Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ακάλυπτη επιταγή - Διαταγή πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές - Αίτηση και Απόφαση (υποδείγματα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΗ (Εκδόσεως Διαταγής Πληρωμής)

Της Ομόρρυθμης Εταιρίας, που εδρεύει στον …, οδός …., υπό την επωνυμία «…», (Α.Φ.Μ. …), όπως νόμιμα εκπροσωπείται. ΚΑΤΑ Του ….

Ο καθ’ ού η παρούσα αίτηση, μας παρέδωσε, τις κάτωθι, αναλυτικά περιγραφόμενες μεταχρονολογημένες επιταγές, ήτοι:

1. Την 17η Νοεμβρίου 2009, το σώμα της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της …ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καταστήματος Θεσσαλονίκης (οδός …), ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)», με χρέωση του υπ’ αριθμ. … λογαριασμού του, που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, την οποία εξέδωσε (ο καθ’ ού) πληρωτέα σε διαταγή μας στη Θεσσαλονίκη, στο εν λόγω υποκατάστημα της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 31η Ιουλίου 2010. Εμείς στη συνέχεια, μεταβιβάσαμε την ως άνω επιταγή, με λευκή οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1251 του ΑΚ, προς στην … BANK, κατάστημα …, νομίμως εκπροσωπούμενη, προς εμπρόθεσμη εμφάνιση, είσπραξη του αναγραφόμενου στην επιταγή ποσού και κατάθεση του αναληφθέντος ποσού σε λογαριασμό που τηρούμε στην παραπάνω Τράπεζα - (βλ. τη σφραγίδα - ρήτρα στο σώμα της επιταγής, «Πληρώσατε σε διαταγή της … BANK, κατάστημα …», όπως επίσης και σημειωμένη την ημερομηνία της οπισθογράφησης, 2α Αυγούστου 2010). Ακολούθως, την 2α Αυγούστου 2010, η εν λόγω επιταγή, εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή, από την τελευταία κομίστρια εταιρία, (… BANK), όμως δεν πληρώθηκε, γιατί, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη, μέσω του Μηχανογραφικού Κέντρου της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ (κατάστημα Θεσσαλονίκης), δεν υπήρχαν διαθέσιμα υπόλοιπα στο λογαριασμό του εκδότη. Το γεγονός αυτό προκύπτει, δυνάμει της από 04/08/2010 βεβαίωσης της … BANK στο οπισθόφυλλο του σώματος της ως άνω επιταγής, έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη, για εμπρόθεσμη εμφάνιση της ως άνω επιταγής, και μη πληρωμή της, δια σφραγίσεως, λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων.

2. Την 17η Νοεμβρίου 2009, το σώμα της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καταστήματος Θεσσαλονίκης (οδός …), ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)», με χρέωση του υπ’ αριθμ. … λογαριασμού του, που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, την οποία εξέδωσε (ο καθ’ ού) πληρωτέα σε διαταγή μας στη Θεσσαλονίκη, στο εν λόγω υποκατάστημα της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 31η Αυγούστου 2010. Στη συνέχεια εμείς, την 1η Φεβρουαρίου 2010, τη μεταβιβάσαμε με λευκή οπισθογράφηση προς την ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στον …, υπό την επωνυμία «…». Με τη σειρά της, εκείνη, τη μεταβίβασε με λευκή οπισθογράφηση προς την ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στο …, υπό την επωνυμία «…». Η «…», τέλος, την 4η Μαρτίου 2010, τη μεταβίβασε με λευκή οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1251 του ΑΚ, προς την ΤΡΑΠΕΖΑ … (κατάστημα …) νομίμως εκπροσωπούμενη - (βλέπε τη σφραγίδα - ρήτρα στο σώμα της επιταγής, «Πληρώσατε σε διαταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …, κατάστημα …», όπως επίσης και σημειωμένη την ημερομηνία της οπισθογράφησης, 4η Μαρτίου 2010). Ακολούθως η επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή από την τελευταία κομίστρια εταιρία (ΤΡΑΠΕΖΑ …) την 31η Αυγούστου 2010, αλλά δεν πληρώθηκε - γιατί όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη, μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ … (κατάστημα …) δεν υπήρχαν διαθέσιμα υπόλοιπα στο λογαριασμό του εκδότη. Το γεγονός αυτό προκύπτει, δυνάμει της από 02/09/2010 βεβαίωσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ … στο οπισθόφυλλο του σώματος της ως άνω επιταγής, έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη, για εμπρόθεσμη εμφάνιση της ως άνω επιταγής, και μη πληρωμή της, δια σφραγίσεως, λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων. Μετά τη βεβαίωση της μη πληρωμής από την πληρώτρια … ΤΡΑΠΕΖΑ, η τελευταία κομίστρια ΤΡΑΠΕΖΑ …, ειδοποίησε για το γεγονός την προηγούμενη κομίστρια ανώνυμη εταιρία «…», η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε την προηγούμενη από αυτή κομίστρια, ανώνυμη εταιρία «…». Τέλος, η ανώνυμη εταιρία «…», νομίμως εκπροσωπούμενη, ειδοποίησε την ομόρρυθμη εταιρία μας, για το γεγονός ως προηγούμενη από εκείνη οπισθογράφο και λήπτρια της επιταγής. Η εταιρία μας προέβη, την 31η Αυγούστου 2010, σε ολοσχερή εξόφληση του ποσού της επιταγής στην επόμενη κομίστρια ανώνυμη εταιρία «…» και παρέλαβε το σώμα της επιταγής. Κατέστη, επομένως, εξ’ αναγωγής νόμιμη κομίστρια της επιταγής, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο σώμα της επίδικης επιταγής και από την από 31 Αυγούστου 2010 προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως απόδειξη πληρωμής της ανώνυμης εταιρίας «…», νομίμως εκπροσωπούμενης, επομένως αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα δηλώνονται σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 445 του Κ.Πολ.Δ.. Μετά την πλήρη εξόφληση του ποσού της επιταγής και αφού παραλάβαμε το σώμα της επιταγής, η ομόρρυθμη εταιρία μας «…» κατέστη η νόμιμη κομίστριά της, στηρίζοντας το δικαίωμα της σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατά τις διατάξεις των άρθ. 19 και 47 παρ. 2 του Ν.5960/1933.

Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 Ν.5960/1933 "περί επιταγής" προκύπτει ότι «…κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε αυτή στον κομιστή της, δικαιούται να απαιτήσει κατά την πληρωμή της, την προς αυτόν παράδοση της επιταγής, με εξοφλημένο λογαριασμό και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τη σειρά τους, να εναγάγει ατομικώς ή ομαδικώς τους προγενέστερους αυτού υπόχρεους (οπισθογράφο, εκδότη ή άλλους), ζητώντας ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε, με τους τόκους από την ημέρα της καταβολής αυτού και τα έξοδα…». Σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν.5960/1933, «…νόμιμος (τελευταίος) κομιστής είναι ο κάτοχος οπισθογραφήσεως επιταγής, εάν στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, και εάν ακόμη η τελευταία οπισθογράφηση είναι εν λευκώ…» (ΑΠ 172/2002 ΕλλΔ/νη 2002, 1393, 1397). Η πληρωμή του ποσού της επιταγής από τον υπογραφέα αυτής προς τον κομιστή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της παραπάνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση, η οποία στηρίζεται στην ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ επιταγής υπόχρεου και στο γεγονός της πληρωμής της επιταγής (Εφετείο Πειραιά 793/1999 ό.π., Ι.Π Μάρκου, Δίκαιο Επιταγής, 1995, σελ. 238). Επειδή την 31 Αυγούστου 2010 , όταν η εταιρία μας κατέβαλε προς την ανώνυμη εταιρία «…», νομίμως εκπροσωπούμενη, το ποσό της επίδικης επιταγής (9.000€) και παρέλαβε το σώμα της, κατέστη η νόμιμη κομίστριά της, στηρίζοντας το δικαίωμά της σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 47 παρ. 2 του Ν.5960/1933 (βλ. 287/2008 ΑΠ (452716), Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2008/1362). Επειδή ο καθ'ού παρούσα αίτησή μας, παρά τις επανειλημμένες και έντονες οχλήσεις μας, αρνείται - αν και υπόχρεος σε καταβολή ως εκδότης και των δύο επιταγών [της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» και της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)»] - να μας καταβάλλει το ως άνω συνολικό ποσό των «δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€)», πρέπει να υποχρεωθεί σε αυτό δικαστικώς, για το λόγο αυτό, αιτούμαστε την έκδοση διαταγής πληρωμής εναντίον του και μάλιστα νομιμότοκα: 1. από την 3η Αυγούστου 2010, επομένη της ημέρας εμφάνισης (02/08/2010) της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» 2. από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, επομένη της καταβολής (31/08/2010) του ποσού των «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην επόμενη από εμάς οπισθογράφο ανώνυμη εταιρία και μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση. Επειδή η βάση της παρούσας αίτησης μας αποδεικνύεται από: α) τους προσαγόμενους και επικαλούμενους νομότυπα συντεταγμένους πιστωτικούς τίτλους και β) την από 31 Αυγούστου 2010 απόδειξη πληρωμής της ανώνυμης εταιρίας «…», νομίμως εκπροσωπούμενης, επόμενης από εμάς οπισθογράφου της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επομένως αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα δηλώνονται σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 445 του ΚΠολΔ. Επειδή η ομόρρυθμη εταιρία μας είναι η λήπτρια και νόμιμη κομίστρια των ανωτέρω επιταγών. Επειδή ο καθ’ ού, παρά τις επανειλημμένες και έντονες οχλήσεις μας, αρνείται να καταβάλλει τα ως άνω, πρέπει να υποχρεωθεί σε αυτό δικαστικώς με την έκδοση διαταγής πληρωμής του Δικαστηρίου σας. Επειδή η αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον σας δυνάμει των άρθρων 14 και 2, 22 και 625 Κ.Πολ.Δ. στηριζόμενη στα άρθρα 623 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ. και στον Ν.5960/1933, αποδεικνύεται δε από τους προσαγόμενους κι επικαλούμενους νομότυπα συντεταγμένους πιστωτικούς τίτλους. Επειδή προσάγουμε και επικαλούμαστε το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. Επειδή έχουν καταβληθεί τα τέλη συζήτησης και το ανάλογο δικαστικό ένσημο με τα υπέρ τρίτων ποσοστά (Τ.Ν. και Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ), όπως φαίνεται από τις προσαγόμενες και επικαλούμενες διπλότυπες αποδείξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας. Να εκδοθεί Διαταγή πληρωμής με την οποία να υποχρεωθεί ο καθ’ ού η παρούσα αίτησή μας να μας καταβάλλει το συνολικό ποσό των «δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€)» και μάλιστα νομιμότοκα από: 1. την 3η Αυγούστου 2010, επομένη της ημέρας εμφάνισης (02/08/2010) της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» 2. την 1η Σεπτεμβρίου 2010, επομένη της καταβολής (31/08/2010) του ποσού των «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην επόμενη από εμάς οπισθογράφο ανώνυμη εταιρία και μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση. Να καταδικασθεί ο καθ' ού στη γενική δικαστική μας δαπάνη.

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος, Αγίου Μηνά 7, 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310525720

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ…………………………………….……………. ……………Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης……………………………..……………………………………… που διόρισε ο κ. Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Έχοντας υπόψη την από … αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής της ομόρρυθμης εταιρίας που εδρεύει στον …, οδός …, υπό την επωνυμία «…», (Α.Φ.Μ. …), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Μηνά 7 και Ίωνος Δραγούμη. ΚΑΤΑ : Του … του …, εμπόρου (Α.Φ.Μ. …), ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση χονδρικού εμπορίου …, που εδρεύει στη …, οδός …, με την επωνυμία «…», με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες επιταγές, ήτοι:

1. Την υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένη τραπεζική επιταγή της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καταστήματος Θεσσαλονίκης (οδός …), ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)», που εξέδωσε (ο καθ’ ού) την 17η Νοεμβρίου 2009, με χρέωση του υπ’ αριθμ. … λογαριασμού του, που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, πληρωτέα σε διαταγή της αιτούσας, στη Θεσσαλονίκη, στο εν λόγω υποκατάστημα της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 31η Ιουλίου 2010. Στη συνέχεια, η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία μεταβίβασε την ως άνω επιταγή, με λευκή οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1251 του ΑΚ, προς στην … BANK., κατάστημα …, νομίμως εκπροσωπούμενη, προς εμπρόθεσμη εμφάνιση, είσπραξη του αναγραφόμενου στην επιταγή ποσού και κατάθεση του αναληφθέντος ποσού σε λογαριασμό που τηρεί στην παραπάνω Τράπεζα - (βλ. τη σφραγίδα - ρήτρα στο σώμα της επιταγής, «Πληρώσατε σε διαταγή της … BANK, κατάστημα …», όπως επίσης και σημειωμένη την ημερομηνία της οπισθογράφησης, 2α Αυγούστου 2010). Ακολούθως, την 2α Αυγούστου 2010, η εν λόγω επιταγή, εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή, από την τελευταία κομίστρια εταιρία, (… BANK), όμως δεν πληρώθηκε, γιατί, όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη, μέσω του Μηχανογραφικού Κέντρου της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ (κατάστημα Θεσσαλονίκης), δεν υπήρχαν διαθέσιμα υπόλοιπα στο λογαριασμό του εκδότη. Το γεγονός αυτό προκύπτει, δυνάμει της από 04/08/2010 βεβαίωσης της … BANK, έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη, για εμπρόθεσμη εμφάνιση της ως άνω επιταγής, και μη πληρωμή της, δια σφραγίσεως, λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων.

2. Την υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένη τραπεζική επιταγή της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καταστήματος Θεσσαλονίκης (οδός …), ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)», που εξέδωσε (ο καθ’ ού) την 17η Νοεμβρίου 2009 με χρέωση του υπ’ αριθμ. … λογαριασμού του, που διατηρεί στην τράπεζα αυτή, πληρωτέα σε διαταγή της αιτούσας στη Θεσσαλονίκη, στο εν λόγω υποκατάστημα της πληρώτριας … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με φερόμενη ημερομηνία έκδοσης την 31η Αυγούστου 2010. Στη συνέχεια, την 1η Φεβρουαρίου 2010, η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία τη μεταβίβασε με λευκή οπισθογράφηση προς την ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στον …, υπό την επωνυμία «…». Με τη σειρά της, εκείνη, τη μεταβίβασε με λευκή οπισθογράφηση προς την ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στο …, υπό την επωνυμία «…». Η «…», τέλος, την 4η Μαρτίου 2010, τη μεταβίβασε με λευκή οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1251 του ΑΚ, προς την ΤΡΑΠΕΖΑ … (κατάστημα …) νομίμως εκπροσωπούμενη - (βλέπε τη σφραγίδα - ρήτρα στο σώμα της επιταγής, «Πληρώσατε σε διαταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …, κατάστημα …», όπως επίσης και σημειωμένη την ημερομηνία της οπισθογράφησης, 4η Μαρτίου 2010). Ακολούθως η επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή από την τελευταία κομίστρια εταιρία (ΤΡΑΠΕΖΑ …) την 31η Αυγούστου 2010, αλλά δεν πληρώθηκε - γιατί όπως εξακριβώθηκε έπειτα από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη, μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ … (κατάστημα …) δεν υπήρχαν διαθέσιμα υπόλοιπα στο λογαριασμό του εκδότη. Το γεγονός αυτό προκύπτει, δυνάμει της από 02/09/2010 βεβαίωσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …, έπειτα από ρητή εξουσιοδότηση της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη, για εμπρόθεσμη εμφάνιση της ως άνω επιταγής, και μη πληρωμή της, δια σφραγίσεως, λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων. Μετά τη βεβαίωση της μη πληρωμής από την πληρώτρια … ΤΡΑΠΕΖΑ, η τελευταία κομίστρια ΤΡΑΠΕΖΑ …, ειδοποίησε για το γεγονός την προηγούμενη κομίστρια ανώνυμη εταιρία «…», η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε την προηγούμενη από αυτή κομίστρια, ανώνυμη εταιρία «…». Τέλος, η ανώνυμη εταιρία «…», νομίμως εκπροσωπούμενη, ειδοποίησε την αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία, για το γεγονός ως προηγούμενη από εκείνη οπισθογράφο και λήπτρια της επιταγής. Η αιτούσα «…» προέβη, την 31η Αυγούστου 2010, σε ολοσχερή εξόφληση του ποσού της επιταγής στην επόμενη κομίστρια ανώνυμη εταιρία «…» και παρέλαβε το σώμα της επιταγής. Κατέστη, επομένως, εξ’ αναγωγής νόμιμη κομίστρια της επιταγής, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο σώμα της επίδικης επιταγής και από την από 31 Αυγούστου 2010 προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως απόδειξη πληρωμής της ανώνυμης εταιρίας «…», νομίμως εκπροσωπούμενης, επομένως αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα δηλώνονται σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 445 του Κ.Πολ.Δ.. Μετά την πλήρη εξόφληση του ποσού της επιταγής και αφού παρέλαβε το σώμα της επιταγής, η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία «…» κατέστη η νόμιμη κομίστριά της, στηρίζοντας το δικαίωμα της σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατά τις διατάξεις των άρθ. 19 και 47 παρ. 2 του Ν.5960/1933.

Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 40, 44, 46 και 47 Ν.5960/1933 "περί επιταγής" προκύπτει ότι «…κάθε υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε αυτή στον κομιστή της, δικαιούται να απαιτήσει κατά την πληρωμή της, την προς αυτόν παράδοση της επιταγής, με εξοφλημένο λογαριασμό και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τη σειρά τους, να εναγάγει ατομικώς ή ομαδικώς τους προγενέστερους αυτού υπόχρεους (οπισθογράφο, εκδότη ή άλλους), ζητώντας ολόκληρο το ποσό που πλήρωσε, με τους τόκους από την ημέρα της καταβολής αυτού και τα έξοδα…». Σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν.5960/1933, «…νόμιμος (τελευταίος) κομιστής είναι ο κάτοχος οπισθογραφήσεως επιταγής, εάν στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, και εάν ακόμη η τελευταία οπισθογράφηση είναι εν λευκώ…» (ΑΠ 172/2002 ΕλλΔ/νη 2002, 1393, 1397). Η πληρωμή του ποσού της επιταγής από τον υπογραφέα αυτής προς τον κομιστή της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της παραπάνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση, η οποία στηρίζεται στην ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ επιταγής υπόχρεου και στο γεγονός της πληρωμής της επιταγής (Εφετείο Πειραιά 793/1999 ό.π., Ι.Π Μάρκου, Δίκαιο Επιταγής, 1995, σελ. 238). Επειδή την 31 Αυγούστου 2010 , όταν η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία κατέβαλε προς την ανώνυμη εταιρία «…», νομίμως εκπροσωπούμενη, το ποσό της δεύτερης επίδικης επιταγής (9.000€) και παρέλαβε το σώμα της, κατέστη η νόμιμη κομίστριά της, στηρίζοντας το δικαίωμά της σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 47 παρ. 2 του Ν.5960/1933 (βλ. 287/2008 ΑΠ (452716), Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2008/1362). Επειδή ο καθ'ού, παρά τις επανειλημμένες και έντονες οχλήσεις της αιτούσας, αρνείται - αν και υπόχρεος σε καταβολή ως εκδότης και των δύο επιταγών [της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» και της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)»] - να καταβάλλει το ως άνω συνολικό ποσό των «δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (9.000,00 + 9.000,00 = 18.000,00€)». Επειδή η βάση της παρούσας αίτησης αποδεικνύεται από: α) τους προσαγόμενους και επικαλούμενους νομότυπα συντεταγμένους πιστωτικούς τίτλους και β) την από 31 Αυγούστου 2010 απόδειξη πληρωμής της ανώνυμης εταιρίας «…», νομίμως εκπροσωπούμενης, επόμενης από την αιτούσα οπισθογράφου της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επομένως αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα δηλώνονται σε αυτή σύμφωνα με το άρθρο 445 του ΚΠολΔ. Επειδή η αιτούσα ομόρρυθμη εταιρία είναι η λήπτρια και νόμιμη κομίστρια των ανωτέρω επιταγών.

Η αίτηση κρίνεται νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 623 επ. του Κ.Πολ.Δ. και στον Ν.5960/1933 «Περί επιταγής», αποδεικνύεται δε από τους προσαγόμενους κι επικαλούμενους νομότυπα συντεταγμένους πιστωτικούς τίτλους, έχει δε πληρωθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (Τ.Ν. και Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο με αριθμό ..........................…………........................... διπλότυπο του Δημοσίου Ταμείου και την με αριθμό ..........................……………………........... απόδειξη της Ε.Τ.Ε.. Ώστε η αίτηση πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται την αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη. Διατάζει την καθ’ής η παρούσα να καταβάλλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των «δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€)», με νόμιμο τόκο από: 1) την 3η Αυγούστου 2010, επομένη της ημέρας εμφάνισης (02/08/2010) της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» και 2) την 1η Σεπτεμβρίου 2010, επομένη της καταβολής (31/08/2010) του ποσού των «εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€)» της υπ’ αριθμ. … μεταχρονολογημένης τραπεζικής επιταγής της … ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην επόμενη από την αιτούσα οπισθογράφο ανώνυμη εταιρία και μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση. Επίσης, και ευρώ ………..............…………….………………€ για δικαστικά έξοδα, για την έκδοση της διαταγής αυτής. Ο καθ’ού η παρούσα έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τότε που θα του κοινοποιηθεί . Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις ……….……….2010 ……. ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ….....ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει, όταν του ζητηθεί, την διαταγή αυτή. Και προς όλους τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους, όλους τους διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής, όταν αυτό ζητηθεί νόμιμα.

Προς βεβαίωση συντάχθηκε η παρούσα εντολή και υπογράφεται νόμιμα. Θεσσαλονίκη, .......……..………….. 2010 …… ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

Αριθμός απογράφου .......…...…....... Πρώτο απόγραφο εκτελεστό. Κατεβλήθη τέλος απογράφου ……… ……..ΕΥΡΩ Προσκομίστηκε το υπ’ αριθμ……….. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η νόμιμη σήμανση και η έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας. Θεσσαλονίκη, ......……..…….. 2010 Θεσσαλονίκη, ........…..…....... 2010 ...….…....ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ..….....ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.