Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρύθμιση οφειλών της αιτούσας, άνεργης, εγκύου χωρίς περιουσία, φιλοξενούμενης στο σπίτι των γονέων της (Ειρηνοδικείο Αιγιαλειας, αριθμός απόφασης 2/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής της αιτούσας, άνεργης, εγκύου χωρίς περιουσία, φιλοξενούμενης στο σπίτι των γονέων της. Συνολική οφειλή περίπου 33.400 €. Μηνιαία καταβολή 150 € συμμέτρως. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο ή ως αυτό τροποποιηθεί ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών και έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, άλλως να ρυθμιστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 και 5 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και με μηδενικές καταβολές. Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ την από 01-09-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αιγίου Ανδρέα Φλώρου) και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 06-09-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρ 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν.3869/2010 είναι ορισμένη και νόμιμη (στη ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της αιτούσας μόνο για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών) στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 και 11 του ιδίου νόμου και ως εκ τούτου απορριπτέα κρίνεται η ένσταση αοριστίας της αίτησης της υποβαλλομένης υπό των πιστωτριών. Εφ` όσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ` ουσίαν. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών (α+γ`) ότι αρνείται την αίτηση λόγω μη περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής αλλά σε προσωρινή αδυναμία λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης θα ερευνηθεί με την ουσία της υπόθεσης για να διαπιστωθεί το βάσιμο ή όχι αυτής. Ο ισχυρισμός της Β` πιστώτριας ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη, για το λόγο ότι ενώ η αιτούσα ζητά ρύθμιση και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αντί αυτού όμως προτείνει σχέδιο διευθέτησης οφειλών με μηδενικές καταβολές δεν είναι βάσιμος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει ούτε το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου, ούτε δικαστικό έλεγχο του περιεχομένου του, συνεπώς αυτό μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα από τον οφειλέτη, παραδεκτά δε προτείνεται ακόμα και σχέδιο με μηδενικό περιεχόμενο (Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών σελ. 71). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της αιτούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι κάτοικος Αιγίου ηλικίας 39 ετών και έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών της λόγω υπερχρέωσης. Μέχρι το έτος 2010 που δούλευε μπορούσε να ανταποκρίνεται στις δανειακές της υποχρεώσεις. Από τις 18-6-2011 έμεινε άνεργη και από τότε παίρνει ως επίδομα ανεργίας το ποσό των 461 ευρώ. Δεν έχει δικό της σπίτι και φιλοξενείται στο σπίτι των γονέων της. Προσέτι δε είναι έγκυος στον 5° μήνα κύησης. Είναι πρόδηλο δε ότι τα παραπάνω εισοδήματα της δεν επαρκούν για να εξοφλήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις πιστώτριες. Το σύνολο των οφειλών της προς τις πιστώτριες ανέρχεται σε 33.349,24 ευρώ, το οποίο αναλύεται α) σε 3.866,74 € από δάνεια- κάρτες με αριθμό σύμβασης ................. προς την εμπορική τράπεζα της Ελλάδος β) σε 4.242,26 ευρώ από δάνεια-κάρτες με αριθμό σύμβασης ........... προς την ίδια ως άνω τράπεζα γ) σε 998,16 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αριθμό σύμβασης ....................προς την ................... και δ) σε 24.242,08 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ......................... προς την............. Ως εκ τούτου το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της, αφού ληφθούν υπ` όψη όλα τα παραπάνω στοιχεία και το γεγονός ότι δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης της οικονομικής της θέσης, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί σε 150 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών. Σε κάθε μία πιστώτρια αναλογεί από το ποσό των 150 ευρώ, στην μεν πρώτη (εμπορική) το ποσό των 36,47 € (150: 33,349,24 Χ 8.109) στη δεύτερη (...............) το ποσό των 4,48 € (150:33,349,24 Χ 998,1) και στη τρίτη 109,036 (150: 33,349,24 Χ 24.242,08). Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του πρώτου μήνα και από την κοινοποίηση προς αυτή (αιτούσα) της παρούσας απόφασης. Εν όψει των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ` ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (αρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010 μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της, οι οποίες θα αρχίζουν το πρώτο τριήμερο του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας απόφασης, ποσού στην εμπορική τράπεζα της Ελλάδος τριάντα έξη ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (36,47) στην................τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4,48€) και στη ...................... εκατόν εννιά ευρώ και μηδέν τριάντα έξη λεπτά (109,036).

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.