Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίζονται χρέη από δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 1239/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010. Αίτηση για ρύθμιση οφειλών. Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κρίση ότι οι διατάξεις του ν.3869/2010 εφαρμόζονται κανονικά και επ΄ αυτών. Για το ορισμένο της αιτήσεως δεν απαιτείται ο αιτών να αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στην υπερχρέωση. Απορριπτέο το αίτημα περί αναστολής των χρηματικών καταβολών επί τετραετία προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Του επιτρέπει τις μηνιαίες καταβολές των οφειλών του προς του πιστωτές του, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο δεν εξαιρείται από τη σχετική ρύθμιση. Ρύθμιση και προσδιορισμός του ύψους των καταβολών.

[...] Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται και οι δυνατότητες συνεισφοράς της συζύγου, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά. Επίσης ζητά, στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να συμπεριληφθεί στις προς ρύθμιση πιστώτριες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ν’ ανασταλούν οι χρηματικές καταβολές προς το εν λόγω ταμείο επί τέσσερα έτη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 του ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή Συνήγορο του Καταναλωτή, καθότι ναι μεν δεν προσκομίζεται σ’ αυτή (τη βεβαίωση) το συνημμένο σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν πιστωτή η προκείμενη διαδικασία (της αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού), μάλιστα δε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκομίζει για τον εν λόγω λόγο το με αριθμό 132545/ 29-10-2010 έγγραφό του. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του Τ.Π.Δ ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 οι οφειλές προς το Τ.Π.Δ, διότι οι διατάξεις που καθιερώνουν τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συμβιβάζεται εφαρμόζονται και στο Τ.Π.Δ, και επομένως στον προκείμενο συμβιβασμό έπρεπε να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Δημοσίου, είναι απορριπτέος, διότι ο ν.3869/2010 ως ειδικότερος νόμος των διατάξεων περί συμβιβασμού του Δημοσίου κατισχύει έναντι των τελευταίων, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία (άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3869/2010), ήτοι : 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος- φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. Ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε.Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), απορριπτομένων των ισχυρισμών που υπέβαλαν οι πιστώτριες περί αοριστίας αυτής, διότι δεν αναφέρεται το κόστος διαβίωσης και η αξία της κατοικίας που ζητείται η εξαίρεση, καθότι είναι στοιχεία που θα προκύψουν κατά την αποδεικτική διαδικασία. Τέλος απορριπτέοι είναι και οι ισχυρισμοί που υπέβαλε επιπλέον η πιστώτρια "..............." ότι η εν λόγω αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν εκτίθεται στην αίτηση: ο χρόνος λήψης των δανείων, ποιοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον αιτούντα στην υπερχρέωση, αφού έχει σταθερό εισόδημα ως συνταξιούχος, διότι ως προς τον πρώτο λόγο δεν είναι υποχρέωση του αιτούντος να αναφέρει τον εν λόγω λόγο, αλλά οι πιστωτές, σε περίπτωση που το χρέος προκύπτει από συναφθείσα σύμβαση εντός του έτους, δύνανται να το προτείνουν και εν τέλει να εξαιρεθεί της ρύθμισης, όσον αφορά δε τον δεύτερο λόγο τα επικαλούμενα απ’ αυτή στοιχεία δεν αποτελούν στοιχεία της αίτησης, αλλά δύναται ο πιστωτής κατ’ ένσταση να ισχυριστεί και εξειδικεύοντας τα πραγματικά περιστατικά στη συνέχεια να αποδείξει ότι με δολιότητα, ο αιτών περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής. Περαιτέρω, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του ν.3996/2011 και άρθρο 20 του ν.4019/2011, και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών εκτός από το επικουρικό αίτημα περί αναστολής των χρηματικών καταβολών επί τετραετία προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθότι από τις κείμενες διατάξεις του ν.3869/2010 δεν προβλέπεται σχετική αναστολή. Η μετέχουσα στη δίκη πρώτη καθ’ ης πιστώτρια με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, δήλωσε ότι ασκεί κύρια παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον παρεμβαίνων μπορεί να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στη δίκη, ενώ στην προκείμενη περίπτωση η άνω πιστώτρια, εντασσόμενη στην κατηγορία των εκ του νόμου διαδίκων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010) κατέστη διάδικος με μόνη τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της ( Π. Αρβανιτάκης ΣΣΔ Σεπτέμβριος 2010).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ’ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ............ , κάτοικος Θεσ/νίκης, ..... αριθμ. .., γεννηθείς το 1941, είναι έγγαμος με την ..... και έχουν έναν υιό τον .... , ηλικίας 28 ετών. Είναι συνταξιούχος του συνταξιοδοτικού φορέα της ΔΕΗ (Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού) και λαμβάνει μηνιαία το ποσό των 1.380 ευρώ. Η σύζυγός του είναι επίσης συνταξιούχος του συνταξιοδοτικού φορέα ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης) και λαμβάνει μηνιαία το ποσό των 484,58 ευρώ. Οι οικογενειακές τους δαπάνες περιορίζονται σ’ αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών, αφού ο υιός τους λαμβάνει μηνιαία το ποσό των 460 ευρώ ως επίδομα ανεργίας, όπως καταθέτει ο ίδιος, και το οποίο θα λαμβάνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 και το οποίο και υπερκαλύπτει τις προσωπικές του ανάγκες και έκτοτε δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εάν θα παραμείνει άνεργος. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι καθών - πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, εκ των οποίων είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια τα αναφερόμενα παρακάτω και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα: 1) Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν χορηγηθεί με τις παρακάτω συμβάσεις τα παρακάτω ποσά α) με την υπ’ αριθμ. 21/5972/2 δάνειο 10.000 ευρώ από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της 21-3-2011 αίτησης το ποσό των 8.735,25 ευρώ (8.343,01 + 392,24), β) με την υπ’ αριθμ. 21/5972/3 ποσό 9.000 ευρώ από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (21-3-2011) το ποσό των 8.969,59 ευρώ (8.566,83 + 402,76), γ) με την υπ’ αριθμ. 17/2849 ποσό 33.000 ευρώ από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι 20/2/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας), καθότι η εν λόγω απαίτηση είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με δεύτερη προσημείωση υποθήκης, το ποσό των 25.647,48 ευρώ ( 23.183,29+ 2.464,19). 2) Από την Τράπεζα με την επωνυμία "............" του έχει χορηγηθεί δάνειο, από το οποίο οφείλει το συνολικό ποσό των 37.871,96 ευρώ. 3) Από την τράπεζα με την επωνυμία "...........", του έχουν χορηγηθεί δάνεια, από τα οποία είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο με πρώτη προσημείωση υποθήκης το ένα εκ των δύο αρχικού ύψους 20.300 ευρώ , από τα οποία οφείλει μαζί με τους τόκους μέχρι την έκδοση της παρούσας στις 20/2/2012 για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση το συνολικό ποσό των 27.065,39 ευρώ. 4) Από την τράπεζα με την επωνυμία "..........", του έχει χορηγηθεί δάνειο από το οποίο οφείλει το συνολικό ποσό των 10.076,56 ευρώ. Έχει πάψει να εξυπηρετεί τα δάνειά του αυτά και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τις πιο πάνω πιστώτριές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, καθότι ο σχετικός ισχυρισμός που υπέβαλε η τρίτη των καθ’ ών εκτιμάται ότι είναι αιτιολογημένη άρνηση ότι ο αιτών βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής και όχι ένσταση περιέλευσης του αιτούντος από δολιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της παραπάνω σύνταξής του δεν διαθέτει ο αιτών, μοναδικό δε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί ένα διαμ/σμα του 4ου ορόφου οικοδομής επί της οδού ................... στη Θεσ /νίκη, εμβαδού 57,30 τ.μ., το οποίο είναι 35 ετών, η εμπορική του δε αξία εκτιμάται στο ποσό των 35.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς του, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου, του εμβαδού και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο χωρίς τέκνα όπως ο αιτών που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 %, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Πέραν του παραπάνω ακινήτου, ο αιτών δεν έχει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Επομένως η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά του επί τετραετία, από τις οποίες οι πιστώτριές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/2010), συμπεριλαμβανομένων στη ρύθμιση και των οφειλών του αιτούντα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού που υπέβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ταμείου, καθότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεσή των εν λόγω οφειλών, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και επομένως εφόσον ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει στην προκείμενη ρύθμιση αυτές τις οφειλές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του εν λόγω νόμου, με το Ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30-9- 2011) όπου προβλέφθηκε εξαίρεση από την παρούσα ρύθμιση των χορηγούμενων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.3586/2007. Οσον αφορά το ειδικότερο νομικό καθεστώς που διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω ταμείο επίσης δεν προκύπτει ότι απ’ αυτές προκύπτει κάποιο νομικό εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταμείου) στην προκείμενη ρύθμιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση με τη ρύθμιση του ν.3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα μεταβάλλεται το ποσοστό του μισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και φέροντας στο Δικαστήριο προς ρύθμιση τα χρέη του, συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταμείο, θα αιτείται και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό μικρότερο των 6/10. Δεύτερον με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.3867/2010 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω ταμείου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ταμείου αποφασίζει τους όρους ρύθμισης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του ν. 3869/2010, καθότι κατά την πρώτη (ν.3867/2010) προβλέπεται μια ρύθμιση των μελών του ταμείου με απόφαση του Δ.Σ., ενώ στην προκείμενη προβλέπεται ρύθμιση, η οποία είναι απότοκος δικαστικής κρίσης (Α. Κρητικός ν.3869/2010 έκδοση 2012 σελ. 62, ΕιρΘεσ/νίκης 6958/2011 με ευνοϊκά σχόλια του συγγραφέα). Σε κάθε δε περίπτωση η εξαίρεση του εν λόγω ταμείου, θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του ν.3869/2010, καθότι από τον προαναφερόμενο νόμο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν.3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν.3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής όπως προβλέπει ο προκείμενος νόμος. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημά του αποτελεί η σύνταξή του που θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.260 ευρώ περίπου, καθότι εξαγγέλθηκε μείωση των κύριων συντάξεών στις ΔΕΚΟ, όπως η ΔΕΗ στην προκείμενη περίπτωση, ποσοστού 10% και ενόψει αυτού το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών και της συνεισφοράς της συζύγου του με το προαναφερόμενο ποσό της σύνταξής της (485 ευρώ) και την προσφορά των εργασιών στην οικία τους, ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες και απομένοντος υπολοίπου για κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών του αναγκών (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν.3869/2010) ποσού των 745 ευρώ, λαμβανομένου υπόψη και της έκτασης της κατοικίας του αιτούντα και της ηλικίας αυτού και της συζύγου του, καθότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα ότι ο υιός του θα είναι άνεργος μετά το Δεκέμβριο. Το συνολικό ποσό των οφειλών του, ανέρχεται στο ποσό των 118.366,23 ευρώ, το οποίο αναλύεται: Στο ποσό των 43.352,32 ευρώ προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, σε 37.871,96 ευρώ προς την ......., σε 27.065,39 ευρώ προς την ...... , και σε 10.076,56 ευρώ προς την ................ Σε κάθε μία αναλογεί από το ποσό των 1.000 ευρώ: στο μεν πρώτο το ποσό των 366,26 ευρώ το μήνα, στη δεύτερη το ποσό των 319,95 ευρώ το μήνα στην τρίτη το ποσό των 228,66 ευρώ το μήνα και στην τέταρτη το ποσό των 85,13 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας και με την επιφύλαξη της μη μεταβολής των εισοδημάτων του αιτούντα και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, το ποσό των 17.580,48 ευρώ, εκ των οποίων ο ποσό των 9.401,28 θα αντιστοιχεί στην απαίτηση που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, καθότι από το μηνιαίο ποσό των 366,26 ευρώ στην εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση αντιστοχεί ποσό μηνιαίο 195,86 χ 48 μήνες= 9.401,28 ευρώ. Η ..... ΤΡΑΠΕΖΑ, το ποσό των 15.357,6 ευρώ, η ......... ΤΡΑΠΕΖΑ το ποσό των 10.975,68 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 5.402,88 ευρώ θα αντιστοιχεί στην απαίτηση που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, καθότι από το μηνιαίο ποσό των 228,66 ευρώ στην εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση αντιστοιχεί μηνιαίο ποσό 112,56 ευρώ χ 48 μήνες= 5.402,88 ευρώ. Ήτοι συνολικά ο αιτών από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 118.366,23 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 48.017,76 ευρώ και επομένως απομένει υπόλοιπο 70.348,47 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι του ποσού των 29.750 ευρώ (το 85% της εμπορικής αξίας των 35.000 ευρώ). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της .......... Τράπεζας, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ....... , ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε τέσσερα χρόνια. Οι μηνιαίες δόσεις που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχονται στα παρακάτω μηνιαία ποσά, δεδομένου ότι η ....... έχει πρώτη προσημείωση υποθήκης και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεύτερη επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας, ήτοι, το αντιστοιχούν μηνιαίο ποσό προς κάλυψη ποσού των 29.750 (το 85%) ανέρχεται στο ποσό των 619,79 ευρώ 29.750/ 48 μήνες. Το παραπάνω ποσό των 619,79 ευρώ από την πρώτη δόση μέχρι τη δωδέκατη θα το λάβει η ........Τράπεζα, διότι ως προς την απαίτηση, όπως προαναφέρεται, έχει Α’ προσημείωση υποθήκης, όπως επίσης και το ποσό των 483,27 ευρώ από τη 13η δόση. Το υπόλοιπο της 13ης δόσης που ανέρχεται στο ποσό των 136,52 ευρώ και όλες τις δόσεις μέχρι την 35η και από την 36η το ποσό των 10,11 ευρώ θα λάβει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει μια εκ των απαιτήσεων της ασφαλισμένη με Β’ προσημείωση υποθήκης. Από το υπόλοιπο ποσό της 36ης δόσης που ανέρχεται στο ποσό των 609,68 ευρώ θα το λάβει το Τ.Π.Δ. το ποσό των 150,22 ευρώ, η .... ΤΡΑΠΕΖΑ το ποσό των 282,06 ευρώ, η ... Τράπεζα το ποσό των 102,35 ευρώ και η ........ το ποσό των 75,05 ευρώ. Από την 37η δόση μέχρι και την 48η θα λάβουν το Τ.Π.Δ, το ποσό των 152,71 ευρώ, η ....... το ποσό των 286,74, η ....... των 104,05 και η .................. το ποσό των 76,29 ευρώ. Οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται 20/2/2016, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Ενόψει των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, ήτοι την τήρηση της ρύθμισης για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία και την πραγματοποίηση των καθοριζομένων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του καταβολών καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας που εξαιρείται από την εκποίηση θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι των πιστωτριών και μετά το πέρας της τετραετίας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς τους πιστωτές του, οι οποίες θα αρχίσουν την 3η ημέρα του μήνα Μαρτίου 2012, των ποσών στο: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (366,26 ευρώ), στην ... ΤΡΑΠΕΖΑ των τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (319,95 ευρώ), στην ... ΤΡΑΠΕΖΑ των διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (228,66 ευρώ), και στη .... των ογδόντα πέντε ευρώ και δέκα τριών λεπτών (85,13 ευρώ). Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή, ένα διαμέρισμα εμβαδού 57,30 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στον τέταρτο όροφο οικοδομής, εμβαδού 57,30 τ.μ. , το οποίο βρίσκεται επί της οδού ............ στη Θεσ/νίκη. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας τα παρακάτω ποσά επί σαράντα οκτώ (48) μήνες: Το ποσό των εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (619,79 ευρώ) από τον πρώτο έως τον δωδέκατο μήνα θα λαμβάνει μηνιαία η .... ΤΡΑΠΕΖΑ και επίσης το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (483,27 ευρώ) από τον δέκατο τρίτο μήνα (13ο). Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ θα λαμβάνει μηνιαία το ποσό των εκατόν τριάντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (136,52 ευρώ) από τον δέκατο τρίτο (13ο) μήνα και το ποσό των εξακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (619,79 ευρώ) από τον δέκατο τέταρτο μήνα (14ο) μέχρι τον τριακοστό πέμπτο (35ο) και το ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (160,33 ευρώ) από τον τριακοστό έκτο μήνα (36ο). Η ........... ΤΡΑΠΕΖΑ θα λάβει τον τριακοστό έκτο μήνα (36ο) το ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και έξι λεπτών (282,06 ευρώ). Η ............. ΤΡΑΠΕΖΑ θα λάβει τον τριακοστό έκτο μήνα (36ο) το ποσό των εκατόν δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (102,35 ευρώ) και η ............... θα λάβει τον τριακοστό έκτο μήνα (36ο) το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (75,05 ευρώ). Από τον τριακοστό έβδομο (37ο) μήνα μέχρι και τον τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) θα λαμβάνουν μηνιαία το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των εκατόν πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (152,71 ευρώ), η ....... ΤΡΑΠΕΖΑ το ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (286,74 ευρώ), η ..... ΤΡΑΠΕΖΑ το ποσό των εκατόν τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (104,05 ευρώ) και η .... το ποσό των εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (76,29 ευρώ). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 20-2-2016, ήτοι τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της .............. , αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της .......... Τράπεζας.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.