Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Διαγραφή του 75% των οφειλών της αιτούσας η οποία είναι άγαμη, ιδιωτική υπάλληλος, διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα και δεν διαθέτει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (Ειρηνοδικείο Πατρών, αριθμός απόφασης 52/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Περίπτωση λήψεως 14 δανείων με υψηλά επιτόκια, στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί η αιτούσα, λόγω χαμηλού εισοδήματος εκ της εργασίας της, το οποίο δεν αναμένεται να βελτιωθεί. `Ελεγχος καταχρηστικότητας της πρότασης του οφειλέτη προς τους πιστωτές του. Η πρόταση του οφειλέτη για καταβολή χαμηλών μηνιαίων δόσεων δεν την καθιστά καταχρηστική και δεν οδηγεί στην απόρριψη της αιτήσεώς του. Δεν υφίσταται δόλος εκ μέρους της οφειλέτριας, ως προς την ικανότητά της να αποπληρώσει τις οφειλές της, εφόσον η τράπεζα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει την πιστοληπτική της ικανότητα. Διαγραφή του 75% των οφειλών της αιτούσας η οποία είναι άγαμη, ιδιωτική υπάλληλος, διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα και δεν διαθέτει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το μοναδικό της εισόδημα ύψους 973,46 ευρώ προέρχεται από την εργασία της. Από σύνολο οφειλών 79.152,23 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει στους πιστωτές της για μια τετραετία το ποσό των 400 € το μήνα (συνολικά 19.200 ευρώ), σύμμετρα κατανεμημένο με βάση τις απαιτήσεις τους.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, η, αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ` αυτά. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Πατρών Καλλιόπη Φωτιάδου κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στις μετέχουσες της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της και πρόσκληση να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης κατ` αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010(βλ. τις 2229Β`/12-6-11, 2308Β`/14-6-11, 2253Β`/13-6-11, 2279Β`/13-6-11, 2267Β`/13- 6-11 και 2290Β`/13-6-11 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κατίνας Δανικά), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξώδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες τους απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα σαν να ήταν παρούσα η δεύτερη μετέχουσα (αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ ), στην οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η ένδικη αίτηση και η οποία αν και κλητεύθηκε για τη σημερινή δικάσιμο δεν εμφανίστηκε στη δίκη ( βλ. την πιο πάνω 2308Β`/14-6-11 έκθεση επίδοσης), μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης. Από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 1965, είναι άγαμη και εργάζεται στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «.............. ........................................» με μηνιαίες αποδοχές 973,46 ευρώ (βλ. απόδειξη πληρωμής αποδοχών μηνός Μαρτίου 2012). Άλλη πηγή εισοδήματος δε διαθέτει η αιτούσα, ούτε κάποια κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα στην οδό ................. της Πάτρας, για το οποίο καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 195 ευρώ (βλ. αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και φορολογική της δήλωση σικ. έτους 2011). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο - και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10), (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.99). 1. Από την τράπεζα «.................... .................... .................», της έχουν χορηγηθεί: α)με την ................. σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 4-3-11, 9.240,62 ευρώ και β) με την ..................... σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 4-3-11, 5.499,89 ευρώ (βλ. την από 8-3-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά το χρέος της προς την πιστώτρια αυτή από τις δύο συμβάσεις ανέρχεται σε 14.740,36 ευρώ. 2. Από την τράπεζα «........................ ............», της έχουν χορηγηθεί: α) η .................................. πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλή στις 7-2-11, 2.370,99 ευρώ και β) η .................................... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλή στις 7-2-11, 447,36 ευρώ(βλ. την από 7-2-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά το χρέος της προς την πιστώτρια αυτή από τις δύο συμβάσεις ανέρχεται σε 2.818,35 ευρώ. 3. Από την ................ ...................................................», της έχει χορηγηθεί η .................... .......... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλή στις 24-6-11, 9.292,09 ευρώ(βλ. την από 13-7-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). 4. Από την τράπεζα «..... ........... ............» της έχουν χορηγηθεί: α) με τη............... σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 10-1-11, 12.478,73 ευρώ και β) η .............................. πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 10-1-11, 40,57 ευρώ (βλ. την από 8-2-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά το χρέος της προς την πιστώτρια αυτή από τις δύο συμβάσεις ανέρχεται σε 12.519,30 ευρώ. 5. Από την τράπεζα «................. ............... .................... ........» της έχουν χορηγηθεί: α) με την ............. σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-1-11, 9.902,75 ευρω, β) η ....................... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-1-11, 8.526,18 ευρώ, γ) η ........................... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-1-11, 1.364,96 ευρώ, δ) η ......................... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-1-11, 1.066,87 ευρώ, και ε) η...................... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 24-1-11, 3.909,31 ευρώ, (βλ. την από 4-2-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά το χρέος της προς την πιστώτρια αυτή από τις δύο συμβάσεις ανέρχεται σε 24.770,07 ευρώ. 6. Από την τράπεζα «................... .............................................................................» της έχουν χορηγηθεί: α) με τη ................. σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής στις 4- 2-11, 15.005,13 ευρώ και β) η ............................... πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής στις 4- 2-11, 6,79 ευρώ(βλ. την από 4-2-11 αναλυτική κατάσταση οφειλών). Συνολικά το χρέος της προς την πιστώτρια αυτή από τις δύο συμβάσεις ανέρχεται σε 15.012,13 ευρώ. Για τα παραπάνω δάνεια δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής της αιτούσας κατά το χρόνο κοινοποίηση της αίτησης στις πιστώτριες, χρόνο μέχρι τον οποίο συνεχίζουν να εκτοκίζονται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10 (βλ. παραπάνω). Τα έσοδα της αιτούσας από το μισθό της συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του κύριου όγκου των χρεών της. Η αδυναμία της αυτή οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των δανείων που έχει λάβει (14 συνολικά) και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση τους, επίσης στα υψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται ως καταναλωτικά δάνεια σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης της. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας της και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της - αρνητικής οίκονομικής συγκυρίας και της μείωσης των μισθών των υπαλλήλων. Έτσι συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του αρθ. 8 παρ. 2. Ισχυρίζονται οι 1n και 3η από τις μετέχουσες πιστώτριες ότι η αιτούσα κατά τη σύνταξη του σχεδίου ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον η πρόταση για καταβολή μόνο 10% του εισοδήματος της, ενόψει της οικονομικής και προσωπικής της κατάστασης δεν έχει λάβει υπόψη τα εύλογα συμφέροντα των πιστωτών της. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 1 ν.3869/10 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, καθώς και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη. Ενόψει των προλεχθέντων η πρόταση της αιτούσας για μικρές μηνιαίες καταβολές δεν την καθιστά καταχρηστική και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης για το λόγο αυτό. Επίσης η περί καταχρηστικότητας της αίτησης ρύθμισης ένσταση της 5ης μετέχουσας, την οποία στηρίζει στο ότι η αιτούσα από δόλο, άλλως βαρειά αμέλεια προχώρησε σε υπερβολικό δανεισμό πείθοντας της για τη φερέγγυοτητά της, στερείται βασιμότητας, πρέπει ν` απορριφθεί, καθόσον η πιστώτρια αυτή είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει την πιστοληπτική ικανότητα της αιτούσας μετά από έρευνα της οικονομικής της κατάστασης, και των δανειακών της υποχρεώσεων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα και να αρνηθεί τη δανειοδότηση της. Παράλληλα δεν είναι η ίδια άμοιρη ευθυνών, αφού στα πλαίσια της επιθετικής πρακτικής προώθησης πιστώσεων των τραπεζών και του μεταξύ τους ανταγωνισμού, της χορήγησε ένα καταναλωτικό δάνειο και τέσσερις πιστωτικές κάρτες, συντελώντας έτσι στην υπερχρέωση της. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί σήμερα ο μισθός της, που ανέρχεται μηνιαία στο ποσό των 973,46 ευρώ, στις δε οικογενειακές της δαπάνες περιλαμβάνονται αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ατομικών βιοτικών αναγκών της. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 400 ευρώ το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 79.152,23 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 14.740,36 ευρώ προς την «...................... .................», σε 2.818,35 ευρώ προς την « .................. ...........................», σε 9.292,09 ευρώ προς την «............................ ......................................», σε 12.519,30 ευρώ προς την «.................. ..........», σε 24.770,07 ευρώ προς την ............... ΤΡΑΠΕΖΑ ............... ......................» και σε 15.012,13 ευρώ προς την «.................... ..................... .............. .................................». Σε κάθε μία από τις πιστώτριες αυτές αναλογεί από το ποσό των 400 ευρώ, στην μεν πρώτη αυτό των 74,48 ευρώ (400X18,62%), στη δεύτερη αυτό των 14,24 ευρώ (400Χ 3,56%), στην τρίτη αυτό των 46,96 ευρώ (400X11,74%), στην τέταρτη αυτό των 63,28 ευρώ (400X15,82%), στην πέμπτη αυτό των 125,16 ευρώ (400X31,29%) και στην έκτη αυτό των 75,88 ευρώ (400X18,97%). Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της δεύτερης μετέχουσας, κατ` αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού 74,48 ευρώ στην 1η μετέχουσα «........................ ........................», 14,24 ευρώ στη 2η μετέχουσα «........................ ....................», 46,96 ευρώ στην 3η μετέχουσα «......................... ...............................», 63,28 ευρώ στην 4η μετέχουσα «............... .................», 125,16 ευρώ στην 5η μετέχουσα «.......................... ............................» και 75,88 ευρώ στην 6η μετέχουσα «................................ ......................»

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.