Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση της παρακράτησης της μηνιαίας δόσης από τη μισθοδοσία υπαλλήλου υπέρ ενός πιστωτικού φορέα (Ειρηνοδικείο Πατρών, αριθμός απόφασης 29/2012)

Περίληψη: Υπερχρωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010. Τύχη παρακρατούμενων ποσών από τη μηνιαία μισθοδοσία υπαλλήλου για την εξόφληση δανείου. Αίτηση ρύθμισης χρεών. Σώρευση αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση της παρακράτησης της μηνιαίας δόσης από τη μισθοδοσία υπαλλήλου υπέρ ενός πιστωτικού φορέα (εν προκειμένω του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου). Κρίση ότι εφόσον συνεχιστεί η παρακράτηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ποσού της δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου που του έχει χορηγήσει, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως θα είναι η πλήρης και προνομιακή ουσιαστικά η ικανοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αντί της σύμμετρης που ορίζεται με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/10 θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη δικαστική ρύθμιση ως προς αυτό. Δέχεται την αίτηση για προσωρινή διαταγή και απαγορεύει την παρακράτηση ποσών από το μισθό του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης.

[...] Μετά από αυτά το Δικαστήριο κατέληξε στην παρακάτω κρίση επί της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής: ο αιτών σωρεύει στη μ΄ αριθ. κατ. 216/12 αίτηση ρύθμισης των χρεών του, επί της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 6-6-2014, αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητά τη λήψη προληπτικών μέτρων που θα απαγορεύουν στην 4η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία " Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε." την παρακράτηση από τη μισθοδοσία του της μηνιαίας δόσης για την εξόφληση του δανείου που του έχει χορηγήσει καθώς και την καταβολή του ποσού αυτού ισομερώς σ΄όλους τους μετέχοντες πιστωτές του. Το δεύτερο αίτημα δεν είναι νόμιμο, καθόσον προϋποθέτει δικαστική ρύθμιση του χρέους, στη οποία θα προβεί το Δικαστήριο με την οριστική απόφασή του περί ρύθμισης και εφόσον ολοκληρωθεί με αποτυχία το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού, το οποίο προηγείται και βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως προς το πρώτο αίτημα η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθ.4 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο του ν. 3869/2010 και 781 ΚΠολΔ. Ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενος πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρών του, τα δε χρέη του, συμπεριλαμβανομένου και αυτού προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου. Παραπέρα με τη ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου και τη ρύθμιση των χρεών του προς τους μετέχοντες πιστωτές οι αρχικές αξιώσεις τους θα μετατραπούν σε αξιώσεις για τμηματικές καταβολές του ποσού που θα ορίσει το Δικαστήριο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος, μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των οποίων θα επέλθει ολοσχερής απόσβεση των παλαιών χρεών. Ενόψει των συνεπειών αυτών της ρύθμισης στις σχέσεις αιτούντα - πιστωτών του, εφόσον συνεχιστεί η παρακράτηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ποσού της δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου που του έχει χορηγήσει, ποσού 273,33 ευρώ το μήνα και λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του ποσού 116,827 ευρώ, της οικονομικής του δυνατότητας (το μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται σε 790 ευρώ), των δαπανών διαβίωσής του και του ότι η επιδιωκόμενη ρύθμιση είναι αυτή του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου (καταβολές επί 4ετία), θα έχει σχεδόν εξοφληθεί πλήρως η απαιτηση του πιστωτή αυτού, δοθέντος ότι το δάνειο λήγει στις 30-11-2014, η δε αίτηση ρύθμισης προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 6-6-2014. Συνέπεια αυτού θα είναι η πλήρης και προνομιακή ουσιαστικά ικανοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αντί της σύμμετρης που ορίζεται με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου και η ματαίωση της επιδιωκόμενης δικαστικής ρύθμισης ως προς αυτό. Ενόψει αυτών κρίνεται ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο. Απαγορεύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης στην 4η μετέχουσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε." την παρακράτηση από το μισθό του αιτούντος του ποσού της μηνιαίας δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου που του έχει χορηγήσει.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.