι άδεια εκδοθείσα κατά παράβαση πολεοδομικών διατάξεων δύναται να ανακληθεί υπό της διοικήσεως ανεξαρτήτως χρόνου. Επειδή προσκομίζουμε και επικαλούμεθα τα ακόλουθα έγγραφα: ……………………………… Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να ανακληθεί η προσβαλλομένη ως άνω υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ……./2001 (αριθ. καταχώρησης …../2001) έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας από την …………. Α.Ε. στη θέση επί της οδού Β.Σ. αρ. 102, Ν. Αττικής.

Αθήνα, …./…./…. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλιο: Αρμόδιο για την ανάκληση της πράξης είναι το όργανο, το οποίο κατά τον χρόνο της ανάκλησης είναι αρμόδιο για την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης. (ΣτΕ 3595/1987, 4201/1987, 1579/1988, 1143/1995)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.