Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.) εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υπόδειγμα)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την … και ημέρα …, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 1. … και 2. … συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συνιστούν μεταξύ τους, με το παρόν, ομόρρυθμη εταιρία με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, οι οποίες αποτελούν το καταστατικό της εταιρίας και διέπουν τη λειτουργία της.

Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία Συστήνεται ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «…». Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ως άνω επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της εταιρίας ορίζεται … . Η εταιρία με απόφαση των διαχειριστών της μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα οπουδήποτε επιθυμεί χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 3 Σκοπός Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό ή παραπλήσιο προς αυτόν της παρούσης εταιρίας οιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4 Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της εταιρίας συμφωνείται αόριστου χρόνου.

Άρθρο 5 Κεφάλαιο Το κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρίας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €), το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους και, ειδικότερα, καθένας από τους συμβαλλόμενους συνεισέφερε και κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

Άρθρο 6 Κέρδη - Ζημίες Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας κατά ίσο ποσοστό, δηλαδή κατά 50% έκαστος.

Άρθρο 7 Διαχείριση – Εκπροσώπηση Η διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων ανατίθενται με το παρόν ρητά και στους δύο εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και τις αρχές (Διοικητικές, Φορολογικές, Αστυνομικές, Δικαστικές) ενεργώντας πάντα στα πλαίσια και για λογαριασμό της εταιρίας. Οι διαχειριστές δεσμεύουν την εταιρία όταν θέτουν την υπογραφή τους από κοινού ή και χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία. Καθένας των εταίρων μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον άλλο εταίρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρία μπορεί να συνάπτει δάνεια για τις λειτουργικές της ανάγκες. Τα δάνεια συνάπτουν και οι δύο διαχειριστές της εταιρίας.

Άρθρο 8 Ταμίες της εταιρίας Ταμίες της εταιρίας ορίζονται και οι δύο ως άνω διαχειριστές και εταίροι, οι οποίοι μπορούν να εισπράττουν χρήματα και να χορηγούν αποδείξεις.

Άρθρο 9 Είσοδος νέου εταίρου Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνο με μετά από σύμφωνη απόφαση και των δύο εταίρων.

Άρθρο 10 Μεταβίβαση μερίδας συμμετοχής Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση εταιρικού ποσοστού σε τρίτους, χωρίς την συναίνεση και των δύο εταίρων. Επιτρέπεται όμως η μεταβίβαση εταιρικών ποσοστών μεταξύ των εταίρων (αυξομειώσεις εταιρικών ποσοστών) με τους όρους που θέτει ο νόμος.

Άρθρο 11 Ισολογισμός Η εταιρία θα τηρεί τα κατά το νόμο εμπορικά και λογιστικά βιβλία. Κάθε χρόνο θα καταρτίζεται ετήσιος ισολογισμός ο οποίος θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από τους εταίρους. Ο ισολογισμός θα είναι οριστικός, έστω και αν δεν φέρει την υπογραφή εταίρου, εφόσον αποδεδειγμένα έχει κλητευθεί για την σύνταξη και υπογραφή του ισολογισμού. Μετά τη σύνταξη του ισολογισμού θα ακολουθεί η διανομή των κερδών και η κάλυψη των ζημιών. Η διαχειριστική περίοδος θα ταυτίζεται με το εκάστοτε κατά νόμο διαχειριστικό έτος. Κέρδη μπορούν να διανεμηθούν, αν υπάρχουν, και προ της λήξης του έτους κατόπιν απόφασης των εταίρων. Οι εταίροι μπορούν με ομόφωνες αποφάσεις τους μέρος των κερδών να μην διανέμουν αλλά να το καταθέτουν στο ταμείο της εταιρίας προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου. Τα κατατεθειμένα ποσά κερδών θα είναι ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στις κερδοζημίες της εταιρίας.

Άρθρο 12 Λύση της εταιρίας Η εταιρία λύεται με κοινή συμφωνία των εταίρων. Με καταγγελία ενός εκ των εταίρων, μόνο όμως για σπουδαίο λόγο. Ο εταίρος που θα καταγγείλει την εταιρία για σπουδαίο λόγο αναλαμβάνει έναντι όλων τις νόμιμες ευθύνες του, αν ο λόγος καταγγελίας αποδειχτεί μη σπουδαίος. Σε περίπτωση που έστω ένας των εταίρων πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρία λύεται. Σε περίπτωση που ένας των εταίρων αποβιώσει η εταιρία συνεχίζεται με τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου. Στην περίπτωση αυτή όμως κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδας. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί και στους υπόλοιπους συνεταίρους, ως τέτοιων νοούμενων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.

Άρθρο 13 Εκκαθάριση Μετά τη λύση της η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση, αμφοτέρων των διαχειριστών οριζομένων ως εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές, αφού ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρίας και πληρώσουν όλες τις οφειλές αυτής, διανέμουν, μετά και την αφαίρεση των ποσοστών συνεισφοράς (εταιρικών μεριδίων), το τυχόν υπόλοιπο ενεργητικό που θα απομείνει και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός εταίρου στην κάλυψη του κεφαλαίου.

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν, από ένα ο καθένας των συμβαλλόμενων εταίρων, ένα κατατέθηκε στο οικείο επιμελητήριο, ένα κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δύο κατατέθηκαν στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Σερρών, προκειμένου να συντελεστεί η δημοσιότητα που ο νόμος ορίζει και να αποκτήσει η εταιρία νομική προσωπικότητα. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς ως ακολούθως: Οι συμβαλλόμενοι εταίροι

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.