Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές και σχετική δικαστική απόφαση (υποδείγματα δικογράφων).

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (για την έκδοση διαταγής πληρωμής)

Της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «...» και τον διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα και 2. Της ... , κατοίκου ...

α) Η πρώτη καθ΄ης εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη την υπ΄ αριθμ. ... τραπεζική επιταγή με ημερομηνία ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ... , ποσού 35.000 € σε διαταγή της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας εν συνεχεία μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού » επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ...

β) Η πρώτη καθ΄ής εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη την υπ΄ αριθμ. ... τραπεζική επιταγή με ημερομηνία ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ... , ποσού 30.000 € σε διαταγή της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας εν συνεχεία μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού » επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ...

γ) Η πρώτη καθ΄ής εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη την υπ΄ αριθμ. ... τραπεζική επιταγή με ημερομηνία ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ... , ποσού 30.000 € σε διαταγή της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας εν συνεχεία μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού » επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ...

δ) Η πρώτη καθ΄ής εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη την υπ΄ αριθμ. ... τραπεζική επιταγή με ημερομηνία ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ... , ποσού 35.000 € σε διαταγή της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας εν συνεχεία μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού » επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ... .

Την πληρωμή των ως άνω επιταγών εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα η δεύτερη των καθ’ ών με το από ... συμφωνητικό εγγύησης.

Επειδή των ως άνω επιταγών η εταιρεία μας είναι νόμιμη κομίστρια. Επειδή οι καθ’ ων είναι υποχρεωμένοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο η κάθε μία να μας πληρώσουν το ποσόν των επιταγών. Επειδή η αίτηση μας είναι νόμιμη και βάσιμη, αποδεικνύεται δε από τις προσαγόμενες επιταγές νομότυπα συνταγμένες και από το προσαγόμενο και επικαλούμενο συμφωνητικό εγγύησης. Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο. Επειδή κατεβλήθη το νόμιμο τέλος του δικαστικού ενσήμου, όπως φαίνεται από τα προσαγόμενα σχετικά έγγραφα, καθώς και το οικείο γραμμάτιο προεισπράξεως της δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μας. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι να μας καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας για την παραπάνω αιτία το ποσό εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ (130.000€) με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της σφράγισης έκαστης επιταγής στην τράπεζα ως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής, καθώς και τη δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.

Θεσσαλονίκη, …./…./2013 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

- - - - -

Αριθμός Διαταγής: ..... ... ... ....../ 2013

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ...

Λαμβάνοντας υπόψη την από ......................2013 αίτηση της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία αίτηση υπογράφεται από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο ... ΚΑΤΑ 1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα 2. Της ... κατοίκου ... , με την οποία ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τις επιταγές που αναφέρει στην αίτησή της. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτησή της, ήτοι: 1. Την υπ΄ αριθμ. ... επιταγή που εξέδωσε η πρώτη καθής στην Θεσσαλονίκη την ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... Τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην Τράπεζα ... , ποσού 30.000 € σε διαταγή της αιτούσας. Η αιτούσα στην συνεχεία την μεταβίβασε με οπισθογραφήση και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... , αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού» επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ... . 2. Την υπ΄ αριθμ. ... επιταγή που εξέδωσε η καθής στην Θεσσαλονίκη την ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... Τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην Τράπεζα ... , ποσού 30.000 € σε διαταγή της αιτούσας. Η αιτούσα στην συνεχεία την μεταβίβασε με οπισθογραφήση και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζας ... , αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού» επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ... . 3. Την υπ΄ αριθμ. ... επιταγή που εξέδωσε η πρώτη καθής στην Θεσσαλονίκη την ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... Τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην Τράπεζα ... , ποσού 30.000 € σε διαταγή της αιτούσας. Η αιτούσα στην συνεχεία την μεταβίβασε με οπισθογραφήση και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... , αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η αιτούσα στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού» επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ... . 4. Την υπ΄ αριθμ. ... τραπεζική επιταγή που εξέδωσε η πρώτη καθής στην Θεσσαλονίκη με ημερομηνία ... που εσύρετο από τον αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η ίδια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ... , ποσού 35.000 € σε διαταγή της αιτούσας. Η αιτούσα εν συνεχεία μεταβίβασε δι’ οπισθογραφήσεως και παρέδωσε την ως άνω επιταγή την ... στην Τράπεζα ... αποκλειστικά και μόνον προς εμφάνιση, είσπραξη και κατάθεση του τυχόν προϊόντος της είσπραξης σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία μας στην Τράπεζα αυτή τεθείσας για την αιτία αυτή της ρήτρας «αξίαν εις πίστωση λογαριασμού » επί του σώματος της επιταγής. Πλην όμως αν και εμφανίστηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή την ... στην πληρώτρια τράπεζα, εντούτοις δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας της, της μη πληρωμής της βεβαιωθείσης με την από ... βεβαίωση της Τράπεζας ... .

Την πληρωμή των ως άνω επιταγών εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα η δεύτερη των καθ’ ών με το από ... συμφωνητικό εγγύησης. Έως σήμερα οι καθών ουδέν ποσό έχουν καταβάλει στην αιτούσα παρ' όλες τις οχλήσεις της. Συνεπώς οι καθών εξακολουθούν να οφείλουν στην αιτούσα το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ (130.000 €), από τις ως άνω επιταγές με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη ημέρα της εμφάνισης έκαστης επιταγής στην τράπεζα προς πληρωμή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Η αίτηση είναι νόμιμη και αποδεικνύεται από τα σώματα των επιταγών, το πρωτότυπο των οποίων και προσάγεται. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ’ ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό για το αιτούμενο ποσό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα ποσοστά υπέρ των ΤΝ, ΤΧΔΙΚ, ΤΠΔΜ, … και η νόμιμη δικηγορική αμοιβή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δέχεται την αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη. Διατάσσει τις καθών να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο η κάθε μία στην αιτούσα το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000 €), με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επόμενη ημέρα της εμφάνισης έκαστης επιταγής στην τράπεζα, προς πληρωμή ημερομηνία κατά την οποία το ως άνω χρέος καθίσταται απαιτητό και ληξιπρόθεσμο, έως την πλήρη εξόφλησή του, καθώς και Ευρώ … για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας Διαταγής Πληρωμής.

Οι καθών έχουν δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της Διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από της επιδόσεως της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ...

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίδεται εντολή στον Δικαστικό Επιμελητή, από τον οποίο θα ζητηθεί, να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής, στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ό,τι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Θεσσαλονίκη,.............../.................../2013

Ο/Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθμός ………….………/2013 Το παρόν αποτελεί πρώτο απόγραφο εκτελεστό αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου ευρώ...................................

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Για την νόμιμη σήμανση και την έκδοση του κατά την σειρά της παραγγελίας.

Θεσσαλονίκη, ………….................. Θεσσαλονίκη, ……............................

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.