Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Απαιτείται ο αιτών να αναφέρει το είδος του επαγγέλματός του, τα εισοδήματά του, την οικογενειακή του κατάσταση και τις συγκυρίες υπό τις οποίες περιήλθε σε παύση των πληρωμών (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 11/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Στοιχεία για το ορισμένο. Απαιτείται ο αιτών να αναφέρει το είδος του επαγγέλματός του, τα εισοδήματά του, την οικογενειακή του κατάσταση και τις συγκυρίες υπό τις οποίες περιήλθε σε παύση των πληρωμών. Επίσης δεν υπάρχει αίτημα δικαστικής συνδρομής σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το υποβαλλόμενο σχέδιο συμβιβασμού. Απορρίπτει ως αόριστη την αίτηση.

[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολΔ και 747 παρ. 2 ΚΠολΑ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά την διαδικασία αυτή, πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς κατά τρόπο σαφή, ωρισμένο και ευσύνοπτο. Αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα πραγματικά γεγονότα, όσα κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα πού αξιώνεται ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά την δημοσία τάξη. Η αοριστία δε αυτή, δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από τ ην εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1296/83 NOB 32, 1028, ΑΠ 915/80 NOB 29, 296 ΕΑ 6322/95, ΕλλΔ/νη 1998, 613, ΕφΔωδ 66/96, ΕπισΕΔ 1997, 138, ΠΠΑ 2960/96, ΔΕΕ 1997, 72). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σαφώς συνάγεται ότι στο δικόγραφο (αίτηση) του ως άνω άρθρου, πρέπει ν` αναφέρονται ότι: ο αιτών (φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος) έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία υπάγονται στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου (Ν. 3869/10), ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του συζύγου του από την εργασία του αλλά και από λοιπές πηγές, ποιοι είναι οι πιστωτές με πλήρη στοιχεία, ποιες είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών: κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών. Αλλως, αν δεν περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα ανωτέρω, τα οποία κατά νόμο είναι αναγκαία για το δικαίωμα του οφειλέτη να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου ή περιέχονται με ασάφειες και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως μη νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά την δημοσία τάξη (βλ. Δ, Μακρή κατ` άρθρο ερμηνεία Ν. 3869/2010). Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, ο οποίος δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών του, «.... να εκδοθεί οριστική απόφαση που θα επικυρώνει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, εντός της νομίμου προθεσμίας και να επιτευχθεί συμβιβασμός επι των ληξιπροθέσμων οφειλών του..». Πλην όμως στο δικόγραφο της αιτήσεως, δεν ο αιτών βεν αναφέρει το είδος της εργασίας του (επάγγελμα του), την προέλευση των εισοδημάτων του και το ύψος αυτών (μισθός -μισθώματα-άλλες πήγες), την ακριβή οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος ή όχι, αν έχει τέκνα, αριθμό), αν κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο ή αν μισθώνει, τις βιοτικές ανάγκες αυτού και της οικογενείας του και το κόστος καθώς και τις συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών του. Επίσης στο δικόγραφο της αιτήσεως δεν περιλαμβάνεται αίτημα δικαστικής ρυθμίσεως, για την περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτά από τους πιστωτές του το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού, απλώς ζητείται η επικύρωση του σχεδίου του με την έκδοση οριστικής απόφασης. Κατά συνέπεια, με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, σύμφωνα με τις ανωτέρω σκέψεις, επειδή το Δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναμία> να υπαγάγει τα πραγματικά περιστατικά στις ανάλογες διατάξεις του νόμου και οι πιστωτές να ανταποκριθούν στο βάρος της αποδείξεως του στοιχείου του δόλοΌ, η αίτηση πρέπει ν` απορριφθεί ως αόριστη. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω πρέπει ν` απορριφθεί η αίτηση και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ` άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3869/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση [...]

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.