Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Μήνυση για απάτη (υπόδειγμα δικογράφου)

ΜΗΝΥΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ...

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “…………. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ……………”, που εδρεύει στον ……….. Αττικής, οδός ……….. αριθμ. … και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κ Α Τ Α

Του Α.Β. του Γ., πρώην κατοίκου ………. Αττικής, οδός, ……… αριθμ. … και ήδη αγνώστου διαμονής.

Η μηνύτρια είναι ανώνυμη εμπορική εταιρεία ασχολούμενη με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών συσκευών. Ο μηνυόμενος είναι έμπορος ασχολούμενος κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα με την λιανική πώληση συσκευών κινητής τηλεφωνίας, αλλά και άλλων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών, τις οποίες προμηθεύεται από τρίτους και διατηρούσε προς τούτο κατάστημα στην ως άνω διεύθυνση.

1. Περί τα μέσα Απριλίου του έτους ... ο μηνυόμενος επισκέφθηκε τα γραφεία της μηνύτριας και τον αρμόδιο, επί των πωλήσεων, υπάλληλο αυτής κ. Β.Γ., και παρουσιάζοντας εαυτόν ως εξαιρετικά έμπειρο και αξιόπιστο επιχειρηματία, με φερεγγυότητα πλήρως ελεγμένη τόσο από την συνεργαζόμενη μ’ αυτόν τράπεζα όσο και από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών όπως οι ... κ.α., ζήτησε την έναρξη εμπορικής συνεργασίας με την μηνύτρια εταιρεία.

2. Η μηνύτρια, δια του ως άνω υπαλλήλου της, ενημέρωσε αυτόν ότι αποτελεί πολιτική της εταιρείας να πωλεί τα προϊόντα της προ τους νέους “άγνωστους” πελάτες μόνο τοις μετρητοίς, πλην όμως ο μηνυόμενος αντέτεινε λέγοντας ότι, όλες οι ανωτέρω συνεργαζόμενες μ’ αυτόν επιχειρήσεις, του προμήθευαν τα προϊόντα τους με πίστωση του τιμήματος, αφού ήταν γνωστό ότι δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε τυχαίος έμπορος που διατηρούσε ένα συνοικιακό μαγαζί, αλλά ήταν ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας, με μεγάλη οικονομική πίστη και επιφάνεια. Ο μηνυόμενος υποστήριξε μάλιστα ότι η πολιτική της μηνύτριας να πωλεί τα προϊόντα της δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στην μεταξύ τους συνεργασία, δεδομένου ότι η μηνύτρια θα αποτελούσε την μόνη εταιρεία, η οποία αρνιόταν την χορήγηση πίστωσης, όταν λόγω της φερεγγυότητάς του όλες οι λοιπές εταιρείες δέχονταν η πώληση των προϊόντων τους προς τον μηνυόμενο να γίνεται με πίστωση του τιμήματος. Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι η πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων, που θα του πωλούσε με πίστωση του τιμήματος ήταν απόλυτα βέβαιη και εξασφαλισμένη, αφού λόγω του επιτυχούς οικονομικής του δραστηριότητας, ο ίδιος διατηρούσε καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων στην συνεργαζόμενη μ’ αυτόν Τράπεζα ... (κατάστημα ... ) και ότι σε κάθε περίπτωση η μηνύτρια μπορούσε άμεσα να λάβει πληροφορίες για την εξαιρετικά επιτυχή μέχρι σήμερα οικονομική του δραστηριότητα.

3. Η μηνύτρια εν όψει των ανωτέρω διαβεβαιώσεων του μηνυομένου περί της μεγάλης οικονομικής του δραστηριότητας και της «αποδεδειγμένης» φερεγγυότητάς του, πείσθηκε τελικά ότι αυτός δεν ήταν ένας τυχαίος επιχειρηματίας, αλλά αντιθέτως ήταν ένας ιδιαίτερα ικανός, έμπειρος και εξαιρετικά φερέγγυος έμπορος και έτσι κατ’ εξαίρεση συμφώνησε να πωλήσει σ’ αυτόν με πίστωση του τιμήματος διάφορα εμπορεύματα του κύκλου εμπορίας της.

4. Πράγματι η εγκαλούσα την .... , ..... , ..... και .... σε εκτέλεση αντιστοίχων παραγγελιών του μηνυομένου, πώλησε και παρέδωσε σ’ αυτόν διάφορα εμπορεύματα του κύκλου εργασιών της (ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές τηλεοράσεως και video), συνολικής αξίας .... ευρώ, εξέδωσε δε προς τούτο και τα σχετικά υπ’ αριθμ. ... , .... , ... , τιμολόγια πωλήσεως. Το τίμημα των πωληθέντων εμπορευμάτων, κατά τα ανωτέρω συμφωνηθέντα, πιστώθηκε για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών. Προς εξόφληση μέρους του οφειλομένου τιμήματος, ο εγκαλούμενος εξέδωσε σε διαταγή της μηνύτριας δύο (2) μεταχρονολογημένες επιταγές και ειδικότερα τις υπ’ αριθμ. …….. και …….. επιταγές, συρόμενες επί του υπ’ αριθμ. ……….. λογαριασμού που τηρούσε στο άνω υποκατάστημα της Τράπεζας .... , με ημερομηνία εκδόσεως της μεν πρώτης την .... της δεύτερης την .... , τόπο εκδόσεως αμφοτέρων την Αθήνα, εκ ποσών αντίστοιχα (…….) και (…….) ευρώ αντίστοιχα, τις οποίες και παρέδωσε στον υπάλληλο της μηνύτριας κ. ……. την μεν πρώτη την .... , την δε δεύτερη την .... , εκδοθεισών προς τούτο των υπ’ αριθμ. ....  και .... αντιστοίχων αποδείξεων είσπραξης της εγκαλούσας.

5. Τις ανωτέρω επιταγές, συνολικού ποσού (…….) ευρώ, η μηνύτρια έλαβε υπό την αίρεση της ακριβόχρονης πληρωμής τους σε εξόφληση ισόποσου τιμήματος των κατά τα άνω πωληθέντων προς τον μηνυόμενο εμπορευμάτων και ενώ προηγουμένως αυτός είχε διαβεβαιώσει για μία ακόμη φορά την μηνύτρια ότι λόγω της ιδιότητάς του ως αξιόχρεου και φερέγγυου επιχειρηματία, η πληρωμή των επιταγών ήταν περισσότερο από βέβαιη και εξασφαλισμένη, δεδομένου ότι ο ίδιος φρόντιζε πάντοτε όχι μόνο να διατηρεί τα αναγκαία διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των επιταγών που εξέδιδε, αλλά και πλεονάζουσες καταθέσεις, το ύψος των οποίων υπερέβαινε τα ποσά των επιταγών που εξέδιδε και παρέδιδε στους προμηθευτές του, τουλάχιστον κατά το ποσό των .... , για το λόγο αυτό άλλωστε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και η ίδια η συνεργαζόμενη με αυτόν τράπεζα τον θεωρούσε ως ιδιαίτερα μεγάλο και καλό πελάτη. Αυτά δήλωνε ο μηνυόμενος προς την μηνύτρια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του μηνός ………. του έτους ... .

6. Ενώ λοιπόν η μηνύτρια εξαιτίας των ανωτέρω διαβεβαιώσεων του μηνυομένου είχε πεισθεί ότι η εμπορική συνεργασία με αυτόν θα εξελισσόταν σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία, εντελώς τυχαία την ... πληροφορήθηκε ότι ο μηνυόμενος κατά το διάστημα μεταξύ της .... και ……… είχε κλείσει το κατάστημα που διατηρούσε στην οδό ……. αριθμ. … στο ……. Αττικής και είχε ήδη μεταφέρει όλα τα εμπορεύματα που ευρίσκονταν εντός αυτού.

7. Η μηνύτρια κατόπιν αυτού αποφάσισε προς διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων της, να εμφανίσει άμεσα προς πληρωμή τις ανωτέρω επιταγές. Πλην όμως, οι ανωτέρω επιταγές αν και εμφανίσθηκαν από την μηνύτρια νόμιμη κομίστρια δια του υπαλλήλου της κ. Β.Γ., νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή την …/…./…. στην πληρώτρια Τράπεζα, δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων στον λογαριασμό του μηνυόμενου - εκδότη, όπως εξακριβώθηκε μετά από έλεγχο του λογαριασμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστή, της μη πληρωμής αυτών πιστοποιηθείσης με τις από ... συνταχθείσες επί των σωμάτων των επιταγών βεβαιώσεις της ως άνω τράπεζας.

8. Μετά την νόμιμη εμφάνιση και μη πληρωμή των ανωτέρω επιταγών, η μηνύτρια επέσπευσε την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του μηνυόμενου, εκδοθείσης ούτως της υπ’ αριθμ. ... Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντίγραφο εξ απογράφου (α΄) εκτελεστού της ως άνω Διαταγής Πληρωμής μετ’ επιταγής προς πληρωμή δεν κατέστη εφικτό να επιδοθεί προς τον μηνυόμενο, διότι όπως βεβαιώθηκε την ... από τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, ο μηνυόμενος είχε αδειάσει εντελώς και τον αποθηκευτικό χώρο των εμπορευμάτων που διατηρούσε στην οδό ……… αριθμ. …, εξαφανίζοντας όλα τα εμπορεύματα και είχε διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Επειδή οι επανειλημμένες ψευδείς παραστάσεις του μηνυόμενου ότι είναι ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος και φερέγγυος επιχειρηματίας με μεγάλη οικονομική ευρρωστεία, ο οποίος διατηρεί μεγάλες καταθέσεις στην συνεργαζόμενη μ’ αυτόν τράπεζα είχαν ως αποτέλεσμα να πεισθεί η μηνύτρια και αφ’ ενός μεν να πωλήσει σ’ αυτόν εμπορεύματα με πίστωση του τιμήματος, αλλά και αφ’ ετέρου να δεχτεί ως πληρωμή μέρους του πιστωθέντος και οφειλομένου τιμήματος τις προπεριγραφόμενες δύο (2) επιταγές του μηνυόμενου θεωρώντας ότι αυτές είχαν αυτές είχαν σχετικό αντίκρυσμα.

Επειδή η μηνύτρια εκ της προπεριγραφόμενης συμπεριφοράς του μηνυομένου προέβη σε διάθεση περιουσιακών της στοιχείων, πωλώντας με πίστωση του τιμήματος και παραδίδοντας στον εγκαλούμενο διάφορα εμπορεύματα συνολικής αξίας (10.000.000) δραχμών.

Επειδή ο μηνυόμενος δολίως και εν γνώσει του παρέστησε στην μηνύτρια ψευδή γεγονότα ως αληθινά και δη κατ’ εξακολούθηση τόσο κατά το χρόνο που κατέπεισε αυτήν να πωλήσει σ’ αυτόν τα εμπορεύματά της πιστώνοντας το τίμημα, όσο και το χρόνο που παρέδωσε σ’ αυτή τις δύο προπεριγραφόμενες επιταγές, έχοντας εξαρχής ως αποκλειστικό σκοπό να ποριστεί ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος της περιουσίας της μηνύτριας, συνιστάμενο στην αύξηση της περιουσίας του με τα αγορασθέντα και μη πληρωθέντα εμπορεύματα, συνολικής αξίας .... ευρώ όφελος μάλιστα που αντιστοιχεί σε ισόποση περιουσιακή ζημία και μείωση της περιουσίας της μηνύτριας αφού αυτή απώλεσε μεγάλης αξίας εμπορεύματα (ηλεκτρικές συσκευές) χωρίς να εισπράξει τίμημα γι’ αυτά.

Επειδή κατά παγία νομολογία η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του μηνυομένου πληροί κατά την υποκειμενική και αντικειμενική της υπόσταση την αξιόποινη κατ’ άρθρο 386 του Π.Κ. πράξη της απάτης [βλ. ΑΠ 1184/85, ΝοΒ 33, ΑΠ 136/1995, Ποιν.Χρ. ΜΕ 447, ΑΠ 982/1995 Ποιν.Χρ. ΜΣΤ΄ 39, ΑΠ 586/1990 ΜΑ 5, Πλ.Αθ 3833/1995 ΜΕ, 1468]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΜΗΝΥΟΜΕ τον ……… έμπορο, πρώην κάτοικο …… ……….., οδός ……… αριθμ. …. και ήδη αγνώστου διαμονής για το τελεσθέν εις βάρος της εταιρείας μας έγκλημα της απάτης του άρθρου 386 Π.Κ. ΖΗΤΟΥΜΕ την άσκηση της νόμιμης ποινικής δίωξης και την παραδειγματική τιμωρία του μηνυόμενου. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι η εταιρεία μας θα παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγουσα στην ποινική δίκη (α) για αποζημίωση, λόγω της περιουσιακής ζημίας που υπέστη εξ αυτού και (β) για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί από τις άδικες πράξεις του μηνυόμενου, συνισταμένη εις την προσβολή της εμπορικής φήμης, της πίστης και του κύρους αυτής στην αγορά, για ποσό ..... ευρώ, επιφυλασσομένη για την αξίωση της συνολικής αποζημίωσης για την περιουσιακή μας ζημία, ύψους ..... ευρώ, πλέον τόκων εξόδων κλπ., καθώς και για την αξίωση της συνολικής χρηματικής ικανοποίησής μας για την ηθική βλάβη που υπέστη η εταιρεία μας εκ ....... ευρώ, με αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια.

Προσάγουμε και επικαλούμεθα:

1. Φωτοαντίγραφα των υπ’ αριθμ. ………., ………., …………, και ………, τιμολογίων πωλήσεως [ως Σχετ. 1, 2, 3 και 4].

2. Φωτοαντίγραφα των υπ’ αριθμ. ……….., …………, ……….. και ………. δελτίων αποστολής (ως Σχετικά 5, 6, 7 και 8].

3. Φωτοαντίγραφα των υπ’ αριθμ. ………… και ………. επιταγών του μηνυομένου [ως Σχετικά 9 και 10].

4. Φωτοαντίγραφα των υπ’ αριθμ. ………… και ……… αποδείξεων εισπράξεως των ως άνω επιταγών [ως Σχετικά 11 και 12].

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. .... Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε δυνάμει των ως άνω ακαλύπτων επιταγών [ως Σχετικό 13].

6. Αντίγραφο της από …-…-… βεβαιώσεως του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ……… [ως Σχετικό 14].

7. Ακριβές αντίγραφο του από ….-….-….. Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, το οποίο εξήχθη από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας μας, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το οποίο εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας για υποβολή μηνύσεως και το κείμενο της μηνύσεως μας κατά του μηνυομένου καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και τη δήλωση παράστασης της εταιρείας μας ως πολιτικώς εναγούσης [ως Σχετικό 15].

8. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μηνύτριας εταιρείας, του υπ’ αριθμ. ……/…-…-…. ΦΕΚ Σύστασης και του υπ’ αριθμ. …/….-…-… ΦΕΚ Συγκρότησης σε σώμα του τελευταίου Δ.Σ., από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της μηνύτριας εταιρείας [ως Σχετικά 16, 17 και 18].

Μάρτυρες προτείνουμε: 1………, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο …………………, οδός …… αριθμ. …. , 2. Συνήγορο πολιτικής αγωγής, πληρεξούσιο και αντίκλητο της εταιρείας μας, διορίζουμε τον……… ……….., δικηγόρο, κάτοικο ………, οδός ………….. αριθμ. ….

Αθήνα, …./…/…. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.