Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής αποζημίωσης χρήσης (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

1……………, κατοίκου ……….., οδός ………… αρ. ……., 2. ………….., κατοίκου ………., οδός …………. αρ. …….

ΚΑΤΑ

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..», με έδρα το …….., οδός ………. αρ. ……., όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Με την από ... σύμβαση επαγγελματικής μισθώσεως εκμισθώσαμε από κοινού στην εναγομένη εταιρεία, ως συνιδιοκτήτες κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ο καθένας μας, τον κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενο χώρο που ευρίσκεται στο κτίριο επί της οδού ……. αρ. ……. στο …………., για επαγγελματική χρήση και συγκεκριμένα το υπ' αριθμόν 7 γραφείο του τετάρτου ορόφου του ως άνω κτιρίου, επιφανείας 25 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο για την επαγγελματική εγκατάσταση της εναγομένης. Η διάρκεια της ως άνω μίσθωσης ορίσθηκε εξαετής, αρχομένη από ... και λήγουσα την ... . Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των ... ευρώ πλέον ποσοστού χαρτοσήμου (3,6%) νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο από ... κατά 5% κάθε έτος και ανερχομένου ήδη από ... και για όλο το έτος ..., στο ποσό των ... ευρώ πλέον ποσοστού τελών χαρτοσήμου (3,6%) εκ ευρώ ... και συνολικά στο ποσό των ... ευρώ. Από ... το συμφωνημένο μίσθωμα θα ανερχόταν στο ποσό των ... ευρώ πλέον ποσοστού χαρτοσήμου (3,6%) εκ ευρώ ... και συνολικά στο ποσό των ... ευρώ. Το ως άνω μίσθωμα είναι προκαταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε μήνα σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στην παραπάνω σύμβαση. Η εναγομένη με την από ... εξώδικη δήλωση της, μας δήλωσε ότι καταγγέλλει την ως άνω μισθωτική σύμβαση που είχε καταρτισθεί μεταξύ μας, λόγω των φθορών που το μίσθιο υπέστη από τους σεισμούς της ..., δεν μας καλούσε όμως να παραλάβουμε τη χρήση του πρώην μίσθιου χώρου, πράγμα που ουδέποτε μέχρι σήμερα έπραξε. Μέχρι σήμερα, η εναγομένη, παρά την άνω καταγγελία της, εξακολουθεί και έχει την ανεμπόδιστη χρήση του ως άνω πρώην μισθωμένου χώρου, τον οποίο ουδέποτε μέχρι σήμερα μας παρέδωσε, παρά τις οχλήσεις μας. Όμως, δεν μας έχει καταβάλλει ούτε το συμφωνημένο μίσθωμα αυτού ούτε το αντίστοιχο ποσό, ως αποζημίωση της χρήσης του, χωρίς καμία αιτιολογία, παρά τις οχλήσεις μας.

Συγκεκριμένα, ήδη μας οφείλει: Α. Το μίσθωμα του μηνός ... εξ ευρώ ... πλέον ποσοστού τελών χαρτοσήμου (3,6%) εξ ευρώ ... και συνολικά στο ποσό των ... ευρώ. Β. Για τους τρεις (3) μήνες ..., ... και ... μας οφείλει το ποσό των ... ευρώ, ως αποζημίωση χρήσης. Γ. Για τους πέντε (5) μήνες ..., ..., ..., ... και ... μας οφείλει το ποσό των ... ευρώ, ως αποζημίωση χρήσης. Επειδή η συνολική, ήδη ληξιπρόθεσμη οφειλή της εναγομένης ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ. Επειδή, το ποσό αυτό αρνείται και δεν μας έχει μέχρι σήμερα καταβάλει, δεν μας αποδίδει όμως ούτε τη χρήση του πρώην μίσθιου χώρου, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις μας. Επειδή, μέχρι τη συζήτηση της παρούσας θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα τα ποσά της αποζημίωσης χρήσης για τους μήνες ..., ..., ..., ... και ..., η εναγομένη θα μας οφείλει και το ποσό των ... ευρώ, ως αποζημίωση χρήσης για τους μήνες αυτούς.

Επειδή δε η ληξιπρόθεσμη οφειλή της εναγομένης κατά το χρόνο συζήτησης της παρούσας αγωγής θα περιλαμβάνει και το κονδύλι των ... ευρώ, ποσό που αφορά στην αποζημίωση χρήσης για τους μήνες ..., ..., ..., ... και ... θα πρέπει, με απόφαση του Δικαστηρίου Σας που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή να υποχρεωθεί η εναγομένη (α), στην άμεση απόδοση της ελεύθερης χρήσης του άνω περιγραφομένου πρώην μίσθιου χώρου, (β) στην καταβολή του ποσού της ήδη ληξιπρόθεσμης οφειλής της εκ ευρώ ..., όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω ως μίσθωμα του μηνός ... και ως αποζημίωση χρήσης του άνω πρώην μίσθιου χώρου κατά τους μήνες ..., ... και ... και ..., ..., ..., ... και ..., νομιμότοκα από τότε που καθένα από τα παραπάνω ποσά κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ήτοι από ... για το μίσθωμα ..., από ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., και ..., για τα ποσά αποζημίωσης χρήσης των αντίστοιχων μηνών, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, και (γ) στην καταβολή, επίσης, του ποσού των ... ευρώ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω ως αποζημίωση χρήσης για τους μήνες ..., ..., ..., ... και ..., νομιμότοκα από τότε που καθένα από τα παραπάνω ποσά θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, ήτοι από ..., ..., ..., ... και ..., για τα ποσά αποζημίωσης χρήσης των αντίστοιχων μηνών, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Επειδή παραιτούμεθα από το δικόγραφο της από ... και με αριθμό κατάθεσης ... αγωγής μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας ΖΗΤΟΥΜΕ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. 2. Να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας να μας αποδώσει άμεσα ελεύθερη τη χρήση του ως άνω μισθωμένου χώρου. 3. Να υποχρεωθεί η εναγομένη να μας καταβάλει το ποσό της ήδη ληξιπρόθεσμης οφειλής της εξ ευρώ ..., όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω ως μίσθωμα του μηνός ... και ως αποζημίωση χρήσης του άνω πρώην μίσθιου χώρου κατά τους μήνες ..., ... και ... και ..., ..., ..., ... και ..., νομιμότοκα από τότε που καθένα από τα παραπάνω ποσά κατέστησαν ληξιπρόθεσμα ήτοι από ... για το μίσθωμα ..., από ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... και ..., για τα ποσά αποζημίωσης χρήσης των αντίστοιχων μηνών, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. 4. Να υποχρεωθεί η εναγομένη να μας καταβάλει το ποσό των ... ευρώ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω ως αποζημίωση χρήσης για τους μήνες ..., ..., ..., ... και ..., νομιμότοκα από τότε που καθένα από τα παραπάνω ποσά θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, ήτοι από ..., ..., ..., ... και ..., για τα ποσά αποζημίωσης χρήσης των αντίστοιχων μηνών, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. 5. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 6. Να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.