Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 16/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Τα χρέη θεωρούνται ληξιπρόθεσμα από την κοινοποίηση της αίτησης. Ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Προνομιακή ικανοποίηση αυτών. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δε συνιστά δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη. Δεν συνιστά παραβίαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως η παράλειψη του οφειλέτη να συμπεριλάβει στην αίτησή του και άλλες οφειλές του. Δυνατότητα αυτού να φέρει προς ρύθμιση επί μέρους χρέη του και να αποκλείσει άλλα. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας, ιδιωτικής υπαλλήλου με μηνιαίες αποδοχές 950 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 338.800 €. Συμπεριλαμβάνονται και δάνεια του εν διαστάσει συζύγου, για τα οποία είχε εγγυηθεί. Υποχρέωση συνεισφοράς στη διατροφή της ενήλικης σπουδάστριας κόρης της. Κυριότητα αγροκτήματος 3 στρεμμάτων με 25 ελαιόδεντρα, αντικειμενικής αξίας 2.500 €, αγροτεμαχίου 15 στρεμμάτων, αντικειμενικής αξίας 8.000 € και ενός οχήματος μοντέλο του 1996. Τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία δεν κρίνονται πρόσφορα προς ρευστοποίηση λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 215 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις της για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής 228 δόσεων (ποσόν 448 € μηνιαίως για 19 έτη) και περίοδο χάριτος τριών (3) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την κρινόμενη, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους, με τη καταβολή ποσού 250 ευρώ ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως πιστούχος και συμπιστούχος και μηδενική καταβολή ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως εγγυήτρια, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο άλλως και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τη ρύθμιση τους, την απαλλαγή της από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 και την απαλλαγή της κύριας κατοικίας της από τη ρευστοποίηση. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στους καθ` ων- πιστωτές (άρθρο 5 του Ν.3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. 92/2011 βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθ` ων, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας, των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της. Ο ισχυρισμός των καθ` ων-πιστωτών, ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη και μη νόμιμη διότι δεν τους επιδόθηκε εντός μηνός από την υποβολή της, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, είναι απορριπτέος καθόσον αυτοί έλαβαν γνώση των ως άνω στοιχείων, που, όπως ήδη εκτέθηκε, εμπεριέχονται στη κρινόμενη, η οποία τους επιδόθηκε. Εξάλλου όταν δεν επιδίδονται νομότυπα στους πιστωτές τα έγγραφα του άρθρου 5 παρ. 1 δεν επέρχεται η έννομη συνέπεια της τεκμαιρόμενης συναίνεσης τους στο σχέδιο διευθέτησης. Άλλωστε, ήδη το εν λόγω θέμα λύθηκε με την τροποποίηση της ως άνω διάταξης με το άρθρο 85 του Ν. 3996/2011. Συνεπώς η κρινόμενη, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανώμοτης κατάθεσης της αιτούσας, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα πρακτικά και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των καθ` ων-πιστωτών (άρθρο 5 του Ν.3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία ............ με μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στο ποσόν των 950,00 ευρώ κατά μέσο όρο (σχετ. αποδείξεις αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου έτους 2010, Αυγούστου έτους 2011 και επιδόματος αδείας 2011). Το ετήσιο εισόδημα της το έτος 2009, όπως προκύπτει από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2010 και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2010, ανήλθε στο ποσόν των 19.563,72 ευρώ. Από το έτος 2009, βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγο της.................., με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα τέκνο, ηλικίας δεκαεννέα ετών, το οποίο, από το έτος 2010, είναι φοιτήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών. Μέχρι το έτος 2010 συντηρούσε τη μητέρα της, που διέμενε μαζί της, η οποία ήδη απεβίωσε ενώ συνεισφέρει στις δαπάνες της κόρης της, που μισθώνει διαμέρισμα στην Αθήνα, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ, για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, καθόσον δεν αμφισβητείται, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10): 1. Από την πρώτη των καθ` ων -πιστώτρια με την επωνυμία «...................................... Α.Ε.», δύο δάνεια καταναλωτικής πίστης, δυνάμει των υπ` αρ. ..................................... συμβάσεων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, στις 17.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, στο ποσόν των 13.403,94 ευρώ και 14.289,87 ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας, χωρίς αναφορά κατά κεφάλαιο και τόκους, συνολικού ποσού 27.693,81 ευρώ. Ο ισχυρισμός της ανωτέρω πιστώτριας-πρώτης των καθ` ων ότι η παράλειψη της αιτούσας να συμπεριλάβει στη κρινόμενη και άλλη οφειλή της, που απορρέει από καταναλωτικό δάνειο συνιστά παραβίαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως ως και το αίτημα της να συμπεριληφθεί στη κρινόμενη η ως άνω παραληφθείσα απαίτηση της θα πρέπει να απορριφθούν καθόσον αφενός τα πραγματικά περιστατικά που διαγράφονται από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του νόμου περί ειλικρινούς δηλώσεως είναι συγκεκριμένα και η ανωτέρω παράλειψη δεν εμπίπτει σ` αυτά, αφετέρου δε, κατά την κρατούσα ερμηνεία, ο αιτούμενος την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010, στην κατά το αρθρ. 4 παρ. 1 του ίδιου νόμου κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, έχει δικαίωμα να φέρει προς ρύθμιση επί μέρους χρέη του ίδιου πιστωτή και να αποκλείσει άλλα (Δ. Μακρή: Κατ` άρθρο ερμηνεία Ν. 3869/2010, Εκδοση Β`, σελ. 82, Ευδοξίας Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Η απόφαση διευθέτησης οφειλών κατά το Ν. 3869/2010, αντ. Κρητικός). 2. Από τη δεύτερη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «........................ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», α. τρία στεγαστικά δάνεια, δυνάμει των υπ` αρ..................................και .................... συμβάσεων στεγαστικών δανείων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, όπως προκύπτει από το υπ` αρ. 3225Α/9.12.2011 έγγραφο της πιστώτριας, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.3869/2010,χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στο ποσόν των 54.741,83 ευρώ, 109.715,97 ευρώ και 23.868,18 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 188.325,98 ευρώ, την εξόφληση των οποίων έχει εγγυηθεί ο εν διαστάσει σύζυγος της.........................., β. μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ` αρ. .......................... σύμβασης, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, στις 17.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το ίδιο ως άνω έγγραφο της πιστώτριας, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα στο ποσόν των 7.218,20 ευρώ και γ. ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ` αρ. ............ σύμβασης, ανερχόμενη στο ποσόν των 20.407,60 ευρώ (18.244,40 ευρώ κεφάλαιο και 2.082,90 ευρώ τόκοι και 80,30 ευρώ έξοδα), όπως εισφέρεται από την αιτούσα, καθώς η πιστώτρια δεν προσδιορίζει το ύψος της, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης (17.5.2011) και ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ` αρ. ........... σύμβασης, ανερχόμενη, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, στις 17.5.2011, όπως προκύπτει από το ίδιο ως άνω έγγραφο της πιστώτριας, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, στο ποσόν των 23.199,69 ευρώ, την εξόφληση των οποίων εγγυήθηκε ο σύζυγος της ................................, συνολικού ποσού 239.151,47 (188.325,98 +50.825,49) ευρώ. Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από τα ανωτέρω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις επί των τριών ακινήτων της αιτούσας, περί των οποίων κατωτέρω εκτίθεται (ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται πλήρως με τον ενυπόθηκο, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης, κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ, βλ. σχετ. Α.Π. 31/2009, ΕφΑ,Δ. 2009/1394, Εφ.Θεσ. 4/2010, Ε.Δ.Πολ. 2010/749, Εφ,Αθ. 6959/2008, Ελλ.Δνη. 50/614 ). 3. Από την τρίτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «................................Α.Ε.», α. ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ` αρ. ............. συμβάσεως, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από την αιτούσα, με τη κρινόμενη, στο ποσόν των 7.606,58 ευρώ (7.546,31 ευρώ κεφάλαιο, 55.65 ευρώ τόκοι και 4,62 ευρώ έξοδα ) και β. μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ` αρ......................συμβάσεως, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από την αιτούσα, με τη κρινόμενη στο ποσόν των 3.054,75 ευρώ (2.942,23 ευρώ κεφάλαιο, 112,52 ευρώ τόκοι), συνολικού ποσού στις 25.5.2011, με χρόνο επίδοσης της κρινόμενης στις 17.5.2011, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας, 10.294,00 ευρώ. 4. Έναντι της τέταρτης των καθ` ων πιστώτριας με την επωνυμία «..........................», εγγυήθηκε την εξόφληση ενός δανείου, που χορηγήθηκε στο σύζυγο της ........................., δυνάμει της υπ` αρ. ..................... συμβάσεως, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από την αιτούσα, με τη κρινόμενη, στο ποσόν των 14.267,45 ευρώ (13.757,51 ευρώ κεφάλαιο, 509,94 ευρώ τόκοι). 5. Από τη πέμπτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «.............................Α.Ε.», ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ` αρ...........................σύμβασης, ως συμπιστούχος με τον εν διαστάσει σύζυγο της, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 18.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από την από 18.5.2011 αναλυτική κατάσταση οφειλών, που προσκομίζεται από την πιστώτρια, στο ποσόν των 47.387,41 ευρώ (38.004,83 ευρώ κεφάλαιο, 8.606 ευρώ τόκοι και 776,58 ευρώ έξοδα). Ο ισχυρισμός της ως άνω πιστώτριας ότι η αιτούσα δολίως περιήλθε σε αδυναμία εξόφλησης, δεδομένου ότι με μηνιαίο εισόδημα ανερχόμενο σε 750 ευρώ μηνιαίως και κυριότητα τριών ακινήτων, δανείστηκε υπέρογκα ποσά, θα πρέπει να απορριφθεί καθόσον δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται και η απ` αυτόν πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσόν των 338.794,14 (27.693,81 + 239.151,47+ 10.294 +14.267,45 + 47.387,41) ευρώ. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή, συνεκτιμώντας το εισόδημα από την εργασία της, το κόστος διαβίωσης της ίδιας, τη συνεισφορά της στις δαπάνες της κόρης της, που μισθώνει διαμέρισμα στηνΑθήνα, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ, για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου και τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην αγορά, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί η κυριότητα της επί οικοπέδου εκτάσεως 412,05 τ.μ., που βρίσκεται στο Τάχι Θηβών, στο υπ` αρ. 715 Ο.Τ., με την εντός αυτού ισόγεια κατοικία και αποθήκη επιφανείας 126,49 τ.μ. και 56,19 τ.μ. αντίστοιχα, αντικειμενικής αξίας 80.486,42 ευρώ ( 76.061,46 ευρώ και 4.424,96 ευρώ αντίστοιχα σχετ.εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008). Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής και της αποθήκης εκτιμάται σε 120.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου κατασκευής, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, της αντικειμενικής της αξίας και των συνθηκών, που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού των 275.000 ευρώ για έγγαμο με ένα παιδί, ως η αιτούσα, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της απ` την εκποίηση. Περαιτέρω, η αιτούσα έχει τη πλήρη κυριότητα ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 3στρ. με τα εντός αυτού 25 ελαιόδενδρα, που βρίσκεται στη θέση Νταμάρι, στο Τάχι Θηβών, αντικειμενικής αξίας 2.500 ευρώ και ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 15 στρ. που βρίσκεται στη θέση Φραγκοπαναγέσα, στο Μελισσοχώρι Θηβών, αντικειμενικής αξίας 8.000 ευρώ και του υπ` αρ. ...............επιβατηγού οχήματος εργοστασίου SUZUKI, τύπου SWIFT, 1000 cc, μοντέλο έτους 1996, η εμπορική αξία του οποίου, εκτιμάται σε 700 ευρώ. Η κυριότητα των ως άνω ακινήτων και του ανωτέρω οχήματος, ενόψει της εμπορικής τους αξίας αλλά και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών, συνυπολογιζομένων και των δαπανών της διαδικασίας (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και δεν θα πρέπει να διαταχθεί η κατ` άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση τους. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Συνεπώς η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα της επί τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές της, λαμβανομένων υπόψη του εισοδήματος της, των βασικών προσωπικών αναγκών της και της συνεισφοράς της στις δαπάνες της φοιτήτριας κόρης της ως και την εν γένει δυσμενή οικονομική συγκυρία, ανέρχεται σε 250 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας, ανέρχεται στο ποσόν των 338.794,14 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε 27.693,81 ευρώ προς την πρώτη των καθ` ων ................ ΤΡΑΠΕΖΑ, σε 239.151,47 ευρώ προς την δεύτερη των καθ` ων ............. ΤΡΑΠΕΖΑ, σε 10.294 ευρώ προς την τρίτη των καθ` ων ............. ΤΡΑΠΕΖΑ, σε 14.267,45 ευρώ προς την τέταρτη των καθ` ων ..............BANK και σε 47.387 ευρώ προς την πέμπτη των καθ` ων ............ΤΡΑΠΕΖΑ. Στη πρώτη των καθ` ων αναλογεί το ποσόν των 20,44 ευρώ, στη δεύτερη το ποσόν των 176,47 ευρώ, στη τρίτη εξ αυτών το ποσόν των 7,60 ευρώ, στη τέταρτη το ποσόν των 10,53 ευρώ και στη πέμπτη το ποσόν των 34,97 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, κατά το τέλος της τετραετίας, η πρώτη πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσόν των 981,12 ευρώ, η δεύτερη το ποσόν των 8.470,56 ευρώ, η τρίτη το ποσόν των 364,8 ευρώ, η τέταρτη το ποσόν των 505,44 ευρώ και η πέμπτη το ποσόν των 1.678,56 ευρώ. Η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10 καθόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας και θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 102.000 ευρώ (120.000 ευρώ εμπορική αξία χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αρχής γινομένης τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 19 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της αιτούσας (γεν. 1967), του συνόλου των χρεών και της διάρκειας των συμβάσεων των δανείων που ανέλαβε. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας ικανοποιείται (προνομιακά) η απαίτηση της Εμπορικής Τράπεζας, που, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Άλλωστε, η υποχρέωση του αιτούμενου τη ρύθμιση των χρεών του για καταβολή του 85% της αξίας της κατοικίας του προκειμένου να τη διασώσει, προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/10, η οποία εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό, πλην όμως του επιβάλλει προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας. Έτσι με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων των χρεών του οφειλέτη, που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί 4ετία του αρθρ. 8 παρ. 2 προς όλους τους πιστωτές του, επιβάλλοντας σ` αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους που αποτελείται από το σύνολο των υπολοίπων των παλαιών χρεών του. Διαφορετική ερμηνεία της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου το ποσό που θα οριστεί για τη διάσωση της κατοικίας με ανώτατο όριο το 85% της εμπορικής της αξίας της, δεν μπορεί να βρει έρεισμα ούτε στη γραμματική διατύπωση της διάταξης, αφού η φράση «μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό...» αναφέρεται όχι σε δυνατότητα του Δικαστηρίου προσδιορισμού του ποσοστού, αλλά στο ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής επιβάρυνσης του οφειλέτη, με την έννοια ότι εφόσον το ύψος της οφειλής του είναι μικρότερο του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό της, εφόσον δε είναι μεγαλύτερη θα απαλλαγεί του πέραν του 85% ποσού της. Εξάλλου μια τέτοια ερμηνεία της διάταξης θα οδηγούσε σε απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του ακόμη και με μηδενικές καταβολές, σύμφωνα με τη ρύθμιση του αρθρ. 8 παρ. 5 και μικρές καταβολές δυσανάλογες της αξίας της κατοικίας με την παράλληλη ρύθμιση του αρθρ. 9 παρ. 2, με διατήρηση του περιουσιακού του αυτού στοιχείου. Από την άλλη πλευρά οι πιστωτές του θα στερούνταν ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη για την ικανοποίηση μέρους έστω των απαιτήσεων τους, πράγμα αντίθετο με το σκοπό του νόμου, όπως αυτός προκύπτει τόσο από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 1 που δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάξει την εκποίηση και της κύριας κατοικίας, όσο και αυτής του αρθρ. 4 παρ. 1 που επιβάλει στον οφειλέτη την υποχρέωση στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών που θα υποβάλει να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών όσο και την περιουσίας και τα εισοδήματα του, ενώ ορίζεται και στην εισηγητική έκθεση του νόμου, σύμφωνα με την οποία με το νόμο δίνεται μεν η δυνατότητα στον οφειλέτη να απαλλαγεί από τα χρέη του, εφόσον όμως δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίηση των πιστωτών, ειδικά δε επί διάσωσης της κατοικίας η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον οφειλέτη υπό τους όρους και διαδικασίες που δε θα θίγουν τα συμφέροντα των πιστωτών. Εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόσθετη αυτή υποχρέωση εναπόκειται στη βούληση του η εξαίρεση ή μη της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, αφού το δικαστήριο μπορεί να τη διατάξει μόνο μετά από αίτημα του και όχι αυτεπάγγελτα. Με βάση - λοιπόν τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις (καταβολές της ρύθμισης του αρθρ. 8 παρ 2 υπερβαίνουν το ποσό του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντας του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 85%, απαλλασσόμενου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον δε τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 85% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού. Μετά τις καταβολές επί τετραετία, το υπόλοιπο των απαιτήσεων της πιστώτριας που είναι ασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, ανέρχεται σε 179.855,42 ευρώ (188.325,98 ευρώ - 8.470,56 ευρώ). Η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι το ποσό των 102.000 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας της αιτούσας, απαλλασσόμενης του υπολοίπου των χρεών της με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης, με μηνιαίες καταβολές επί 19 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος (3ετία από τη δημοσίευση της παρούσας), ποσού 447,37 ευρώ για χρονικό διάστημα 228 μηνών. Συνεπώς, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας, ποσού 20,44 ευρώ στην πρώτη των καθ` ων............ΤΡΑΠΕΖΑ, 176,47 ευρώ προς την δεύτερη των καθ` ων ............. ΤΡΑΠΕΖΑ, 7,60 ευρώ προς την τρίτη των καθ` ων...............ΤΡΑΠΕΖΑ, 10,53 ευρώ προς την τέταρτη των καθ` ων ............. BANK και σε 34,97 ευρώ προς την πέμπτη των καθ` ων ................ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι την ισόγεια κατοικία και αποθήκη, επιφανείας 126,49 τ.μ. και 56,19 τ.μ. αντίστοιχα, κτισμένη επί οικοπέδου εμβαδού 412,05 τ.μ., που βρίσκεται στο Τάχι Θηβών, στο υπ` αρ. 715 Ο.Τ., επί της οδού............................ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το ποσόν των 447,47 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 228 μηνών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.