Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Ελευσίνας, αριθμός απόφασης 23/2012)

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Δεκτή η αίτηση, καθόσον η αιτούσα από την επισπευδόμενη εκτέλεση θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του αρ. 4 του ν. 3869/2010 σκοπούς, διότι αν από το αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη με την αίτηση εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, δεδομένου ότι η εμπορική αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% και μπορεί να εξαιρεθεί.

[...] Σύμφωνα με την §1 του άρθρου 6 Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» η υποβολή της αίτησης περί ρύθμισης των οφειλών δεν επιφέρει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Επίσης, η αίτηση για την αναστολή του άρθρου 6 προδήλως στρέφεται κατά των πιστωτών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η αίτηση του άρθρου 4, η τελευταία δε αυτή κοινοποίηση είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης του άρθρου 6 του Ν 3869/2010. Από τις υπ` αριθμ. 4392β/15-5-2012, 4387β/15-5-2012, 4385β/15-5-2012, 4384β/15-5-2012 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωκράτη Παπουλίδη, που προσκομίζει ο αϊτών, προκύπτει ότι ακριβή επικυρωμένα αντίγραφα της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη των καθών, οι οποίες δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή και συνεπώς, πρέπει να δικαστούν σαν να ήταν παρούσες, καθόσον στη διαδικασία αυτή, συνάγεται από τις διατάξεις 734§3 και 696§1 ΚΠολΔ, ότι δεν ισχύει το τεκμήριο της σιωπηρής ομολογίας των πραγματικών περιστατικών (Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση 1985, κεφ. Α σελ 50). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση της, ζητεί να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3869/2010, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της από την τρίτη των καθών δυνάμει της από 19-1-2012 επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ 434/2011 Διαταγής Πληρωμής της Ειρηνοδίκη, Ελευσίνας, καθώς και κάθε άλλο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας της, καθώς επίσης να απαγορευθεί στις καθών η εγγραφή προσημείωση κατά του ακινήτου της που περιγράφεται στην αίτηση, μέχρι την έκδοση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 7-7-2011 αίτηση της με αριθμό καταθέσεως 20/2011, που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4§1 του Ν. 3869/2010 επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα της καθώς και η ευδοκίμηση της αίτησης. Με τα παραπάνω αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 3 και 6§1 ν.3869/2010, 683§3 και 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 6§1 του Ν. 3869/2010 και 85 στο ν.3996/2011, που συμπλήρωσε το άρθρο 4§3 ν.3869/2010 και 781 Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως και την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής. Το αίτημα περί επιβολής της δικαστικής δαπάνης στις καθών δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, διότι στην αίτηση αναστολής εκτελέσεως η δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε στο αιτούντα, (άρθρο 178 του Κώδικα Περί Δικηγόρων). Από την ανωμοτί εξέταση της διαδίκου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και όσα ανέπτυξαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 7-7-2011 αίτησή της κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να γίνει δεκτό το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, άλλως να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για να ρυθμιστούν από το δικαστήριο οι οφειλές της προς τις πιστώτριές της με σκοπό την απαλλαγή της από το υπόλοιπο των οφειλών της και να εξαιρεθεί από την εκποίηση ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου διώροφης οικοδομής, επιφάνειας 144,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού Α. αριθμός .. που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε αυτή και που αποτελεί την πρώτη κατοικία της ίδιας. Η αίτηση έχει επιδοθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα στις καθών (βλ. τις υπ’ αριθ.. 9912β/12-6- 2011, 9913β/12-6-2011, 9915β/12-6-2011, 9943β/13-6-2011, 9924β/12-6-2011, 9927β/12-6- 2011 και 9928β/12-6-2011 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ.Λ.) και ορίσθηκε να συζητηθεί στις 21-2-2012 και κατόπιν αναβολής στις 9-1-2013. Για το παραδεκτό της αιτήσεως προσκομίσθηκαν οι προβλεπόμενες από την §2 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010: 1) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της 2) σχέδιο διευθέτησης οφειλών της 3) κατάσταση των πιστωτών της, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι καθών και οι απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα 4) την από 28-3-2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, που υπογράφεται από το δικηγόρο Πάρι Αναστασάκο 5) την από 13-7-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και των πιστωτών της και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία. Εκ των πιστωτριών, η τρίτη των καθών τράπεζα επισπεύδει σε βάρος της αιτούσας οφειλέτιδας αναγκαστική εκτέλεση καθόσον την 27-1-2012 της κοινοποίησε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ 434/2011 Διαταγής Πληρωμής της Ειρηνοδίκη Ελευσίνας μετά της από 19-1-2012 επιταγής προς εκτέλεση. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η ως άνω αίτηση της αιτούσας περί ρυθμίσεως των οφειλών της θα ευδοκιμήσει αφού συντρέχουν στο πρόσωπό της οι οριζόμενες στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προϋποθέσεις και η αιτούσα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της, η δε παραπάνω κατοικία αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της (αρθρ.9§2 Ν.3869/2010). Τέλος από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα από την επισπευδόμενη εκτέλεση θα υποστεί ουσιώδη βλάβη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους με την αίτηση του άρθρου 4 σκοπούς, διότι αν αντικείμενο της εκτέλεσης αποτελέσει το ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία της, θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη με την αίτηση του άρθρου 4 εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, δεδομένου ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 132.300,00 ευρώ, συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% και μπορεί να εξαιρεθεί. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ` ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αιτούσας εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 7-7-2011 αίτησή της, με αριθμό καταθέσεως 20/2011 που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4§1 Ν. 3869/1010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Ακόμη πρέπει να επιβληθεί στην αιτούσα η δικαστική δαπάνη της δεύτερης, τετάρτης και εβδόμου των καθών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διατακτικό, μη επιβαλλομένης δικαστικής δαπάνης για τις λοιπές εφόσον ερημοδίκησαν. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της πρώτης, τρίτης, πέμπτης και έκτης των καθών και κατ` αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας δυνάμει της από 19-1-2012 επιταγής προς εκτέλεση, που έχει τεθεί κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 434/2012 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, καθώς και κάθε άλλο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας της αιτούσας από τις καθών πιστώτριές της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί από 7-7-2- 2011 αιτήσεώς της, εκούσιας δικαιοδοσίας, με αριθμό καταθέσεως 20/2011 και της οποία δικάσιμος ορίσθηκε στις 13-1-2013. Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη της δεύτερης τέταρτης και εβδόμου των καθών σε βάρος της αιτούσας που την ορίζει σε εκατό πενήντα (150,00) ευρώ.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.