Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σωματείου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ………….

ΑΓΩΓΗ

Α.Β.Γ., κατοίκου ……., οδός ….. αρ. ……….

ΚΑΤΑ

Του Σωματείου, με την επωνυμία "………." που εδρεύει στ…. και εκπροσωπείται νομίμως.

Την ………… συνήλθαν τα μέλη του εναγόμενου σωματείου σε Γενική Συνέλευση κατά την οποία ελήφθη η υπ' αριθ. …………. απόφαση που αναφέρει ότι ……..

Επειδή η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης είναι ελαττωματική σύμφωνα με το άρθρο 101 Α.Κ., γιατί η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας του [ή γιατί έλαβαν μέρος στη Συνέλευση και ψήφισαν δέκα (10) μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, η δε ψήφος τους επηρέασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της ημερησίας διατάξεως αφού υπέρ του θέματος ψήφισαν 50 μέλη και κατά 40 μέλη, ενώ κατά το άρθρο ……. του Καταστατικού έπρεπε να ψηφίσουν τα μισά μέλη του σωματείου, συν ένα] [ή γιατί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας δεν έγινε κατά τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό].

Επειδή αντιτάχθηκα στην απόφαση αυτή φανερά και έχω έννομο συμφέρον ν' ακυρωθεί, αφού αναφέρεται σε θέμα που θίγει τα οικονομικά μου συμφέροντα και αφού τυγχάνω μέλος του εναγόμενου σωματείου. Επειδή δεν έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών από την λήψη της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Επειδή η υπό κρίση αγωγή είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή. Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, η υπ' αριθ……… απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου, που εδρεύει στ ……….. με την επωνυμία "………" και να καταδικασθεί το σωματείο στη δικαστική μου δαπάνη.

(πόλη – ημερομηνία) Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.