Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ανακριβής συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης - Το δικαστήριο διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης για τη συμπλήρωση της αίτησης (εφαρμογή της αρχής της οικονομίας της δίκης)

Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 57/2012. Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 4 παρ. 2β του ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις ακριβούς και πλήρους συμπληρώσεως αυτής. Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα δεν προσδιορίζει με ακρίβεια ότι δεν μεταβίβασε κανένα εμπράγματο δικαίωμα επ΄ ακινήτου μέσα στην τελευταία τριετία. Η συγκεκριμένη αίτηση αποτελεί έγγραφο της προδικασίας. Διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης για τη συμπλήρωση της αίτησης (εφαρμογή της αρχής της οικονομίας της δίκης)

[...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης του για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, ανάμεσα στα άλλα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περ. α` και β` της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (κατάσταση περιούσιας και κάθε φύσεως εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Το έγγραφο αυτό, με το πιο πάνω περιεχόμενο και μάλιστα ως υπεύθυνη δήλωση για γεγονότα τα οποία αν είναι ψευδή ή αν γι` αυτά αποκρύπτεται η αλήθεια, προβλέπονται και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις του άρθρου 22 του Ν 1599/1986, θεωρείται απαραίτητο από το νομοθέτη προκειμένου τόσο οι πιστωτές όσο και το δικαστήριο να έχει πλήρη ενημέρωση για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη αλλά επιπλέον και για το αν παρουσιάζεται μια τάση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων τη στιγμή που αυτός επικαλείται δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των οφειλών του (Δ. Μακρής, Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν 3869/2010, σελ. 82). Η έλλειψη του εγγράφου αυτού αλλά και η πληρότητα του ως προς το περιεχόμενο του ερευνάται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, καθώς αφορά την τήρηση της προδικασι`ας, ενώ σε περίπτωση μη προσκόμισης του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή μη συμπλήρωσης του, όπως ορίζει ο νόμος, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της οικονομίας της δίκης και έχει εφαρμογή και στην προκείμενη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, αρκεί η συμπλήρωση αυτή ή η επεξήγηση να εκτείνεται μέσα στα πλαίσια ενός ορισμένου δικογράφου ή ισχυρισμού. Η απόφαση μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης και η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Εν προκειμένω με την κρινόμενη αίτηση, κατ` ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η αιτούσα επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες που αναφέρονται, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα της ίδιας και του συζύγου της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης, αλλιώς να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το Ν 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Ωστόσο από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ότι η από 2.6.2011 υπεύθυνη δήλωση της, του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2Β του Ν 3869/2010 που προσκομίζει, δεν είναι ακριβής και πλήρης όσον αφορά τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζει ότι δεν έχει μεταβιβάσει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της την τελευταία τριετία, αλλά αναφέρει μόνο ότι δεν έχει προβεί στην μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου της. Έτσι όμως το συγκεκριμένο έγγραφο που αφορά την προδικασι`α δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτεί ο νόμος και ως εκ τούτου πρέπει για λόγους σκοπιμότητας και οικονομίας της δίκης, ώστε ο οφειλέτης να μην υποβληθεί σε περαιτέρω δαπάνες, επανερχόμενος με νέα αίτηση και ακολουθώντας εξ αρχής την όλη διαδικασία (νέα απόπειρα εξωδικαστικοΰ συμβιβασμού), να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης για να συμπληρωθεί η από 2.6.2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν 3869/2010 (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 111-112). [...]

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.