Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπάγονται και δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αριθμός απόφασης 199/2012)

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, το περιεχόμενο της οποίας παραδεκτά συμπληρώθηκε ως προς την αγοραία αξία της κύριας κατοικίας της αιτούσας, επ` ακροατήριο με προφορική δήλωση της πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης αυτής, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά. Από τις μετέχουσες πιστώτριες η μεν τρίτη τράπεζα...............ισχυρίζεται ότι η κρινόμενη αίτηση είναι αόριστη γιατί δεν αναφέρεται στο δικόγραφο αυτής ο χρόνος κατά τον οποίο η αιτούσα ανέλαβε τα αναφερόμενα στην αίτηση δάνεια. Ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται απορριπτέος δεδομένου ότι στο δικόγραφο της αίτησης γίνεται μνεία ότι οι προς ρύθμιση οφειλές από τα εν λόγω δάνεια αναλήφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης. Επίσης και ο ισχυρισμός της ίδιας ως άνω πιστώτριας ότι η αίτηση είναι αόριστη γιατί δεν αναφέρεται σε αυτή ο τρόπος με τον οποίο η αιτούσα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, κρίνεται απορριπτέος, καθόσον η έλλειψη του στοιχείου τούτου δεν καθιστά την αίτηση αόριστη, γιατί σε αυτήν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων της συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται στην κρινόμενη αίτηση (βλ. Κρητικός- ρύθμιση του Ν.3869/10, σελ. 64-69, Ιακ. Βενιέρης, Εφαρμογή του νόμου, σελ. 137). Συνεπώς τα προαναφερόμενα στοιχεία αποτελούν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επομ. του ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), εφ` όσον για το παραδεκτό της 1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο, κατ` άρθρον 2 του Ν.3869/10, ο οποίος απέτυχε όπως προκύπτει από την υπό χρονολογία 7-6-11 βεβαίωση αποτυχίας που προσκομίζεται, 2) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` άρθρο 13 παρ.2 του Ν.3869/10. Παραδεκτά δε εισάγεται για συζήτηση μετά : 1) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σε αυτούς των εγγράφων του άρθρου 5 παρ.1 του ν.3869/2010, 2) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.2 και 4 του ν.3869/10 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα των καταστάσεων κλπ) και 3) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού δοθέντος ότι δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους μετέχοντες πιστωτές (βλ.τις έγγραφες απαντήσεις τους). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Πρέπει επομένως να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Ο δεύτερος μετέχων πιστωτής ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) προβάλλει ένσταση απαραδέκτου ασκήσεως της κρινόμενης αίτησης, ισχυριζόμενος ότι τα δάνεια που αυτός χορηγεί δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν.3869/10. Ο ανωτέρω ισχυρισμός κρίνεται απορριπτέος καθόσον από τις κείμενες διατάξεις του Ν.3869/10 δεν προκύπτει εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού κατά αρχάς ο ΟΕΚ δε συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/10 και επομένως εάν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει στην εν λόγω ρύθμιση τις οφειλές αυτές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του Ν.4019/11 άρθρο 20 παρ.15, όπου προβλέφθηκε άλλη μια εξαίρεση εκείνη των δανείων που χορηγούνται από ασφαλιστικά ταμεία. Το γεγονός δε ότι με το άρθρο 19 του Ν.4019/11 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω οργανισμού η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του Ν.3869/10 καθότι με την πρώτη ρύθμιση προβλέπεται μια ρύθμιση με εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΕΚ και απόφαση του Υπουργού Εργασίας στην προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση που είναι απότοκος της δικαστικής κρίσης. Επομένως ο παραπάνω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Από την ανώμοτη κατάθεση της αιτούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα : Η αιτούσα ..............., γεννηθείσα το έτος 1964, είναι άγαμη και εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου, ως δημοσιογράφος στην ..... ΑΕ. Το ατομικό της εισόδημα σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2010 ήταν 29.412,10 € από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με το Ε1 της φορολογικής της δήλωσης του οικονομικού έτους 2011, τα φορολογούμενα εισοδήματα της από μισθούς ανέρχονται σε 25.082,3 €. Οι δε μηνιαίες καθαρές αποδοχές της φθάνουν στο ποσό των 1319,76 € (βλ.ανάλυση μισθοδοσίας του μηνός Απριλίου 2011). Διαμένει δε σε ιδιόκτητη κατοικία που βρίσκεται στις Βούτες Ηρακλείου, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει η αιτούσα, η οποία στερείται της πτωχευτικής ικανότητας. Έχει δε περιέλθει από το τέλος του 2010 χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της καθόσον απολύθηκε στο τέλος του έτους 2008 από τη δεύτερη εργασία της στην εφημερίδα .........., όπου αρθρογραφούσε, μ` αποτέλεσμα να μειωθούν τα μηναία της έσοδα (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2009 σύμφωνα με το οποίο το συνολικό της εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελεύθερο επάγγελμα ανήρχετο σε 39.193,45 €). Η δε σημερινή οικονομική της κατάσταση δεν έχει προοπτική βελτίωσης, λόγω της ιδιότητα της ως δημοσίου υπαλλήλου που ο μισθός της είναι σταθερός και απειλείται περαιτέρω μείωση αυτού λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου (άρθρο 6 παρ.3 Ν.3869/10) ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Κρητικός σελ.98επ) με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης απόφασης. 1) Από την πρώτη μετέχουσα............τράπεζα της. έχουν χορηγηθεί : α) με την υπ` αρ................σύμβαση καταναλωτικό δάνειο με συνολική οφειλή μέχρι την 11-7-11 21.213,62 €, β) με την υπ` αρ.................../24-7-2006 σύμβαση στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή μέχρι 30-6-13 83.918,59 €, γ) με την υπ` αρ............./9-11- 2006 σύμβαση στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή μέχρι την 13-7-11 ποσό 146.085,28 €, δ) με την υπ` αρ................/24-7-2006 σύμβαση στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή μέχρι 30-6-11 ποσό 16.783,54 €. Το συνολικό ποσό της οφειλής της από τα τέσσερα αυτά δάνεια ανέρχεται σε 268.001,03 €. Οι απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής από τα τρία ως άνω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με δύο προσημειώσεις υποθήκης, επί ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας της αιτούσας ευρισκομένου στην κτηματική περιφέρεια δ.δ. Βουτών Δήμου Ηρακλείου, εκτάσεως 2.002,94 τμ. 2) Από το δεύτερο μετέχοντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) της έχει χορηγηθεί επισκευαστικό δάνειο (το έτος 2007) με συνολική οφειλή 22.877,18 €. Και το δάνειο αυτό είναι εξοπλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης επί του ιδίου ως άνω ακινήτου της αιτούσας. 3) Από την τρίτη μετέχουσα πιστώτρια τράπεζα ............ AE της έχει χορηγηθεί με την υπ` αρ............................... σύμβαση πιστωτική κάρτα με συνολική οφειλή 10.311,99 €. Στην ίδια ως άνω τράπεζα ............ AE η αιτούσα έχει εγγυηθεί την αποπληρωμή ενός δανείου καταναλωτικού με αρ. σύμβασης ............., το οποίο έχει λάβει ο αδελφός της ............., από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους το ποσό των 21.777,98 € και συνολικά στην ως άνω τράπεζα η αιτούσα οφείλει 32.089,97 €. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τους ανωτέρω πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 322.968,18 €. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές της, η οποία οφείλεται στη μείωση των αποδοχών της από την κύρια εργασία της στην........αλλά και στην απώλεια της δεύτερης εργασίας της στην εφημερίδα........, σε σχέση με αυτές των προηγουμένων ετών, σε συνδυασμό με το ύψος τοον μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων της. Σημειώνεται εδώ ότι η μηνιαία δόση μόνο για τα στεγαστικά δάνεια στην πρώτη πιστώτρια της ανέρχεται σε 1477,43 € (βλ.τον από 31 -10-11 πίνακα τοκοχρεωτικών δόσεων που προσκομίζει η ................. τράπεζα). Αποτέλεσμα τούτου είναι να μην επαρκεί το μηνιαίο της εισόδημα για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης της. Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια περιέλευση αλλά ούτε και αποδείχτηκε). Ο δε ισχυρισμός της τρίτης πιστώτριας ............ ότι η αιτούσα ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον επιδιώκει τη διαγραφή του χρέους της χωρίς να προκύπτει και πραγματική αδυναμία πληρωμής, αποτελεί άρνηση της προϋπόθεσης της πραγματικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, η οποία αποδείχτηκε κατά τα προλεχθέντα. Ούτε οι επικαλούμενες από την καθης αυτή επαχθείς για αυτήν συνέπειες από την υπαγωγή της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/10 καθιστά καταχρηστική την αίτηση, καθόσον η δικαστική ρύθμιση του χρέους στα πλαίσια του νόμου τούτου, αποτελεί μεν επέμβαση στην απαίτηση της, όπως και σε αυτές των υπολοίπων πιστωτριών, οι απαιτήσεις τους όμως διαμορφώθηκαν σε ψηλά σε σχέση με το ύψος των δανείων ποσά λόγω των υψηλών επιτοκίων που ισχύουν στο χώρο της καταναλωτικής πίστης με αποτέλεσμα την υπερχρέωση της αιτούσας, η οποία καθιστά αναγκαία τη μείωση της ώστε να εξασφαλιστεί σε αυτήν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης και να μπορέσει να επανενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που αποτελεί σκοπό του νόμου και εξυπηρετεί το γενικότερο συμφέρον, που υπερτερεί αυτού των πιστωτριών τραπεζών. Όπως αναφέρθηκε η αιτούσα δεν διαθέτει άλλο εισόδημα πέραν του μισθού της που ανέρχεται σε 1.319,76 €. Το δε ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών βιοτικών της αναγκών ανέρχεται σε 819,76 € δεδομένου ότι δεν πληρώνει ενοίκιο για τη στέγαση της. Μοναδικό δε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας αποτελεί μια ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο συνολικής επιφανείας 151,44τμ (βλ. την με αρ.527/2006 άδεια οικοδομής) η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 2002,94τμ. ιδιοκτησίας της αιτούσας, και βρίσκεται στη θέση «Παπούρα» της κτηματικής περιφέρειας του δ.δ. Βούτες του Δήμου Ηρακλείου. Το κτίσμα αυτό που αποτελεί και την κύρια κατοικία της αιτούσας έχει οικοδομηθεί το έτος 2007, δυνάμει της με αριθμό ..../2006 άδειας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου. Η δε αντικειμενική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 103.584,96 €, όπως προκύπτει από το ΕΤΑΚ του έτους 2008. Ενώ η εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 200.000 €, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του κτίσματος (πέντε ετών περίπου), της περιοχής στην οποία βρίσκεται (εντός οικιστικής ζώνης) του εμβαδού του κτίσματος και του οικοπέδου, της αντικειμενικής του αξίας και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τις εκτιμήσεις αφενός της Εμπορικής τράπεζας, η οποία το εκτιμά στο ποσό των 266.263.00 € (βλ. σχετικό από 2-11-2007) και την εκτίμηση του μεσίτη ......................., ο οποίος το εκτιμά στο ποσό των 150.000 €. Η αξία της κατοικίας αυτής που όπως αναφέρθηκε αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για άγαμο όπως η αιτούσα που ανέρχεται σε 200.000 €, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Επίσης στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται και το με αρ. κυκλοφορίας ........ΕΙΧ αυτοκίνητο, τύπου PEUGEOT, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1999, το οποίο όμως δεν της ανήκει κατά κυριότητα, αφού το έχει αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας (βλ. προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας). Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές της από το μηνιαίο μισθό της, επί τετραετία, που θα αρχίζει απο την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της ικανοποιηθούν σύμμετρα. Όπως αναφέρθηκε μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί ο μισθός της που ανέρχεται σε 1319,76 €, οι δε οικογενειακές της δαπάνες περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών της ίδιας. Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 500 € το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες (η ίδια με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προσφέρεται στην καταβολή 450 € το μήνα). Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 322.968,18 € εκ των οποίων 268.001,03 € στην................. τράπεζα, 22.877,18 € στον ΟΕΚ και 32.089,97 € στη..............AE. Σε κάθε μια από τις παραπάνω πιστώτριες αναλογεί από το ποσό των 500 € στη μεν πρώτη για το καταναλωτικό δάνειο ποσό 32,86 € (21.213,62 Χ 500 : 322.968,18), για το δάνειο από τη με αρ....................σύμβαση, αναλογεί το ποσό των 129,92 € (83.918,59 Χ 500 : 322.968,18), για το δάνειο από την υπ` αρ................... σύμβαση, αναλογεί το ποσό των 226,16 € (146.085,28 Χ 500 : 322.968,18) και για το δάνειο από τη με αρ.............. σύμβαση, αναλογεί το ποσό των 25,98 € (16.783,54 Χ 500 : 322.968,18 €) και συνολικά για την πρώτη πιστώτρια από το ποσό των 500 € αναλογεί ποσό 414,92 €, στον δεύτερο αναλογεί 35,41 € (22.877,18 Χ 500 : 322.968,18 €) στην τρίτη αναλογεί 49,67 € (32.089,97 Χ 500 : 322.968,18 €). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά : Η ............ τράπεζα το ποσό των 19.916,16 € εκ των οποίων ποσό 1576,32 € για το καταναλωτικό δάνειο και 18.342,84 € για τα τρία στεγαστικά δάνεια, ο ΟΕΚ το ποσό των 1699,68 € και η...........το ποσό 2.384,16 € και έτσι θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών της και ειδικότερα 24.000 € επί συνόλου οφειλών 322.968,18 €. Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.3869/10, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική από το δικαστήριο (βλ. Κρητικό σελ. 148, αρ. 16). Έτσι για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να καταβάλει η αιτούσα το 85 % της εμπορικής της αξίας δηλαδή το ποσό των 170.000 € (200.000 Χ 85 %). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοσμένο με επιτόκιο αναφοράς αυτό της Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας, θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης πρέπιει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένου υπόψη της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών της αιτούσας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά και σύμμετρα ο οφειλές της Εμπορικής τράπεζας και του ΟΕΚ από τα τέσσερα στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις τους από αυτά είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως της Εμπορικής τράπεζας που είναι ασφαλισμένο με προσημειώσεις στην κύρια κατοικία της αιτούσας μετά τις καταβολές επί τετραετία ανέρχεται σε 228.444,57 € (£3.918,59 + 146.085,28 + 16.783,54 = 246.787,41 - 18.342,84). Ενώ το υπόλοιπο της απαιτήσεως του ΟΕΚ που είναι ασφαλισμένο με προσημείωση πάνω στην ίδια ως άνω κατοικία της αιτούσας, ανέρχεται σε 21.177,50 6 (22.877,18 - 1.699,68). Έτσι το συνολικό υπόλοιπο των δύο ως άνω ενέγγυων πιστωτών ανέρχεται σε 249.622,07 €. Η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτριών αυτών, θα γίνει μέχρι το ποσό των 170.000 €, απαλλασσόμενης του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια που θα αρχίσουν με τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή των τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 708,33 € το μήνα (170.000 : 20 = 8500 : 12 μήνες) επί 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12 μήνες). Από τη δόση αυτή Ν των 708,33 € στην ................. τράπεζα της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 91,52 % επι του συνόλου των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει το ποσό των 648,26 € το μήνα και στον ΟΕΚ του οποίου η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 8,48 % θα καταβάλει η αιτούσα το ποσό των 60,07 € το μήνα. Η καταβολή των δόσεων αυτών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος. Ως προς την απαίτηση της τρίτης πιστώτριας κατά το μέρος που δεν καλύφθηκε από τις τετραετείς καταβολές, μετά την εξάντληση του ποσού των 170.000 € του 85 % της κατοικίας για την προνομιιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων των πιστωτών Εμπορικής τράπεζας και ΟΕΚ, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ`ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης αυτής, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση σε αυτήν της απόφασης, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται σύμμετρα μεταξύ τους και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και συγκεκριμένα : Για την ....................... η αιτούσα θα καταβάλλει 414,92 €, στον ΟΕΚ θα καταβάλλει το ποσό των 35,41 € και στην ................ το ποσό των 49,67 €. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι μιας ισόγειας κατοικίας μετ` υπογείου, εμβαδού 151,44 τμ που βρίσκεται στην ειδικότερη θέση «Παπούρα» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Βούτες του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 2.002,94 τμ και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία ....................... και πέραν αυτής με απαλλοτριωμένη ζώνη, νότια με ιδιοκτησία ..........και ...................., ανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία........................και εν μέρει με νεκροταφείο και δυτικά με ιδιοκτησία ............................και .................................. Επιβάλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην ............................. το ποσό των 648,26 € μηνιαίως και στον ΟΕΚ το ποσό των 60,07 € μηνιαίως και επί 240 μήνες (20 έτη). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει τρία (3) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.