Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Στην αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του οφειλέτη συνέβαλαν εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους δε φέρει υπαιτιότητα (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, αριθμός απόφασης 52/2012)

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Αίτηση ρύθμισης οφειλών κατ΄ αρ. 4 του ν.3869/2010 και να οριστούν μηδενικές καταβολές. Δεκτή η αίτηση, καθόσον δεν προέκυψε δόλος του οφειλέτη για την αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του, αλλά σ΄ αυτό συνέβαλαν εξωγενείς παράγοντες, για τους οποίους δεν φέρει υπαιτιότητα. Ρύθμιση των οφειλών του απευθείας από τα εισοδήματά του. Προσδιορισμός του ύψους των καταβολών, προκειμένου να διασωθεί η μοναδική του κατοικία.

[...] Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, προς τους πιστωτές που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση που κλήτευσε στη δίκη, αιτείται κατά τις διατάξεις του αρθρ. 8§§ 1 και 5 του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τη ρύθμιση των οφειλών του και δη όπως οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 4 ετών διότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση τούτων για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με μηνιαίες καταβολές ύψους 100 €. Επίσης αιτείται την εξαίρεση της μοναδικής κατοικίας του. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 3 του Ν.3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 741επ ΚΠολΔ). Κρίνεται δε παραδεκτή αφού 1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια Δικηγόρο Μ.Γ. με την από 14-3-2011 σχετική βεβαίωση, 2) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθρ. 2§1 του ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, 4) η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη καθότι περιέχει ισχυρισμό ότι ο αιτών ως φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων άνω χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, περαιτέρω δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1 του αρθρ. 4 του παραπάνω νόμου περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του, β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, επαρκώς προσδιορισμένο ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη, καθώς και η πρόταση μηδενικών καταβολών άλλως μηνιαίων καταβολών ύψους 100 ευρώ. Περαιτέρω εμπρόθεσμα μέσα στην προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση στους καθ’ ών πιστωτές και δ) κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με την κατάθεση της αίτησης η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και η υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των περιουσιακών στοιχείων τούτου. - Τέλος ως προς τη νομιμότητά της στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, 8, 9, και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία ώστε μετά την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού να προβεί το Δικαστήριο σε δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που προσκομίζονται και από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1959, είναι γραφίστας, ήταν δε παντρεμένος με την Λ.Ε. με την οποία απέκτησε ένα τέκνο ηλικίας 15 ετών. Ο γάμος τους ελύθη το έτος 1999 με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στη συνέχεια ο αιτών προχώρησε σε δεύτερο γάμο με την Κ.Π. Ο γάμος αυτός ελύθη το έτος 2008. Την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του ασκούσε η πρώην σύζυγος του Ε.Λ. μετά δε το θάνατό της (απανθρακώθηκε τον Αύγουστο 2007 στις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο), με το υπ’ αριθ. …………/…-…-2007 ειδικό πληρεξούσιο της συμβ/φου Πειραιώς Μ.Ι. ο αιτών ως ασκών μετά το θάνατο της πρώην συζύγου του τη γονική μέριμνα του ανήλικου ως άνω τέκνου του κατέστησε ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπροσώπους και αντίκλητους τους γονείς της θανούσας μητέρας του ανήλικου τέκνου του. Ο αιτών φιλοξενείται από τη μητέρα του σε ιδιόκτητη οικία της που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Π. αριθ. …) και διατηρούσε μέχρι και το Μάιο του 2004 ατομική επιχείρηση ως γραφίστας. Έκτοτε λόγω προβλημάτων υγείας και ειδικότερα επειδή υπέστη αρχικώς ανεύρυσμα εγκεφάλου, στη συνέχεια εγκεφαλικό επεισόδιο με ημιπάρεση αριστερής πλευράς ως και θάμβος οράσεως (προσκομίζονται σχετικά ιατρικά έγγραφα από τα νοσοκομεία «Γιώργος Γεννηματάς», «Ευαγγελισμός», «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο») σταμάτησε να εργάζεται, από δε 1-8-2004 έως και την 31-8-2009 ο αιτών ελάμβανε από το ΤΕΒΕ αναπηρική σύνταξη. Την 6-4-2010 προσελήφθη ως υπάλληλος γραφείου στην εταιρία «Π. ΕΠΕ» και ο μηνιαίος καθαρός μισθός του ανήρχετο στο ποσό των 658,80 €. Την 21-10-2011 ο αιτών απολύθηκε από την εν λόγω εταιρία η οποία κατέβαλε σε αυτόν ως αποζημίωση το ποσό των 1830 €. Έκτοτε παραμένει άνεργος λαμβάνων το επίδομα ανεργίας ανερχόμενο σε 461,50 €. Περαιτέρω ο αιτών έχει στην κυριότητα του το ποσοστό 75% ενός ημιτελούς διαμερίσματος επιφάνειας 66,50 τ.μ. κείμενο στον 2ο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα του Ν. Ευβοίας και επί της οδού Α., αρ…. το οποίο αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, εμπορικής αξίας 27.000 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: 1) στην πρώτη καθ’ ής «Ε.Τ.Ε. ΑΕ» οφείλει α) για την με αριθμό ....................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8.905,19 € και β) για την με αριθμό ...................... πιστωτική κάρτα το ποσό των 819 € και συνολικά το ποσό των 8.913,38 €, 2) στη δεύτερη καθ’ ης C. οφείλει για την αριθμό ......................................το ποσό των 6.209,46 € 3) στην τρίτη καθ΄ ης EEE α) για την αριθ...................πιστωτική κάρτα το ποσό των 2.021 €, β) για την αριθ.........................πιστωτική κάρτα το ποσό των 11.356,52 € και συνολικά το ποσό των 13.377,52 € και 3) στην τέταρτη καθ’ ης για την αριθμό ............................ σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 6.733,86 €. Συνολικά οι οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 35.234 €. Με βάση τα παραπάνω εισοδήματά του και τις οφειλές του εκτιμάται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφειλών του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο του. Επομένως η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτου με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά του επί τετραετία που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης από τις οποίες οι πιστώτριές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8§2 του ν.3869/2010) και η μηνιαία καταβολή προς αυτές ορίζεται στο ποσό των 100 €, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 35,234 € το οποίο αναλύεται σε 8.913,38 € προς την Ε.Τ. σε 6.209,46 €, προς την C., σε 13.377,52 €, προς την E.E.E. και σε 6.733,86 €, προς την Τράπεζα Π. και σε κάθε μία από το ποσό των 100 € αναλογεί στην πρώτη το ποσό των 25,29 €, στη δεύτερη το ποσό των 17,62 €, στην τρίτη το ποσό των 37,97 € και στην τέταρτη το ποσό των 19,11 €. Έτσι ο αιτών από το παραπάνω ποσό των 35.234 € θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 4.800 € και επομένως απομένει υπόλοιπο 30.434 €. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση του μοναδικού ακινήτου του που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου δηλ. μέχρι του ποσού των 22.950 €, καθόσον ο αιτών φιλοξενείται από τη μητέρα του, δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία και επομένως εξαιρείται το μοναδικό του ακίνητο που όταν αποπερατωθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία αυτού. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτών των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε είκοσι χρόνια (20). Η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 95 € το μήνα το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά στις πιστώτριες του οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Έτσι στην ΕΤ με υπόλοιπο απαίτησης 7.699,46 € (8.913,38-1.213,92) θα καταβληθεί το ποσό των 24,04 και επί είκοσι έτη ή 240 μήνες ήτοι συνολικό ποσό 5.769,60 €, στην C. με υπόλοιπο απαίτησης 5.363,70 (6.209,46 - 845,76) θα καταβληθεί το ποσό των 16,75 € και επί είκοσι έτη ήτοι το συνολικό ποσό των 4.020 €, στην E.E. με υπόλοιπο 11.555 € (13.377,52 - 1.822,56) θα καταβληθεί το ποσό των 36,07 € και επί είκοσι έτη, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.656,80 € και στην Τράπεζα Π. με υπόλοιπο 5.817 € (6.733,86 - 917,30) θα καταβληθεί το ποσό των 18,16 € επί είκοσι χρόνια, ήτοι το συνολικό ποσό των 4.358,40 €. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ΄ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπης οφειλής έναντι των πιστωτριών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 του ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που θα επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της τέταρτης των καθ΄ων Τράπεζας Π. και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς τις πιστώτριές του, οι οποίες θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας απόφασης στην μεν πρώτη ΕΤ το ποσό των 25,29 €, στη δε δεύτερη C. το ποσό των 17,62 €, στην τρίτη E.E.E. το ποσό των 37,97 € και στην τέταρτη Τράπεζα Π. το ποσό των 19,11 €. Εξαιρεί την εκποίηση της μοναδικής κατοικίας του αιτούντος ήτοι το ποσοστό 75% του υπό κατασκευής διαμερίσματος επιφάνειας 66,50τ.μ. που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα του νομού Ευβοίας, επί της οδού Α. αριθ. 114. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας επί είκοσι (20) έτη ή 240 μήνες στις πιστώτριες τα εξής ποσά: στην Ε. το ποσό των 24,04 € το μήνα και επί 240 μήνες στη C. το ποσό των 16,75 € και επί 240 μήνες στην EEE το ποσό των 36,07 € το μήνα και επί 240 μήνες και στην Τράπεζα Π. το ποσό των 18,16 € το μήνα και επί 240 μήνες.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.