Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή αποζημίωσης χρήσης μισθίου μετά την καταγγελία της μίσθωσης (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΩΓΗ

1. Δ…………. Π………….., κατοίκου Αθηνών, οδός………… αρ……….. 2. Κ………….. Π………….., κατοίκου Αθηνών, οδός……….. αρ……….

ΚΑΤΑ

Του Π…………. Μ…………, κατοίκου Αθηνών, οδός ……………. αρ. …….

Με τον εναγόμενο καταρτίσαμε τις κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενες συμβάσεις επαγγελματικής μισθώσεως με τις οποίες του εκμισθώσαμε, ως συνιδιοκτήτες κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας μας, τα κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα και συγκεκριμένα: 1. Με την από …/…./…… σύμβαση μισθώσεως εκμισθώσαμε από κοινού στον εναγόμενο ένα γραφείο ευρισκόμενο στον …. όροφο του επί της οδού ………….. αρ…….. κτιρίου, στην ……. Αττικής, επιφανείας ……. τ. μ.. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίσθηκε εξαετής αρχομένης από ... και λήγουσα την ... . Το μίσθωμα ορίσθηκε προκαταβλητέο την 1ην κάθε μήνα και το ύψος του ορίσθηκε στο ποσό των ………… ευρώ νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% κάθε χρόνο αρχής γενομένης από ... ήδη ανερχομένου από ... στο ποσό των ………….. ευρώ. Το μηνιαίο συμφωνημένο μίσθωμα θα ανερχόταν από ... νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο στο ποσό των ………….. ευρώ. 2. Με την από …./…../….. σύμβαση μισθώσεως εκμισθώσαμε στον εναγόμενο ένα γραφείο ευρισκόμενο στον …….. όροφο του επί της οδού ……. αρ…… κτιρίου, στην …… Αττικής, επιφανείας ……. τ.μ.. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε εξαετής αρχομένης από ... και λήγουσα την ... . Το μίσθωμα ορίσθηκε προκαταβλητέο την 1ην κάθε μήνα και το ύψος του ορίσθηκε στο ποσό των ……… ευρώ νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% κάθε χρόνο αρχής γενομένης από ... ήδη ανερχομένου από ... στο ποσό των ……….. ευρώ. Το μηνιαίο συμφωνημένο μίσθωμα θα ανερχόταν από ... νόμιμα αναπροσαρμοζόμενο στο ποσό των ……… ευρώ. Ο εναγόμενος παρέλαβε από τότε στη χρήση του τα μίσθια καταβάλλοντας κανονικά τα μισθώματα μέχρι τον μήνα ... οπότε με την από ... εξώδικη δήλωση του κατήγγειλε τις μεταξύ μας συμβάσεις, επικαλούμενος δήθεν ακαταλληλότητα του κτιρίου λόγω των φθορών που αυτό υπέστη.

Παρά το γεγονός της ως άνω καταγγελίας του, όμως, ο εναγόμενος εξακολούθησε να κάνει ακώλυτη χρήση των μισθίων χωρίς, όμως, να μας καταβάλει τα μισθώματα ή το ισόποσο αυτών ως αποζημίωση της χρήσης τους. Με την από ... αγωγή μας η οποία κατατέθηκε με αριθμό ……./... στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Σας ζητήσαμε την απόδοση της χρήσης των ως άνω μισθίων και την καταβολή των μισθωμάτων για τους μήνες ..., ..., ... και ... ως αποζημίωση χρήσης, καθώς ο εναγόμενος εξακολουθούσε να κάνει χρήση των μισθίων. Η ως άνω αγωγή μας συζητήθηκε την ….. και επ' αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμόν …... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήδη τελεσίδικη, κατά το διατακτικό της οποίας ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να μας αποδώσει τη χρήση των ως άνω μισθίων, καθώς εκρίθη ότι χρονικό διάστημα δύο μηνών ήταν αρκετό για την μετεγκατάσταση του στο νέο χώρο, τον οποίο είχε ήδη μισθώσει από ….. . Έκρινε, επίσης η ως άνω απόφαση, ότι για το μετέπειτα χρονικό διάστημα ... και ... εφόσον ο εναγόμενος εξακολουθούσε να έχει τη χρήση των μισθίων, χωρίς να μας το αποδίδει μας όφειλε αποζημίωση χρήσης ισόποση με δυο μισθώματα. Η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στον εναγόμενο, ο οποίος συμμορφώθηκε με το διατακτικό της και μας απέδωσε τελικά τη χρήση των ως άνω μίσθιων ακινήτων στις …... . Μας οφείλει, επομένως, ο εναγόμενος αποζημίωση χρήσης για τους μήνες ..., ..., ..., ..., ... και ... . Η οφειλόμενη αποζημίωση χρήσης ανέρχεται στο ισόποσο των μισθωμάτων που θα όφειλε να καταβάλει για τους μήνες αυτούς, όπως αυτά θα ίσχυαν νομίμως αναπροσαρμοσμένα κατά το χρόνο αυτό.

Συγκεκριμένα: Για το μίσθιο του ……. ορόφου, το οποίο περιγράφεται στην ως άνω 1η σύμβαση μισθώσεως, ο εναγόμενος μας οφείλει αποζημίωση χρήσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ για κάθε μήνα και για έξι (6) μήνες ……….. ευρώ, ήτοι (………..ευρώ Χ 6). Για το μίσθιο του …….. ορόφου, το οποίο περιγράφεται στην ως άνω 2η σύμβαση μισθώσεως, ο εναγόμενος μας οφείλει αποζημίωση χρήσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των ………. ευρώ για κάθε μήνα και για έξι (6) μήνες ……… ευρώ, ήτοι (………ευρώ Χ 6). Η συνολική οφειλή του εναγομένου ανέρχεται επομένως στο ποσό των ευρώ (ολογράφως)…………………………………. (………….ευρώ + ………..ευρώ =……….ευρώ), νομιμότοκα από την επομένη της λήξεως εκάστου μηνός για το ποσό αποζημίωσης χρήσεως που αφορά το μήνα αυτό και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Το ποσό αυτό ο εναγόμενος αρνείται και δεν μας έχει μέχρι σήμερα καταβάλει παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις μας. Θα πρέπει, επομένως, με απόφαση του Δικαστηρίου Σας και μάλιστα προσωρινά εκτελεστή να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των ...………… ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη που κάθε ένα από τα παραπάνω ποσά κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι από την επομένη της λήξεως εκάστου μηνός για το ποσό αποζημίωσης χρήσεως που αφορά το μήνα αυτό, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας ΖΗΤΟΥΜΕ: 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας. 2. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το ποσό των…………………………….(………..) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη που κάθε ένα από τα παραπάνω ποσά κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι από την επομένη της λήξεως εκάστου μηνός για το ποσό αποζημίωσης χρήσεως που αφορά το μήνα αυτό, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 3. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή. 4. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, …/…./2000 Η πληρεξούσια δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.