Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπόδειγμα καταστατικού ανώνυμης εταιρίας

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "… AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο " ... ΑΕΛΔΕ" - Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος … νομού Αττικής. Η Εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή και να τα καταργεί. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής (30ετής) και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεώς της και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στην λήψη και διαβίβαση εντολών με αντικείμενο κινητές αξίες. Η λήψη και διαβίβαση των εντολών αυτών θα γίνεται από και προς τις επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΟΣΕΚΑ, Πιστωτικά ιδρύματα και πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. θ του άρθρου 3 του Ν. 2396/1996, όπως εκάστοτε θα ισχύει.Προς εκπλήρωση του σκοπού της: Η εταιρία δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με αυτούς που η ίδια επιδιώκει, καθώς και να ενεργεί εν γένει ο,τιδήποτε αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, και διαιρείται σε έξη χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύπτεται και θα καταβληθεί όλο από τους ιδρυτές όπως ορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. 2. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 3. Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, να αυξάνει ολικά ή μερικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4. Οι διατάξεις των προηγουμένων παρ. 2 και 3 δεν εφαρμόζονται εφ΄όσον τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6. Πιστοποίηση καταβολής. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρίας, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί αν το μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι μέρες από τη λήξη της προθεσμίας, που όρισε το αρμόδιο όργανο, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 8. Προτίμηση στην αύξηση σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της παραπάνω έκδοσης μετόχους της Εταιρίας κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα: οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτο το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. 9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 10. Έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο. Οι νέες μετοχές που αναφέρονται στη παρ.8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να εκδοθούν στην τιμή του άρτιου ή και σε τιμή ανώτερη από το άρτιο κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα καθορίζει και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, θα κατατίθεται για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο και ρητά απαγορεύεται η διάθεση της διαφοράς αυτής για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 11. Ολική ή μερική απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί, το δικαίωμα που έχουν από τη μετοχή αυτή διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. 2. ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το νόμο υπό τους περιορισμούς και της προϋποθέσεις των άρθρων 3 παρ.3 και 4 παρ. 1 του Ν. 1806/1988. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του καταστατικού, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ.1 και 22 παρ. 1 του καταστατικού αυτού, οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως εφόσον είναι επιτρεπτό από το νόμο. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της εταιρίας, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες, και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από καποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει. 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων τη εταιρείας. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω από αυτήν. 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ΄αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη (συμβούλους). 2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. 2. ΕΠΑΝΕΚΛΕΞΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική τακτική ή έκτακτη Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή . Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις είναι κενές, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών , τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τούτον δε κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του διορίζει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Η εκλογή των παραπάνω ενεργείται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και σε ημερα και ώρα οριζόμενη από τον Προεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση του ή εάν το ζητήσουν με αίτηση τους περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησία διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης τους, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι, σε καμμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατό να προκύψει. 2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στον νόμο και το Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ εάν είναι μυστική η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο ψήφους. 3. Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. 4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από την συνεδρίαση δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τελεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. 5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διοίκηση, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά όλη τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να γνωρίζει αυτή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές , ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,. γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με τη επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 και αναδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει καθε μορφής συμβασεις με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλήλους και πράκτορες της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρίας, ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και καθε τίτλο σε διαταγή, στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας ζ) Ελέγχει τα βιβλία και τιο Ταμείο της εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί καθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρία εφαρμοζομένου και του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες του, τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη τους καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τυχόν αναπληρωτές των προσώπων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος με την ίδια ή άλλη απόφασή τους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπά αυτά καθορίζεται πάντοτε από τη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πάντοτε όμως μετά από προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρίας έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητιοκού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλιου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920. 2. Οι κατά το άρθρο 35 του καταστατικού αυτού διοριζόμενοι ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 3. Για τη συνέχιση των παραπάνω ενεργειών ή πράξεων απαιτείται η κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικώτερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για: α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ'αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της. β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την μείωση ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού ή επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3) και των ελεγκτών και του καθορισμού της αμοιβής τους. δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. ε) Την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών. στ) Την έγκριση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρίας, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες καθώς και την έκδοση ομολογιών των άρθρων 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, εκτός του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού. η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό. ι) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή την διάλυση της εταιρίας. Στη περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρίας που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 18ο - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο - τακτική - μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. 2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης να συγκληθεί μετά από απόφαση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της σύγκλησης και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που θα αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε. 3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κατά την παρ.4 του παρόντος, επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης των μετόχων. 4.Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον, εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες δημοσιεύσεως των προσκλήσεων συντέμνονται στο ήμισυ. 5. Η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 6. α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους. γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση ημέρες είναι υποχρεωμένη: 1) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλληλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την εταιρία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, 2) Να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία του παραπάνω εδαφίου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση, ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτη, πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά. 7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων γ και δ της παρ. 6, αν υπαρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο πρόεδρος του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιριας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 8. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 6 εδάφια γ και δ, του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος, να τις καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 του καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου αυτού η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου. 9. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 10. Τόπος Σύγκλησης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ: Για τη συμμετοχή στην Γενική συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα του εξωτερικού, στην πρόσκληση της συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παρ. 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει σ' αυτόν που κάνει την κατάθεση, απόδειξη που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση σαν άδεια εισόδου. 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή κι εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 21ο - ΑΠΑΡΤΙΑ

1. ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην : α) μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του σκοπού της, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού ή την επιβαλλόμενη απο διατάξεις νόμων, ε) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) έκδοση δανείων δι' ομολογιών εκτός της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2β του καταστατικού, ζ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαιου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση συνέρχεται και παλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται ξανά και συνέρχεται όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. 2. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς από τους μετόχους που είναι παρόντες ή από μη μετόχους, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετασχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διαφορετικά ή αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση οπουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και τούτων κωλυομένων, ο Αντιπρόεδρος, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντιγραφα των πρακτικών επικυρούνται απο έναν από τους εκκαθαριστες. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ: Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2396/1996. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ελεγκτή ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 έως 38 και 43α παρ.4 του ΚΝ 2190/1920. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών με τα στοιχεία ταυτότητας τους υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920. 2. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Οι ελεγκτές έχουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρίας και υποχρεώνονται μετά τη λήξη του οικονομικού έτους να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Η έκθεση των ελεγκτών, έτος από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α τουΚ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 3. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες τον διορισμό αυτό και θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεσθεί. 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ: Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρίας εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία πού κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 3.Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες (2.000). 2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης συνάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διαταξεις: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" γ) τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές κατάστασεις, πρέπει να έχουν ελεγθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρια διαφορετικά προσωπα, ήτοι από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλιου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλιου που ορίζεται από αυτό. γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως στην Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους. 3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της, καθώς και και τα όσα ορίζοναι στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α ου Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης" και ο "πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές), δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμεη παράγραφο. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), β) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που πληρούν τις προϋπόθεσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, γ) Καθώς επίσης και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, και όσα ορίζονται κάθε φορά απο το νόμο. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νόμου Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28ο - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον Νόμο και κάθε άλλου βάρους της εταιρίας,. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει διανέμονται με την παρακάτω σειρά. α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, οπότε παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979. Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ήτων άλλων υπαλλήλων της εταιρίας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για το όλο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρίας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ : ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΝΕΤΑΙ: α) Όταν λήξει η διάρκεια της, που αναφέρεται στο άρθρο 3, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν τη λήξη της εταιρίας, αποφασίζει την παράταση της διάρκειας της. β) Πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του καταστατικού αυτού και γ) Κατά την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λύση της εταιρίας. 4. Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρίας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές. 5. Αν η εταιρία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις η εταιρία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 22 παρ.3 του καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της εταιρίας, διορίζοντας δύο ή τρείς εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι με αμοιβή που καθορίζεται από αυτήν. 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ: α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης του οποίου αντίτυπο υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαρστές δημοσιεύουν ισολογισμό στο ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατ' έτος σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ του παραπάνω άρθρου όπως ισχύει σήμερα.- Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρείς την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπη εκτέλεση της εντολή τους. Επίσης με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της εταιρίας σαν σύνολο. Γενικώς δε επί της εκκαθάρισης έχει εφαρμογή το άρθρο 49 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. γ) Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη. 4. ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 24 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με δύο από τους νεώτερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και οι διατάξεις του ν. 2396/1996.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το κατά το άρθρο 5ο παρ. 1 του παρόντος, μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000), διαιρούμενο σε έξη χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύπτεται ολόκληρο και θα καταβληθεί ολοσχερώς από τους παραπάνω εταίρους της εταιρίας ως ακολούθως: α) Ο Ι…… Π…….. του Μ……….. καλύπτει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (5.940) μετοχές, συνολικής αξίας πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (59.400.000) δραχμών, δηλαδή αυτή θα αναλάβει 5.940 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. β) Ο Π……… Π……… του Μ……….. καλύπτει εξήντα (60) μετοχές, συνολικής αξίας εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών, δηλαδή αυτός θα αναλάβει 60 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 35ο - ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέχρι την 30 - 6 - 2001 για να εγκρίνει τα αποτελέσματα της πρώτης εταιρικής χρήσης, θα αποτελείται απο τους: 1) Ι……… Π…….. του Μ…… και της Ζ………, βιομήχανο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος ………, κάτοικο ……… Αττικής, οδός …….αρ……., κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ………… που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ……….., Έλληνα υπήκοο 2) Π……….. Π………. του Μ………. και της Ζ………, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο ………. Αττικής, το έτος …….., κάτοικο ……… Αττικής, οδός …….. αρ………., κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ……….. που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ………., Έλληνα υπήκοο. 3) Μ…….Π……… του Ι……. και της Α………., συνταξιούχο, γεννημένο στην ……….νομού………., το έτος ………, κάτοικο …….. Αττικής, οδός ………. αρ. ………, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ………..που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα ………., Ελληνα υπήκοο.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ο Β……. Β……., ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών,οδός ……αρ…….. με αριθμό μητρώου ΣΟΕ …………. και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ο Α……. Θ. Λ………., ορκωτός ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών, οδός ……. αρ. ….. με αριθμό μητρώου ΣΟΕ …………. Η αμοιβή των παραπάνω ορίζεται στο ποσό των δραχμών 300.000 πλέον ΦΠΑ 18% σύμφωνα με την από ……….. προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 2.000.000 περίπου για αμοιβή δικηγόρου, αμοιβή συμβολαιογράφου, καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, εγγραφή στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τέλη δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης σύστασης της Εταιρίας αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1. Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή ιδρυτές η ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών ………………………….. υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή άδειας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας. Επίσης η ίδια δικηγόρος μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου να ενεργεί μόνη της για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προθήκη όρων και συμφωνιών του καταστατικού αυτου καθώς και κωδικοποίηση όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το Νόμο. 2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.