Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τροποποίηση καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρίας - Αποχώρηση ετερόρρυθμου εταίρου. Είσοδος νέου εταίρου. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη (υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού)

Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «... και Σια Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. ... (Αποχώρηση ετερόρρυθμου εταίρου - Είσοδος νέου εταίρου - Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη).

Σήμερα, ... , στη ... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. ... του ... , κάτοικος ... , οδός ... , με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ... που εκδόθηκε από ... , με προσωπικό Α.Φ.Μ. ... Δ.Ο.Υ. ... και 2. ... του ... , κάτοικος ... , οδός ... , με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ... που εκδόθηκε από ... , με Α.Φ.Μ. ... Δ.Ο.Υ. ... , συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Με το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με αριθμό …/… ιδρύθηκε ετερόρρυθμος εταιρία από τους ως άνω αναφερόμενους, α.) ... , ομόρρυθμο μέλος με συμμετοχή ... στο κεφάλαιο, ήτοι ... € και β.) ... , ετερόρρυθμο μέλος με συμμετοχή ... στο κεφάλαιο, ήτοι ... €. Η επωνυμία της εταιρίας ορίσθηκε «... ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «... Ε.Ε.», κεφάλαιο ορίσθηκε στο χρηματικό ποσό των ... €, έδρα της εταιρίας ορίσθηκε το μισθωμένο κατάστημα στη ... , οδός ... , διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε το χρονικό διάστημα των ... ετών και σκοπός της η λειτουργία και εκμετάλλευση ... . Τέλος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίσθηκε ο ομόρρυθμος εταίρος ... .

Σήμερα με το παρόν ο ετερόρρυθμος εταίρος, ... , αποφασίζει να αποχωρήσει από την εταιρία και εκχωρεί το ... του εταιρικού του μεριδίου στον ... του ... , κατοίκου ... , οδός ... , με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας … / … που εκδόθηκε από ... , με Α.Φ.Μ. … Δ.Ο.Υ. ... , έναντι του χρηματικού ποσού των … €. Έτσι δια του παρόντος, τα εταιρικά ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: α.) ο ... συμμετέχει στην εταιρία με κεφάλαιο ... € και ποσοστό ... και ο β.) ... συμμετέχει στην εταιρία με κεφάλαιο ... € και ποσοστό ... .

Παράλληλα, ήδη με το παρόν συμφωνητικό συμφωνείται μεταξύ των εταίρων η μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «... ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «... Ε.Ε.» σε ομόρρυθμη εταιρία. Συνεπεία τούτου οι ... και ... καθίστανται ομόρρυθμοι εταίροι, η μορφή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αλλάζουν από «... ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «... Ε.Ε.» σε «... ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «... Ο.Ε.» αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του αρχικού καταστατικού μετά από τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις του. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν από ένα ο καθένας των συμβαλλόμενων εταίρων, ένα κατατέθηκε στο οικείο επιμελητήριο, ένα κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δύο κατατέθηκαν στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπως ορίζει ο νόμος. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από αυτούς ως ακολούθως από τους συμβαλλόμενους ... .

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.