Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 250/2012)

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή. Δεκτή η αίτηση, καθόσον τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της. Ρύθμιση καταβολών από τα εισοδήματά της. Προσδιορισμός του ύψους τους και της σειράς ικανοποίησης των πιστωτών της.

[...] Στη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως προκύπτει τη γραμματική διατύπωση του άρθρου I του νόμου, κατά το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του υπάγονται χρηματικές οφειλές, ανεξαρτήτως του δανειστή αυτών, με εξαίρεση τις οφειλές, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια του ΤΠΔ, που δεν εντάχθηκαν στις εξαιρέσεις αυτές, ούτε με την τροποποίηση του νόμου με το ν.4019/2011. Με τις διατάξεις των άρθρων 62 ν.2214/1994 και 25 του ν.3867/2010 ο δανειολήπτης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να εκχωρήσει σ’ αυτό ποσό, που αντιστοιχεί στα 6/10 των αποδοχών του για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου, παρέχεται δε στο δανειολήπτη η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ταμείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Στόχος της προβλεπόμενης εκχώρησης δεν είναι η παγιοποίηση του ποσού της οφειλής, αλλά η σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση της αποπληρωμής της, σε όποιο ποσό και αν ανέρχεται αυτή. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το δικαστήριο να προβεί σε αναπροσαρμογή της οφειλής του δανειολήπτη προς το ΤΠΔ και αντίστοιχα στον περιορισμό της μηνιαίας δόσης με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, η εκχώρηση δε θα ισχύει για το ποσό, που θα διατάξει το δικαστήριο. Η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το ΤΠΔ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δεν αναιρεί τη δυνατότητα εφαρμογής του ν.3869 και στις οφειλές προς το ΤΠΔ, καθώς πρόκειται για μια συνολική διευθέτηση οφειλών με δικαστική απόφαση, που αποσκοπεί στην ελάφρυνση της θέσης του δανειολήπτη με την όσο το δυνατόν δικαιότερη μεταχείριση των δανειστών. Επί πλέον με το άρθρο 3 του ν.3965/2011 έγινε απόσχιση του κλάδου των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΤΠΔ, οι δε δραστηριότητες αυτές εισφέρονται ως νέα ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου αυτή να κατέχει και να διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα δάνεια. Εφόσον, λοιπόν, το ΤΠΔ μετεξελίσσεται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι αξιώσεις του πρέπει για λόγους ισότητας να αντιμετωπίζονται όπως και οι αξιώσεις των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όπως προκύπτει από τη προσκομιζόμενη με αριθμό 11893/11-7-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθήνας Δ.Τ., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής επιδόθηκε νόμιμα στην τρίτη καθής. Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου θα δικαστεί σαν είναι παρούσα. Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Η αιτούσα, δημόσιος υπάλληλος, σε κατάσταση χηρείας, με δύο παιδιά, βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιληφθείσα στην αίτηση κατάσταση πιστωτών, μεταξύ των οποίων είναι και το Τ.Π.Δ. Είναι κυρία ενός διαμερίσματος, που περιγράφεται στην αίτηση και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της ίδιας και της οικογένειάς της. Ζητάει, λοιπόν, να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προς τους πιστωτές της, άλλως να ρυθμιστούν από το δικαστήριο οι οφειλές της με σκοπό την απαλλαγή της και να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση το αναφερόμενο στην αίτηση διαμέρισμα ως πρώτη της κατοικία. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010], έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α] βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία 28-3-2011 που υπογράφεται από το Συνήγορο του Καταναλωτή........., και β] υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 6-5-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ως προ της εισφορά προς ρύθμιση από την αιτούσα των απαιτήσεων του ΤΠΔ, με βάση τα όσα αναφέρονται στη μείζονα πρόταση της αποφάσεως αυτής, και ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

Από τη χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας, που περιλαμβάνεται στα πρακτικά και τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα Σ.Σ. του Γ., 55 ετών, χήρα του Α.Μ. από το έτος …., με δύο παιδιά ηλικίας .. και .. ετών, [προσκομίζεται το με αριθμό πρωτοκόλλου 28042/2011 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου Γ.] έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της από το έτος 2010 λόγω υπερχρέωσης. Ειδικότερα αυτή σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα (άρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10): 1. Ε.Τ.: α. δυνάμει της με αριθμό ............................συμβάσεως στεγαστικής πίστης συνολικό οφειλόμενο ποσό 14.220,10 ευρώ, απαίτηση, η οποία έχει εξασφαλιστεί με προσημείωση υποθήκης δυνάμει της με αριθμό 14821/1998 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της επί της οδού Φ. αριθμός .. στο Γ. Αττικής, πολυκατοικίας, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια και βοηθητικούς χώρους και έχει επιφάνεια 80 τ.μ. Η απαίτηση αυτή ως εξασφαλισμένη με εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζει να ε τοκίζεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής, 2. Ε.Τ.: α. δυνάμει της με αριθμό ........................ συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 1.776,24 ευρώ, β. δυνάμει της με αριθμό ................. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 3.843,83 ευρώ, δηλαδή συνολικά για στο παραπάνω πιστωτή οφειλόμενο ποσό 5.620,07 ευρώ, 3. Α.Τ.: δυνάμει της με αριθμό 38/22-3-2006 συμβάσεως δανείου οφειλόμενο ποσό 4.785,15 ευρώ, 3. A.B.: δυνάμει της με αριθμό ........... δανειακής συμβάσεως όλα σε ένα οφειλόμενο ποσό 19.877,97 ευρώ, 5. ΤΠΔ: α. Δυνάμει της με αριθμό 17/2456 συμβάσεως δανείου επισκευών οφειλόμενο ποσό 31.614 ευρώ, απαίτηση, για την εξασφάλιση της οποίας έχει εγγράφει στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών υποθήκη στις 12-9-2003, επί ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της επί της οδού Φ.. αριθμός .. στο Γ. Αττικής, πολυκατοικίας, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια και βοηθητικούς χώρους και έχει επιφάνεια 80 τ.μ. Η απαίτηση αυτή ως εξασφαλισμένη με εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζει να εντοκίζεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής, β. δυνάμει της με αριθμό ..........συμβάσεως δανείου μικρό επισκευών οφειλόμενο ποσό 4.187,37 ευρώ, γ. δυνάμει της με αριθμό 21/24514 συμβάσεως δανείου μικροεπισκευών οφειλόμενο ποσό 16.520,15 ευρώ και συνολικά στον πιστωτή αυτό 52.321,52 ευρώ, από τα οποία απαιτήσεις ύψους 31.614 ευρώ είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ενώ απαιτήσεις ύψους 20.707,52 ευρώ είναι ανέγγυες το δε συνολικά οφειλόμενο στους πιστωτές της ποσό είναι 96.824,81 ευρώ. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι το ύψος των απαιτήσεων τους έχει μεταβληθεί από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, συνεπώς πρέπει η ρύθμιση να περιλάβει τις απαιτήσεις τους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη συζήτηση, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 τού νόμου, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο, λόγω της αμφισβήτησης του ύψους της απαιτήσεως από τον πιστωτή. [Μακρής κατ` άρθρο ερμηνεία ν.3869, υπό το άρθρο 8.]. Περαιτέρω η αιτούσα είναι δημόσιος υπάλληλος και συγκεκριμένα είναι καθηγήτρια Αγγλικών στο …° δημοτικό σχολείο Γ.. Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες φορολογικές δηλώσεις και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αιτούσας, το έτος 2009 οι ετήσιες αποδοχές της από την εργασία της ανέρχονταν στο ποσό των 22.191,32 ευρώ, δήλωνε δε και εισόδημα 145,82 ευρώ από εκμίσθωση γαιών, το έτος 2010 οι ετήσιες αποδοχές της από την εργασίας της ήταν 19.759,56 ευρώ, δήλωνε δε και εισόδημα 145,82 ευρώ από εκμίσθωση γαιών. Όπως προκύπτει εξάλλου από την προσκομιζόμενη βεβαίωση αποδοχών της αιτούσας σε συνδυασμό με την εξέταση της ίδιας στο ακροατήριο οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται πλέον στο ποσό των 1.170 ευρώ. Η αιτούσα τελεί σε κατάσταση χηρείας, ο σύζυγός της Α.Μ. απεβίωσε το έτος 2006, δεν αποδείχθηκε δε ότι λαμβάνει οποιαδήποτε σύνταξη από το σύζυγό της, ούτε ότι έχει οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, η δε οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται ότι θα βελτιωθεί. Έχει δύο παιδιά ηλικίας .. και .. ετών, το μικρότερο δε παιδί είναι φοιτητής στα ΤΕΙ Αθήνας, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση σπουδών. Όπως η ίδια κατέθεσε τα παιδιά της λάμβαναν σύνταξη από τον πατέρα τους μέχρι το έτος 2010. Όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο αντίγραφο του Ε9 της αιτούσας και το εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΤΑΚ η αιτούσα είναι κυρία ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της επί της οδού Φ.. αριθμός . στο Γ., πολυκατοικίας, το οποίο αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια και βοηθητικούς χώρους και έχει επιφάνεια 80 τ.μ. Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της και έχει υποβάλει πρόταση εξαιρέσεως αυτού από την εκποίηση. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού λαμβανόμενων υπόψη της θέσης του, της παλαιότητας του και της αξίας άλλων ανάλογων ακινήτων στην περιοχή, καθώς και της προσκομιζόμενης εκθέσεως εκτιμήσεως διαμερίσματος του πολιτικού μηχανικού Αγγέλου Χριστοδούλου ανέρχεται κατά την κρίση του δικαστηρίου στο ποσό των 87.000 ευρώ. Περαιτέρω η αιτούσα είναι συγκυρία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμάχιου 1.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Αμπελάκια του Δήμου Φερών Έβρου, είναι επίσης συγκυρία κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμάχιου 6,25 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Τσαϊμπαϊρα του Δήμου Φερών Έβρου, είναι επίσης συγκυρία κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμάχιου 4,50 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Αρμουτλούκ, του Δήμου Φερών Έβρου και τέλος είναι συγκυρία κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου 5,12 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Μεγάλη Πέτρα, του Δήμου Φερών Έβρου, από την εκμίσθωση των οποίων προέρχεται το αναφερόμενο στις φορολογικές της δηλώσεις εισόδημα. Των ακινήτων αυτών δεν πρέπει κατά την κρίση του δικαστηρίου να διαταχθεί η εκποίηση, διότι λόγω του ποσοστού συγκυριότητάς της και της ιδιότητας των ακινήτων ως αγροτεμαχίων και μάλιστα σε πολύ απομακρυσμένη περιοχή, δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε προσδοκία επίτευξης ικανοποιητικού τιμήματος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων, που απαιτούνται για την εκποίηση. Η ίδια αναφέρει ότι η συνολική αξία των παραπάνω αγροτεμαχίων είναι 1.000 ευρώ. Εξάλλου με την ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας με τετραετείς καταβολές και την καταβολή του οριζόμενου από το νόμο ποσού για την εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία της, το οποίο και το μόνο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας θα εξυπηρετηθεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό των απαιτήσεων των πιστωτών. Περαιτέρω η αιτούσα είναι κυρία ενός αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής ΣΙΤΡΟΕΝ, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2002 αξίας 3.000 ευρώ, του οποίου δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση, διότι δεν αναμένεται να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να επιτευχθεί ικανοποιητικό τίμημα για τους πιστωτές, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων, που απαιτούνται για την εκποίησή του. Οι πιστωτές δεν αρνήθηκαν το ύψος των εισοδημάτων και την περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10. Εφόσον τα περιουσιακά της στοιχεία δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα της επί μία τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και θα αρχίσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Στα πλαίσια τους σκέλους αυτού της ρύθμισης οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 400 ευρώ το μήνα, που βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη του εισοδήματος της, του ποσού, που η ίδια προτείνει με το υποβληθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και του ποσού, που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της αιτούσας και της οικογένειάς της. Ειδικότερα η κατανομή του ποσού αυτού στους πιστωτές θα γίνει ως εξής: στην 1. Ε.Τ., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 14,69% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 58,75 ευρώ, συνολικά το ποσό των 2.819,77 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 11.400,33 ευρώ 2. στην Ε.Τ., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 5,80 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για τέσσερα χρόνια το ποσό των 23,22 ευρώ, συνολικά 1.114,42 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο ποσό 4.505,65 ευρώ, 3. Στην Α.Τ., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 4,94 % επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 19,77 ευρώ, συνολικά 948,85 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 3.836,30,4. Στην Ά.Τ. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 20,53% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 82,12 ευρώ, συνολικά 3.941,73 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 15.936,24 ευρώ, 5. Στο ΤΠΔ του οποίου η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 54,04% επί του συνόλου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 216,15 ευρώ και συνολικά 10.375,24 ευρώ, από τα οποία στην εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση θα καταλογιστεί συνολικά ποσό 6.268,93 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 25.345,07 και στις ανέγγυες απαιτήσεις θα καταλογιστεί ποσό 4.106,31 ευρώ και θα απομείνει υπόλοιπο 16.601,21 ευρώ το δε συνολικό υπόλοιπο για τον πιστωτή αυτό θα είναι 41.946,28 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 V. 3869/10, δηλαδή η οριζόντια ιδιοκτησία, που χρησιμεύει για κύρια κατοικία της αιτούσας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε έχει εμπορική αξία 87.000 ευρώ, που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, [200.000 ευρώ] προσαυξημένο κατά 50%, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως της αιτούσας. Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας για μία τετραετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί ένα τμήμα των οφειλών της και ειδικότερα 19.200 ευρώ επί συνόλου οφειλών 96.824,81 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 77.625 ευρώ, ποσό το οποίο υπερβαίνει το 85% της αξίας της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που είναι 73.950 ευρώ, [87.000 ευρώ X 85%=73.950 ευρώ], μέχρι το οποίο μπορούν σύμφωνα με το νόμο να ρυθμιστούν απαιτήσεις των πιστωτών, συνεπώς η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας πρέπει να οριστεί στο ποσό των 73.950 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δηλαδή την 1-6-2016 επειδή κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των πιστωτών ΕΤ και ΤΠΔ, οι οποίες είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες και μάλιστα με αυτή τη σειρά, διότι η σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των ενέγγυων πιστωτών καθορίζεται από τη χρονολογική τάξη εγγραφής της κάθε υποθήκης [άρθρα 1272 και 1300 ΑΚ]. Όπως δε προέκυψε η προσημείωση της ΕΤ έχει εγγράφει το έτος 1998, ενώ η υποθήκη του ΤΠΔ έχει εγγράφει το έτος 2003. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της ΕΤ, το αρχικό ύψος της οποίας ήταν 14.220,10 ευρώ, μετά το πέρας της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή μετά τις επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας θα έχει διαμορφωθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 11,400,33 ευρώ [14.220,10 ευρώ αρχικό ποσό-2.819,77 ευρώ, που θα καταβληθούν με τη ρύθμιση της τετραετίας]. Η προνομιακή ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής της ΕΤ θα πραγματοποιηθεί με 33 μηνιαίες καταβολές των 345,46 ευρώ, αρχής γενομένης το πρώτο τριήμερο του Ιουνίου του 2016. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση του ΤΠ, το αρχικό ύψος της οποίας ήταν 31.614 ευρώ, μετά το πέρας της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή μετά τις επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας θα έχει διαμορφωθεί, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 25.345,07 ευρώ [31.614 ευρώ αρχικό ποσό- 6.268,93 ευρώ, που θα καταβληθούν με τη ρύθμιση της τετραετίας]. Η προνομιακή ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής του ΤΠ θα πραγματοποιηθεί με 73 μηνιαίες καταβολές των 347,20 ευρώ, που θα αρχίσουν μετά την εξόφληση της απαιτήσεως της ΕΤ. Μετά την προνομιακή ικανοποίηση των δύο προαναφερθέντων πιστωτών από το ποσό, που έχει οριστεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα έχει απομείνει για την ικανοποίηση των ανέγγυων απαιτήσεων των υπόλοιπων πιστωτών το ποσό των 37.204,60 ευρώ [73.950 ευρώ, που είχαν οριστεί για τη διάσωση -36.745,40 ευρώ, που διατέθηκαν για την προνομιακή ικανοποίηση]. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών θα περιοριστεί στο σκέλος αυτό της ρύθμισης σε 37.204,60 ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού μεταξύ των ανεγγύων πιστωτών θα πραγματοποιηθεί σε 107 μηνιαίες δόσεις των 347,70 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά και την προνομιακή ικανοποίηση του ΤΠ η δε συμμετρική κατανομή του μεταξύ των ανέγγυων πιστωτών θα είναι η εξής: 1. ΕΤ, της οποίας το σύνολο των ανέγγυων απαιτήσεων ανέρχεται σε ποσοστό 11,02% επί του υπολοίπου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 107 μηνών το ποσό των 38,31 ευρώ, 2. ΑΤ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,37 % επί του υπολοίπου των απαιτήσεων, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 107 μηνών το ποσό των 35,65 ευρώ, 3. Στην ΆΤ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 38,96 % επί του υπολοίπου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 107 μηνών το ποσό των 135,46 ευρώ, 4. Στο ΤΠΔ του οποίου η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 40,59% επί του υπολοίπου των απαιτήσεων η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 107 μηνών το ποσό των 141,15 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των ανέγγυων πιστωτών, κατά το μέρος τους, που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές και από το ποσό, που διατέθηκε για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, μετά την ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν.3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει την τρίτη καθής σαν να είναι παρούσα τους λοιπούς διαδίκους κατά αντιμωλία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων [400] ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Δέχεται την πρόταση της αιτούσας για μη εκποίηση του διαμερίσματος της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της επί της οδού Φ. αριθμός ., στο Γ.Αττικής, πολυκατοικίας, έχει εμβαδόν 80 τ.μ. και χρησιμεύει για πρώτη κατοικία της αιτούσας και της οικογένειας της. Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα συνολικό ποσό για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα [73.950] ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για την περίοδο της ρύθμισης σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με καταβολές, οι οποίες θα αρχίσουν από 1-6-2016, και θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του κάθε μήνα. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση της ΕΤ, η οποία θα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών [11.400,33], θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή με τριάντα τρεις [33] μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών [345,46]. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση του ΤΠΔ, η οποία θα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών [25,345,07] θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τη ρύθμιση αυτή, με εβδομήντα τρεις [73] μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών [347,20], οι οποίες θα αρχίσουν μετά την ικανοποίηση της απαιτήσεως τη ΕΤ. Μετά την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων θα ακολουθήσει η συμμετρική ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών μέχρι του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών [37.203,70] ευρώ, που έχει απομείνει, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκατόν επτά [107] μηνιαίες δόσεις των τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών [347,69], που θα κατανέμονται μεταξύ των ανέγγυων πιστωτών κατά τα ποσά, που αναφέρονται στο ιστορικό της αποφάσεως αυτής.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomo

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.