Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Οι καταβολές για τη σωτηρία της πρώτης κατοικίας μπορούν να ανέλθουν σε ποσοστό μικρότερο του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου - Επιδίκαση ποσού σε ποσοστό 60% της εμπορικής αξίας (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 299/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Απόρριψη ένστασης ανειλικρίνειας λόγω ύπαρξης ακινήτου που δεν αναφέρεται στην αίτηση. Ο αιτών διευκρίνισε την ύπαρξη του ακινήτου τόσο με την προσκόμιση του Ε9 εντός της νομίμου προθεσμίας στο φάκελό του όσο και με τις προτάσεις του (αρθ. 745 ΚΠολΔ). Προστασία κύριας κατοικίας κατ΄ αρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Οι καταβολές μπορούν να ανέλθουν σε ποσοστό μικρότερο του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Επιδίκαση ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό 60% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας. Περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών.

[...] Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές κατέστησαν διάδικοι μετά την κατ` αρθρ. 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ νόμιμη και εμπρόθεσμη κοινοποίηση προς αυτούς της κρινομένης αιτήσεως του άρθρου 4 ν. 3869/2010. Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 1877/2-09-2011 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών................., που προσκομίζει ο αιτών, αντίγραφο της υπό κρίσιν αιτήσεώς του, στην οποία εμπεριέχονται και η κατάσταση προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β` του ν. 3869/2010 καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τέταρτη των καθών. Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ). Επειδή με την κρινόμενη αίτησή του και κατ` ορθήν εκτίμησή της, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών - καθών, που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από τo άρθ. 2 παρ. 2 του ν.3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού, καθώς και η από 8-8- 2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών πιστωτών του. Η τρίτη των καθών πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία "...........", πρότεινε την ένσταση ανειλικρίνειας όσον αφορά την ύπαρξη ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του αιτούντος, που δεν αναφέρεται στην αίτηση. Η ένταση αυτή είναι νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3869/2010, πλην όμως πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη, διότι το με τα στοιχεία Υ-1 ακίνητο, αφορά χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου χώρου της πολυκατοικίας που βρίσκεται και η κύρια κατοικία του αιτούντος, ενώ ο αιτών - οφειλέτης διευκρίνισε την ύπαρξη του εν λόγω στοιχείου αφενός με την προσκόμιση εντός της νομίμου προθεσμίας στον φάκελο του που τηρείται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, του Ε9 του έτους 2009 και αφετέρου με τις προτάσεις του (αρθρ. 745 ΚΠολΔ ).

Επειδή από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντα, (οι καθών δεν εξέτασαν μάρτυρα ), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών ........... του ........, είναι 36 ετών, διαζευγμένος με την αριθμ.1859/ 2010 απόφαση του Μονομ. Πρωτ. Αθηνών, διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ενεγράφη στο Μητρώο των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς την 15η Απριλίου 2004 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2010, οπότε και κατέθεσε στον ως άνω Δικηγορικό Σύλλογο την δήλωση παραιτήσεως του, για λόγους υγείας. Ειδικότερα ο αιτών πάσχει από ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις σχιζοσυναισθηματικής ψύχωσης (μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης) με πολλά σχιζοφρενικά στοιχεία επί εδάφους μεταιχμιακής διαταραχής της προσωπικότητας και παρορμητικών αποπειρών αυτοκαταστροφής (προσκομίζονται σχετικά ιατρικά έγγραφα). Ειδικότερα, εξαιτίας των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας, ο αιτών κρίθηκε ανίκανος για εργασία, με ποσοστό αναπηρίας 70 %, όπως προκύπτει από την με αριθμ. 342/2010 γνωμάτευση του Ταμείου Προνοίας Νομικών και λαμβάνει μία μηνιαία σύνταξη συνολικού ύψους 650 ευρώ. Το ποσόν αυτό θα το λαμβάνει έως 30-6-2015, οπότε θα επανακριθεί η ανικανότητά του για εργασία από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Ο αιτών διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα επί της οδού ........... αρ. .........στην Αθήνα, επιφανείας 64,55 χμ το οποίο απέκτησε δυνάμει του με αριθμ. 2.688/15-02-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Πελαγίας Κωστοπούλου . Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσον αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ.Κρητικό "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων" σελ. 98 επ ), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Ειδικότερα ο αιτών έχει τις παρακάτω οφειλές : 1) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ".................. ": α)από συμβάσεις χορηγήσεως καταναλωτικών δανείων, οφειλή συνολικού ύψους 5800,74 ευρώ και β)από τις με αριθμ. .................... και .................. συμβάσεις χορηγήσεως στεγαστικών δανείων, οφειλή συνολικού ύψους 173.002,96 ευρώ. Η απαίτηση είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα έχουν εγγραφεί δύο (2) προσημειώσεις Α και Β τάξης, υπέρ της ......... επί διαμερίσματος, πέμπτου ορόφου, που βρίσκεται επί της οδού .................αρ. ... στην Αθήνα. 2) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία "............. Α. Ε." οφειλή συνολικού ύψους 15.920 ευρώ. 3) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "............................ ", οφειλή συνολικού ύψους 3.193,30 ευρώ και 4) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "............. Α.Ε.", οφειλή συνολικού ύψους 7.772,30 ευρώ. Ο αιτών, κατά το χρονικό διάστημα που ασκούσε το επάγγελμά του ως δικηγόρος, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 15-4-2004 μέχρι 30-11-2010, παρείχε τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας και οι αποδοχές του ανήρχοντο στο ποσό των 2000 έως 3000 ευρώ μηνιαίως. Τα δηλωθέντα εισοδήματά του κατά το οικονομικό έτος 2009 ανήρχοντο στο ποσό των 17.725,55 ευρώ, το 2010 στο ποσό των 11.957,92 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των αντιστοίχων οικονομικών ετών. Μετά όμως την επιδείνωση της υγεία του, το έτος 2010, η άσκηση του επαγγέλματος του κατέστη αδύνατη, και το εισόδημα του μειώθηκε δραματικά, όπως προκύπτει και από το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού τους 2011, με δηλωθέν εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των 1.457,40 ευρώ. Ήδη λόγω των σοβαροτάτων προβλημάτων υγείας του, δεν δύναται να ασκήσει οιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα και το μοναδικό πλέον εισόδημα του ανέρχεται το ποσό των 650 ευρώ, ως αναφέρθη ανωτέρω. Κατά το παρελθόν ο αιτών, εξεπλήρωνε τακτικά της δανειακές οφειλές του, πλην όμως μετά την επιδείνωση της υγείας του και την πρόωρη συνταξιοδότησή του, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του και να μην επαρκεί η σύνταξη του για την ικανοποιητική ρύθμιση των οφειλών του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθησαν ανωτέρω, το ποσόν της συντάξεως του αιτούντα, αποτελεί το μοναδικό του εισόδημα και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των ως άνω οφειλών του, αφού δεν δύναται να παρακολουθήσει το ληξιπρόθεσμο των χρεών του και να προβεί στη σχετικώς άμεση ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, η μείωση των εισοδημάτων του, δεν διαφαίνεται να αναστρέφεται, αφού το είδος των προβλημάτων της υγείας του δεν δύναται να αποκατασταθεί, ώστε να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του, δεδομένων του ιστορικού του (προσκομίζονται σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις ειδικών ιατρών). Αφού δε ληφθούν υπόψιν η παροντική ρευστότητα του οφειλέτη σε σχέση με τις οφειλές του καθώς και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της οικονομικής του κατάστασης, χωρίς να διαφαίνεται αναπλήρωση των εισοδημάτων του από άλλη πηγή, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των (ληξιπροθέσμων) οφειλών του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αφού δεν απεδείχθη κάτι τέτοιο. Περαιτέρω απεδείχθη ανωτέρω, ότι ο αιτών έχει στην πλήρη κυριότητά του ένα διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού .........αρ. ... στην Αθήνα, επιφανείας 64,55 τμ, καθώς και έναν χώρο στάθμευσης υπογείου ορόφου, εκτάσεως 10,12 χμ, στην ίδια πολυκατοικία. Το ακίνητο αυτό, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του ιδίου, κατασκευάστηκε το έτος 2006 και η εμπορική αξία που εκτιμάται στο ποσό των 150.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των πτωτικών τάσεων που επικρατούν στην αγορά ακινήτων την παρούσα χρονική περίοδο, λόγω της εν γένει οικονομικής ύφεσης. Ο αιτών με την πρόταση εκκαθάρισης που υπέβαλε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω κύρια κατοικία του. Ακόμη ο αιτών δεν διαθέτει πλέον στην αποκλειστική του κυριότητα κανένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, όπως απεδείχθη από τα προσαγόμενα έγγραφα. Από τα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του, τα δε εισοδήματά του δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των χρεών του και επομένως συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματά του επί τετραετία (άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται όχι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα : 1) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία " .............. ", θα καταβάλει : Α) για την οφειλή την προερχομένη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου τo ποσό των 2,82 ευρώ μηνιαίως και β) για την οφειλή την προερχομένη από συμβάσεις χορηγήσεως στεγαστικών δανείων το συνολικό ποσό των 84,11 ευρώ μηνιαίως, 2) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία "........... Α.Ε." , θα καταβάλει το ποσό των 7,74 ευρώ μηνιαίως. 3) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία ".................... " θα καταβάλει το ποσό των 1,55 ευρώ μηνιαίως και δ) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "............ Α.Ε." το ποσό των 3,78 ευρώ μηνιαίως. Μετά τη λήξη της τετραετίας 1) η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "............... ", θα έχει εισπράξει α) για την οφειλή την προερχομένη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το συνολικό ποσό των 135,35 ευρώ και β) για την οφειλή την προερχομένη από τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων το συνολικό ποσό των 4035,29 ευρώ, 2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία "......... Α.Ε." , το ποσό των 371,52 ευρώ, 3) Η Ανώνυμίη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "........." το ποσό των 74,47 ευρώ και 4) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "...........ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." το ποσό των 181,37 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της ως άνω ρυθμίσεως δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθής και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του αιτούντος (Κρητικός ο.π. σελ. 148, αριθμ. 16 ). Ετσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85 % της εμπορικής της αξίας, Η υποχρέωση του αιτούντος για καταβολή του 85 % της αξίας της κατοικίας του προκειμένου να τη διασώσει, προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν.3869/2010, η οποία εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων των χρεών του οφειλέτη, που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί 4ετία του άρθρου 8 παρ. 2 προς όλους τους πιστωτές του, επιβάλλοντας σε αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους που αποτελείται από το σύνολο των υπολοίπων των παλαιών χρεών του. Με βάση λοιπόν τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 ν.3869/2010 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85 % της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντας του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85 %, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον δε τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85 % θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού. Η λέξη "μέχρι" επιτρέπει την ερμηνεία, ότι ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης που θα τον καταδικάζει σε αποπληρωμή των πιστωτών μέχρι ποσοστό 85 %, ίσως δηλαδή και αρκετά μικρότερο. Αυτά είναι κάτι που συνάδει τελολογικώς και με τις περιπτώσεις απαλλαγής εκ του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Η διάταξη αυτή παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων ο οφειλέτης βρίσκεται σε ιδιαίτερες καταστάσεις προβλημάτων υγείας ή σε ηλικία και σε συνθήκες που επιβάλλουν την υποχρέωσή του για πληρωμές σε ποσοστό μικρότερο του 85 %. (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων Β` έκδοση άρθρ. 9 IV 24, Ι. Βενιέρης - Θ. Κατσάς σελ. 297). Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία του αιτούντος δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50 % και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η συνολική οφειλή προς διανομή μετά την παρέλευση των καταβολών της 4ετίας ανέρχεται συνολικά σε 200.888 ευρώ (205.688 σύνολο οφειλής - 4800 σύνολο καταβολών 4ετίας), ποσό τo οποίο υπερβαίνει το ποσόν των 90.000 ευρώ, δηλαδή του 60% της εμπορικής αξίας του ακινήτου), σύμφωνα δε με τα ανωτέρω, ο αιτών - οφειλέτης στην προκειμένη περίπτωση θα κληθεί να αποπληρώσει χρέη μέχρι το ποσό των 90.000 ευρώ. Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση, της πρώτης των καθών πιστώτριας τράπεζας, από τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων, καθόσον η εν λόγω απαίτηση της είναι, ως προαναφέρθη, εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με δύο προσημειώσεις υποθήκης. Το διαμέρισμα που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία του αιτούντος δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50 % και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η εμπορική του αξία, ανέρχεται, ως προαναφέρθη, με τις σημερινές συνθήκες στο ποσό των 150.000 ευρώ και επομένως ο αιτών - οφειλέτης θα επιβαρυνθεί κατά νόμον με την πληρωμή ποσού μέχρι 90.000 ευρώ (100.000 χ 60 %). Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πρώτης των καθών πιστώτριας τράπεζας με την επωνυμία "......... ......... ", που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια, μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 168.966 ευρώ . Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει για ολόκληρο το ποσό των 90.000 ευρώ του 60 % της εμπορικής αξίας της κατοικίας του αιτούντος, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή αυτή της τετραετίας, από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 375 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια χ 12 μήνες), το ποσό δε αυτό θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των δύο απαιτήσεων της παραπάνω πιστώτριας και ειδικότερα ποσό 228,56 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από την υπ` αριθμ. ............σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 103.273 ευρώ και ποσό 146,44 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από την υπ` αριθμ. ............................. σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 66.171 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτριών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 90.000 ευρώ του 60 % της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτων ασφαλισμένων απαιτήσεων δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται ο αιτών (αρθρ. 11 παρ. 1 ν.3869/2010). Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών - καθών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (αρθρ. 11 παρ. 1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας του καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 6 του ν.3869/2010. Επίσης δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της πρώτης και τέταρτης των καθών, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (βλ. άρθ. 14 ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην τέταρτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους καθών ως εξής : Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "......................... ", θα καταβάλει : Α) για την οφειλή την προερχομένη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 2,82 ευρώ μηνιαίως και β) για την οφειλή την προερχομένη από συμβάσεις χορηγήσεως στεγαστικών δανείων το συνολικό ποσό των 84,11 ευρώ μηνιαίως, 2) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία "....Α.Ε", θα καταβάλει το ποσό των 7,74 ευρώ μηνιαίως. 3) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία " ..........." θα καταβάλει το ποσό των 1,55 ευρώ μηνιαίως και 5) Στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία "............ Α.Ε " τo ποσό των 3,78 ευρώ μηνιαίως. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται εντός του πρώτου επταημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως μήνα. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας κειμένης επί της οδού ............. αρ. ......., επιφανείας 64,55 τμ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του στην ".................." το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) ευρώ μηνιαίως και επί 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνει με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ε.Κ.Τ ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.