Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με βάση διαταγή πληρωμής από Τράπεζα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της Αιτήσεως του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (Ειρηνοδικείο Μυκονου, αριθμός απόφασης 14/2012)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται με βάση διαταγή πληρωμής από Τράπεζα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των σχεδίων διευθέτησης τα οποία περιέχονται στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο από τους αιτούντες για ρύθμιση των χρεών τους και απαλλαγή από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

[...] Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών, δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή όμως της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Οπως προκύπτει από τις με αριθμούς ………. και …….. εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, Κωνσταντίνου Μπελογιάννη, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε στην καθής νόμιμα και εμπρόθεσμα. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δίκη. Ωστόσο το δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ). Με την κρινόμενη αίτηση τους οι αιτούντες επικαλούμενοι επικείμενο κίνδυνο, ζητούν να ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος τους από την καθής δυνάμει του απογράφου και των επιταγών προς πληρωμή που αναφέρουν, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των σχεδίων διευθέτησης τα οποία περιέχονται στις από 15-12-2011 (αριθμ. κατ. …και …../15-12-2011) αιτήσεις τους που υποβλήθηκαν στο παρόν δικαστήριο για ρύθμιση των χρεών τους και απαλλαγή από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα τους και η ευδοκίμηση των αιτήσεων. Με αυτό το περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ ( ασφαλιστικά μέτρα) και είναι νόμιμη ( άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010). Επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική μας βασιμότητα. Από την ανωμοτί κατάθεση της πρώτης από τους αιτούντες που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη από τους αιτούντες άσκησε ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου την από 15- 12-2011 (αριθμ. κατ. …../15-12-2011) αίτηση της (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) και ο δεύτερος από αυτούς την από 15-12-2011 (αριθμ. κατ. …./15-12-2011) όμοια αίτηση, ζητώντας τη ρύθμιση των χρεών τους και την απαλλαγή από αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Από τους πιστωτές τους η καθής η αίτηση τράπεζα επισπεύδει σε βάρος τους αναγκαστική εκτέλεση καθώς στις 6-4-2012 τους κοινοποίησε ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό ………ΔΠ/2012 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Πρωτοδικείου Σύρου μετά της από 1-4-2012 επιταγής προς πληρωμή, όπως προκύπτει από σχετική σημείωση στην πρώτη σελίδα των ανωτέρω προσκομιζόμενων αντιγράφων του απογράφου του δικαστικού επιμελητή που τα επέδωσε. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα των αιτούντων, καθώς επίσης και η ευδοκίμηση των αιτήσεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, επειδή οι αιτούντες βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών τους. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται σε βάρος των αιτούντων μέχρι την έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των σχεδίων διευθέτησης τα οποία περιέχονται στις από 15-12-2011 ( αριθμ. κατ. …. και …../15-12-2011) αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρόν δικαστήριο από τους αιτούντες για ρύθμιση των χρεών τους και απαλλαγή από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθής ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος των αιτούντων με βάση την με αριθμό …..…. ΔΠ/2011 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Πρωτοδικείου Σύρου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των σχεδίων διευθέτησης τα οποία περιέχονται στις από 15-12-2011 ( αριθμ. κατ. …. και …../15-12-2011) αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρόν δικαστήριο από τους αιτούντες για ρύθμιση των χρεών τους και απαλλαγή από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.