Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Εξαίρεση κυριότητας ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου εκ διαμερίσματος και εξαίρεση ψιλής κυριότητας εκ διαμερίσματος λόγω του ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον (Ειρηνοδικείο Κορίνθου, αριθμός απόφασης 174/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Εξαίρεση μεριδίου, δηλαδή ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου εκ διαμερίσματος. Εξαίρεση δεύτερου ακινήτου, δηλαδή της ψιλής κυριότητας εκ διαμερίσματος λόγω του ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον (εμπορική αξία 25.000 ευρώ). Εξαίρεση αυτοκινήτου. Συνδυασμός αρθρ. 8 παρ.2 και 9 παρ.2. Καταβολή δόσεων για τη διάσωση της α` κατοικίας για 180 μήνες (δεν εξαντλεί την 20ετία). 4ετής περίοδος χάριτος Καταβολή συνολικώς 92.550 από οφειλόμενο ποσό 167.940,88 ευρώ, δηλαδή απαλλαγή ποσού 75.390.88 ευρώ.

[...] Όπως προκύπτει από την με αριθ. 4190Ε/7-7-2011 έκθεση επιδόσεως του Δραστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών ..................., που προσκομίζει ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίσιν αιτήσεως , στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β` του ν.3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο πρόκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 5η καθης. Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ) Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με` σκοπό την απαλλαγή του απ` αυτά. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ.741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ.2 παρ.1 ν.3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ` αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ.1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ.τις έγγραφες απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 42 ετών έγγαμος με την .............., το γένος...................................., με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά ηλικίας 19, 13 και 3 ετών. Εργάζεται ως υπάλληλος (κρουπιέρης) στο Καζίνο Λουτρακίου, και οι μηνιαίες αποδοχές του για το 2011 ανέρχονται σε 1587 ευρώ (βλ. βεβαίωση μισθοδοσίας του έτους Μαρτίου 2011). Η σύζυγος του είναι άνεργη και διαθέτει ετήσιο εισόδημα περίπου 3.100 ευρώ (επίδομα τρίτεκνής). Το δε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2010 ανήλθε στα 24.250 ευρω συνυπολογιζομένων και των δώρων (Χριστουγέννων κλπ) (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα) ήτοι μηνιαίως 2020 ευρω. Ο αιτών διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: Είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% διαμερίσματος του 1ου ορόφου στο Λουτράκι Κορινθίας στην οδό............εμβαδού 97,65 τμ. με βοηθητικούς χώρους (παρκιγκ, αποθήκες), 35,64 τμ, κατασκευής 2004. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον αιτούντα δυνάμει του υπ` αριθμ. 9188/2-6-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου Λυγίας Φωτίου Βαρναβίδου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Περαχώρας στον τόμο 287 και αριθμό 215. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στα 150.000 ευρώ περίπου (βλ.9971/2006 συμβόλαιο εξόφλησης τιμήματος) λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του, του εμβαδού του και της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Στο άνω ακίνητο έχει εγγράφει υποθήκη για λογαριασμό της 2ης των πιστωτριών- καθων για ποσό 180.000 ευρώ. Το παραπάνω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντα και της οικογένειας του. Επίσης έχει την ψιλή κυριότητα σε ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής (οδός ...............) εμβαδού 51,22 τ.μ., σε εργατική πολυκατοικία έχει περιέλθει στην ψιλή κυριότητα του με το υπ` αριθμ. 8674/2004 συμβόλαιο, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας στον τόμο .......... και αριθμό 21. Η εμπορική του αξία ανέρχεται περίπου στα 25.000 ευρώ λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του (1976 βλ. από 24-9-2076 προσύμφωνο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) και του εμβαδού του και της περιοχής στην οποία βρίσκεται ). Στο άνω ακίνητο έχει εγγράφει υποθήκη για λογαριασμό της 3ης των πιστωτριών-καθων και για ποσό 26.000 ευρώ. Το ακίνητο αυτό, ενόψει του είδους του και του περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος του αιτούντα επί αυτού (ψιλή κυριότητα), καθώς και της παραπάνω εμπορικής του αξίας, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` αρθ. 9 παρ. 1 ν.3839/10 εκποίηση του. Επίσης είναι κύριος ενός ΙΧΕ, μάρκας ......................, με πινακίδες κυκλοφορίας ......... .......... και έτος κατασκευής 2002, αξίας 2.500 ευρώ περίπου, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίηση του. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Ειδικότερα είχε αναλάβει από την 1....................ΑΕ Υπ` αριθμ. ............... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 12.521,87 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 2.893,85 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 15.415,75 ευρώ, 2................Α) Υπ` αριθμ. ..................... στεγαστικό δάνειο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 31.028,37 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 4.103,63 ευρώ ΕΞΟΔΑ: 100 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 35.232 ευρώ Β) Υπ` αριθμ. .......................στεγαστικό δάνειο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 116.849,87 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 15.209,21 ευρώ ΕΞΟΔΑ: 649,80 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 132.708,88 ευρώ. Η απαίτηση της τράπεζας από τα δάνεια αυτά είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στην κύρια κατοικία του αιτούντα (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 ). Η οφειλή της από τα δάνεια αυτά ανερχόταν μαζί με τους τόκους μέχρι το χρόνο της απόφασης, συνολικά σε 167.940,88 ευρώ δεδομένου ότι για τις οφειλές αυτές δεν προσκομίζονται οι αντίστοιχες συμβάσεις ώστε να διαπιστωθεί το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, κατ` αρθ.6 παρ.3 εδ 2), 3. ....................Υπ` αριθμ. ..................σύμβαση καταναλωτικού δανείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.302,17 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 1.170,34 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 4,472,51 ευρώ. Η απαίτηση της τράπεζας από τα δάνεια αυτά είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στο δεύτερο ακίνητο του αιτούντα. Η οφειλή της από τα δάνεια αυτά ανερχόταν μαζί με τους τόκους μέχρι το χρόνο της απόφασης, συνολικά σε 4.472,51 ευρώ δεδομένου ότι για τις οφειλές αυτές δεν προσκομίζονται οι αντίστοιχες συμβάσεις ώστε να διαπιστωθεί το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, κατ` αρθ.6 παρ.3 εδ 2 4................... Υπ` αριθμ..............σύμβαση στεγαστικού δανείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 17.263,55 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 1.573,73 ευρώ ΕΞΟΔΑ: 60 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 18.897,28 ευρώ, 5. ..........Υπ` αριθμ. .................. σύμβαση καταναλωτικού δανείου της Εμπορικής Τράπεζας η οποία μεταβίβασε την οφειλή αυτή με την από 24-4-2009 σύμβαση στην ανωτέρω καθ` ης ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 7.813,08 ευρώ ΤΟΚΟΙ: 430,02 ευρώ ΕΞΟΔΑ: - ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 8.243,1 ευρώ. Ήτοι συνολικά 214 967 €. Ο αιτών από το έτος 2009 έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, τα οποία ως καταναλωτικά επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ.1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, και αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής κατ` αρθ. 8 παρ. 2, μοναδικό εισόδημα του αιτούντα, όπως προαναφέρθηκε αποτελεί ο μισθός του, χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ` αυτές που απαπούνται προς ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ίδιου της συζύγου του, με δυνατότητα συνεισφοράς σ` αυτές από την τελευταία από τα παραπάνω εισοδήματα της (3100 ευρω ετησίως) και των παιδιών τους εκ των οποίων τα 2 είναι ανήλικα το δε 3°- ο ................ είναι μεν ενήλικο πλην αποδείχθηκε οικονομική του εξάρτηση από το οικογενειακό εισόδημα λόγω του ότι σπουδάζει στο ΤΕΙ Ηπείρου (βλ. από 14-9-2010 βεβαίωση σπουδών ), Οι μηνιαίες δαπάνες των βασικών προσωπικών αναγκών του αιτούντα (διατροφή, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ., ιατρικά κ.λπ. έξοδα), καθώς και των οικογενειακών του αναγκών (διατροφή προς τα δύο ανήλικα τέκνα και του ενήλικου τεκνού που βρίσκεται σε οικονομική εξάρτηση) ανέρχονται στο ποσό των 1420 ευρώ. Συνεπώς το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών, και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 600 ευρώ το μήνα ( ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του προσφέρεται στην καταβολή μηνιαία του ποσού των 450 ευρώ, βλ. αίτηση του ), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα θα πρέπει να καταβάλει 1) στην ....................., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 15.415,75 ήτοι ποσοστό 7,17 % επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 43,03 ευρώ. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η καθης θα έχει λάβει 2.065,21 € με υπόλοιπο απαίτησης 13.349,79€, 2) στην ...................., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 167.940,88 € ήτοι ποσοστό 78,12 % επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 468,74 ευρώ. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η καθης θα έχει λάβει 22.499,60€ με υπόλοιπο απαίτησης 145.440,4€ 3) ............, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 4.472,51 € ήτοι ποσοστό 2,08 % επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 12.48 €. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η καθης θα έχει λάβει 599,13€, με υπόλοιπο απαίτησης 3872,87€, 4)οτην ..............., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 18.897 € ήτοι ποσοστό 8,79% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 52,74 ευρώ. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η καθης θα έχει λάβει 2.531,71€, με υπόλοιπο απαίτησης 16.365,29€ και τέλος στην 5) .....................της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε 8.243€ ήτοι ποσοστό 3,83% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 23 €. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η καθής θα έχει λάβει 1.104,35€ με υπόλοιπο απαίτησης 7138,65€ Περαιτέρω, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών του αιτούντα και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (Αθαν. Κρητικός, ό,π., αρ. 16, σελ. 148). Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα, για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλλει το 85% του ποσοστού συγκυριότητας του (50%) της εμπορικής του αξίας, δηλαδή το ποσό των (150.000 ευρώ Χ 50% Χ 85% =)63.750 ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας «..............» που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 145.440,4 €. Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 63.750 ευρώ του 85%, της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών του με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 15 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 4ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 354 ευρώ (63.750:180 μήνες της δεκαπενταετίας ). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της 5ης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, ποσού, 1) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ............................, το ποσό των 43,03 ευρώ, 2) στην ............., το ποσό των 468,74 ευρώ. 3)...........το ποσό των 12,48 ευρώ, 4) στην .............., το ποσό των 52,74 ευρώ και 5) στην .......................το ποσό των 23 €. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή διαμερίσματος του 1ου ορόφου στο Λουτράκι Κορινθίας στην οδό ...................εμβαδού 97,65 τμ με βοηθητικούς χώρους (παρκιγκ, αποθήκες) 35,64 τμ , της οποίας ο αιτών είναι συγκύριος σε ποσοστό 50%. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην τράπεζα «...........» το ποσό των 354 ευρώ το μήνα και επί 180 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.