Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπορική μίσθωση - Διαταγή Πληρωμής για μισθώματα - Αίτηση, Απόφαση και Επιταγή προς εκτέλεση (υποδείγματα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (έκδοσης Διαταγής Πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα)

Του …, κατοίκου …, οδός … με Α.Φ.Μ … Δ.Ο.Υ. … . KATA Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Δυνάμει του από … μισθωτηρίου συμβολαίου εμπορικής μίσθωσης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ εμού και της καθού εταιρίας και θεωρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την …, εκμίσθωσα και παραχώρησα προς την καθού εταιρία για το χρονικό διάστημα από την … μέχρι και την …, ήτοι για έξι έτη, τη χρήση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής μου. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε και ορίσθηκε, για το πρώτο και δεύτερο μισθωτικό έτος, το χρηματικό ποσό των …€, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μίσθωμα ήταν συμφωνημένο να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα στην ως άνω εκμισθώτρια ή σε οποιονδήποτε πληρεξούσιό της. Αν και η καθού εταιρία χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το ως άνω μίσθιο από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, εντούτοις αρνείται από κακοπιστία και δυστροπία να μου καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα προκαλώντας μου οικονομική ζημία. Η καθού η αίτηση μου κατέβαλε τα μισθώματα έως και τον … . Ειδικότερα, δε μου έχει καταβάλει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι τα μισθώματα από τον μισθωτικό μήνα … έως και τον … και έτσι μου οφείλει συνολικά το χρηματικό ποσό των … €, που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Αναλυτικότερα: Για το τρίτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, κατά τη διάρκεια του οποίου η καθού μου κατέβαλε όλα τα μισθώματα, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, κατά τη διάρκεια του οποίου η καθού μου οφείλει τα μισθώματα πέντε (5) μηνών, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, κατά τη διάρκεια του οποίου η καθού μου οφείλει ήδη τα μισθώματα δέκα (10) μηνών, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … € συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%). Συνεπώς, για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ενώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) Σύμφωνα με τα παραπάνω η καθού εταιρία μου οφείλει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι των μηνών …, και συνολικά το χρηματικό ποσό των … €.

Επειδή η καθού εταιρία αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου από δυστροπία αρνείται αδικαιολόγητα να μου καταβάλει τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, τα οποία αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό των … €. Επειδή η καθού η αίτηση επανειλημμένα έχει οχληθεί να μου καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και τελευταία της έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή εξώδικη όχληση με την οποία την καλούσα να μου καταβάλει αμέσως τα μέχρι τότε οφειλόμενα, διότι διαφορετικά θα ζητούσα την αποβολή της από το μίσθιο με διαταγή απόδοσης χρήσης του μισθίου και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλόμενων μισθωμάτων με διαταγή πληρωμής. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και αποδεικνύεται από: 1.) το προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο και 2.) τις προσκομιζόμενες από …, 07.09.2010 και … ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, οι οποίες προσδιορίζουν την ετήσια ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος του κόστους ζωής). Επειδή έχω καταβάλει το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ Τ.Ν. και Τ.Υ.Δ.Θ. και το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη, απευθυνόμενη στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να υποχρεωθεί η καθού εταιρία, με διαταγή προς πληρωμή που θα εκδοθεί εις βάρος της, να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των … € που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι των μηνών …, και συνολικά το χρηματικό ποσό των … €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που κάθε μίσθωμα καθίσταται απαιτητό έως την πλήρη εξόφληση. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου μου.

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ………..../2011 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ …… Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πρωτοδίκης ……………………………………………………………………

Έχοντας υπόψη την από … αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής του …, κατοίκου …, οδός … με Α.Φ.Μ … Δ.Ο.Υ. …, η οποία υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Καραγιάννη του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Μηνά 7. ΚΑΤΑ της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «…», με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, ζητά την έκδοση Διαταγής Πληρωμής για καταβολή οφειλόμενων ληξιπροθέσμων μισθωμάτων συνολικού χρηματικού ποσού … €, βάσει των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται και αναφέρονται σε αυτήν και είναι νόμιμα επικυρωμένα από δικηγόρο. Το χρηματικό ποσό των … € οφείλεται από τη μίσθωση ενός ισόγειου βιοτεχνικού – αποθηκευτικού – εκθεσιακού χώρου εμβαδού … τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο …, τον οποίο με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ακινήτου εκμίσθωσε ο αιτών στην καθού προκειμένου να το χρησιμοποιήσει κατά τη κρίση της, με διάρκεια μίσθωσης έξι (6) ετών, με ημερομηνία έναρξης την … και ημερομηνία λήξεως την …, αντί μηνιαίου μισθώματος χρηματικού ποσού … €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου με την προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ που ισχύει κάθε φορά, για το πρώτο και δεύτερο έτος της μίσθωσης, ενώ από το τρίτο έτος της μίσθωσης και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μισθωτικά έτη συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

Επειδή η καθού αν και κάνει ανενόχλητα χρήση του μισθίου, από δυστροπία αρνείται αδικαιολόγητα να πληρώσει τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι από τον … και μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις, οφείλοντας στον αιτούντα το χρηματικό ποσό των … €, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος. Επειδή για το τέταρτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και …, το μηνιαίο μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) ενώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος, ήτοι από … έως και σήμερα, το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί στο χρηματικό ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένης της τιμαριθμικής προσαρμογής (…%) και του τέλους χαρτοσήμου (3,6%) Επειδή η καθού οφείλει στον αιτούντα τα μισθώματα των τελευταίων δεκαπέντε (15) μηνών, ήτοι των μηνών …, και συνολικά το χρηματικό ποσό των … €.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή η κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση Διαταγής Πληρωμής αποδεικνύεται από τα νόμιμα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα: 1. Το από … ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εμπορικού ακινήτου, το οποίο θεω¬ρήθηκε νόμιμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την … . 2. Τις από …, … και … ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι οποίες προσδιορίζουν την ετήσια ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος του κόστους ζωής). Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ, 66 Εισ.Ν.ΚΠολΔ., 574, 595 και 597 ΑΚ, πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, αφού τα απαιτούμενα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα. Επειδή έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (Τ.Ν. & Τ.Υ.Δ.Θ.), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο με αριθμό ………………………………. διπλότυπο του Δημοσίου Ταμείου και την με αριθμό ……………………… απόδειξη της Ε.Τ.Ε., καθώς και το γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Θ. με αριθμό τετραπλοτυπου …………………………………………. .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αίτηση ως νόμιμη και βάσιμη. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καθού να καταβάλει στον αιτούντα ως μίσθωμα για τους μήνες … το χρηματικό ποσό των … € και για τους εξής μήνες … το χρηματικό ποσό των … € και συνολικά το χρηματικό ποσό των … €, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε μίσθωμα καθίσταται απαιτητό και μέχρι τη πλήρη εξόφληση του αιτούντος. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθού τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος για την έκδοση της παρούσας, τα οποία ορίζει στο χρηματικό ποσό των ……………….. ευρώ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ στην καθού ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής πληρωμής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη στις ………………………….. ….. ΔΙΚΑΣΤΗΣ ….. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής, όταν του ζητηθεί, στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν στην εκτέλεσή της, όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα. Θεσσαλονίκη, .......……..………….. 2010 ….. ΔΙΚΑΣΤΗΣ ….. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθμός απογράφου …………………. Το παρόν αποτελεί πρώτο απόγραφο εκτελεστό, για την έκδοση του οποίου κατεβλήθη τέλος απογράφου………… …………………………………...ΕΥΡΩ. Προσκομίσθηκαν το/τα υπ’ αριθμ. ….. …………………………………………... …………………………………………... παράβολο/α χαρτοσήμου. Θεσσαλονίκη………….. 2011 …..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Για τη νόμιμη χαρτοσήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας. Θεσσαλονίκη …………….........2011 …..ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Καραγιάννης, δικηγόρος.

Α΄ Επιταγή προς εκτέλεση:

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το αντιπεφωνημένο με αριθμό … πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό … διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που έχω στα χέρια μου, το οποίο, με ρητή επιφύλαξη κάθε περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα σε κάθε νόμιμο εκπρόσωπο της … εταιρίας με την επωνυμία «…» με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. …, που εδρεύει στο …, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτάσσοντάς τους να μου καταβάλουν νόμιμα και εμπρόθεσμα τα παρακάτω ποσά, που μου επιδικάσθηκαν με την παρούσα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και ειδικότερα να μου καταβάλουν:

1. Για συνολικό επιδικασθέν κεφάλαιο: το χρηματικό ποσό των … €. 2. Για επιδικασθέντες νόμιμους τόκους από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος: το χρηματικό ποσό των … €. 3. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη: το χρηματικό ποσό … €. 4. Για έκδοση και τέλος απογράφου: το χρηματικό ποσό των …€. 5. Για έκδοση και σήμανση του παρόντος αντιγράφου με αντιγραφικά δικαιώματα: το χρηματικό ποσό των … €. 6. Για σύνταξη της παρούσας επιταγής και παροχή νομικής συμβουλής: το χρηματικό ποσό των … €. 7. Για πορεία του δικαστικού επιμελητή και επίδοση αυτής της διαταγής πληρωμής: το χρηματικό ποσό των … €. και συνολικά το χρηματικό ποσό των … € νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως, πλην του ποσού των τόκων, καθόσον διαφορετικά θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε και θα προστεθούν … € για παραγγελία εκτελέσεως.

Αντίκλητο, δεκτικό καταβολής και πληρεξούσιο δικηγόρο ορίζω τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Χρ. Καραγιάννη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Μηνά 7.

Επικολλήθηκαν τα ένσημα του Τ.Υ.Δ.Θ. των 0,59 και 0,25 ευρώ και Κ.Ε.Α.Δ. των 2,00 ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.