Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων από τον οφειλέτη δε συνιστά δόλια συμπεριφορά αυτού (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 17/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του αιτούντος, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δε συνιστά δόλια συμπεριφορά αυτού. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, ιδιωτικού υπαλλήλου με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.110 €. Συνολικό ποσό οφειλών 145.400 € και ποσό 232.000 € από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια της εν διαστάσει πλέον συζύγου του για τα οποία ευθύνεται ως εγγυητής. Υποχρέωση συνεισφοράς στην διατροφή της ενήλικης σπουδάστριας κόρης του. Δεν κρίνεται πρόσφορη η εκποίηση οχήματος του αιτούντος. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών στο ποσό των 200 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους, με τη καταβολή ποσού 100 ευρώ ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως οφειλέτης και μηδενική καταβολή ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως εγγυητής, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο άλλως και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τη ρύθμιση τους και την απαλλαγή του από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.3869/2010. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στους καθ` ων- πιστωτές (άρθρο 5 του Ν.3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού) με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν.3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. υπ` αρ.93/2011 βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθ` ων, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της. Ο ισχυρισμός των καθ` ων-πιστωτών, ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη και μη νόμιμη διότι δεν τους επιδόθηκε εντός μηνός από την υποβολή της, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, είναι απορριπτέος καθόσον αυτοί έλαβαν γνώση των ως άνω στοιχείων, που, όπως ήδη εκτέθηκε, εμπεριέχονται στη κρινόμενη, η οποία τους επιδόθηκε. Εξάλλου ήδη το εν λόγω θέμα λύθηκε με την τροποποίηση της ως άνω διάταξης με το άρθρο 85 του Ν. 3996/2011. Συνεπώς η κρινόμενη, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν.3869/2010, θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των καθ` ων-πιστωτών (άρθρο 5 του Ν.3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία ...................., με μικτό μηνιαίο μισθό, ποσού 1.110 ευρώ. Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα το έτος 2009, όπως προκύπτει από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2010, ανήλθε στο ποσόν των 12.189 ευρώ. Από το έτος 2009, βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγο του.............., με την οποία έχει αποκτήσει ένα τέκνο, ηλικίας δεκαεννέα ετών, το οποίο, από το έτος 2010, είναι φοιτήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διαμένει δε στον Ελαιώνα, φιλοξενούμενος από τους υπερήλικες γονείς του. Ο αιτών στερείται άλλων εισοδημάτων. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, καθόσον ουδείς επικαλείται διαφορετικά, ο αιτών είχε αναλάβει έναντι των καθ` ων -πιστωτών τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10): 1. Από την πρώτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «....................Α.Ε.», δύο πιστωτικές κάρτες, δυνάμει των υπ` αρ. ................... και.......................συμβάσεων, με ανερχόμενη οφειλή, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα με τη κρινόμενη, στο ποσόν των 9.823,07 ευρώ (7.449,19 κεφάλαιο και 2.373,88 τόκοι) και 8.727,25 ευρώ (6.591,10 κεφάλαιο και 2.136,15 τόκοι) αντίστοιχα και συνολικού ποσού, στις 24.5.2011, με χρόνο επίδοσης της κρινόμενης στις 17.5.2011,όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας και τις παρατηρήσεις της, 20.030 ευρώ, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο και τόκους. 2. Από τη δεύτερη των καθ` ων πιστώτρια, με την επωνυμία «................. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», α. ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ` αρ..................... σύμβασης ως συμπιστούχος με την εν διαστάσει σύζυγο του, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 18.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων και της παρατηρήσεις της πιστώτριας, στο ποσόν των 47.387, 33 ευρώ (38.004,83 ευρώ κεφάλαιο, 8.606 ευρώ τόκοι και 776,5 ευρώ έξοδα) και β. μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ` αρ......... σύμβασης, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 18.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας, στο ποσόν των 8.523,99 ευρώ (6.150,95 ευρώ κεφάλαιο, 2.373,04 ευρώ τόκοι και 40 ευρώ έξοδα) και συνολικού ποσού 55.951,40 ευρώ. 3. Από τη τρίτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «.................... », ένα καταναλωτικό δάνειο, με την υπ` αρ. ....................σύμβαση, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, με τη κρινόμενη, καθόσον δεν προσδιορίζεται από την πιστώτρια, με το δικόγραφο των προτάσεων της, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, 17.5.2011, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, στο ποσόν των 14.139,39 ευρώ (13757,51 ευρω κεφάλαιο και 381,88 ευρώ τόκοι). 4. Από τη τέταρτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «..............ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ` αρ. .......................... συμβάσεως, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 17.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πστώτριας, στο ποσόν των 10.463,63 ευρώ, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο και τόκους. 5. Από τη πέμπτη των καθ` ων πιστώτρια με την επωνυμία «.........................A.E.», α. δύο καταναλωτικά δάνεια, δυνάμει των υπ` αρ. .................... και .................. συμβάσεων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, με τη κρινόμενη, καθόσον η πιστώτρια δεν προσδιορίζει με το δικόγραφο των προτάσεων της το ύψος των οφειλών του αιτούντα, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, στις 17.5.2011, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Νόμου, στο ποσόν των 9.567,79 ευρώ (7746,72 κεφάλαιο και 1.821,07 ευρώ τόκοι) και 32.358,91 ευρώ (25.440,94 ευρώ κεφάλαιο και 6.917,97 ευρώ τόκοι) αντίστοιχα και συνολικά 41.926,7 ευρώ και β. δύο πιστωτικές κάρτες δυνάμει των συμβάσεων ...................... και ............................. συμβάσεων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, στο ποσόν των 2.598,64 ευρώ (2.241,31 ευρώ κεφάλαιο και 357,32 ευρώ τόκοι) και 228,69 ευρώ (167,82 ευρώ κεφάλαιο και 60,87 ευρώ τόκοι) και συνολικά 2.827,33 ευρώ, συνολικά δε 44.754,03 ευρώ. Ο ισχυρισμός της ως άνω πέμπτης ως και της τρίτης πιστώτριας, ότι ο αιτών δολίως περιήλθε σε αδυναμία εξόφλησης, καθόσον ενώ το μηνιαίο εισόδημα του ανερχόταν σε 1.110 ευρώ μηνιαίως και δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, προέβη σε υπερδανεισμό, θα πρέπει να απορριφθεί καθόσον δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται και η απ` αυτόν πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. 6. Έναντι της έκτης των καθ` ων πιστώτριας με την επωνυμία «............... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είχε εγγυηθεί (851 ΑΚ) την εξόφληση των χρεών, που είχε αναλάβει η εν διαστάσει σύζυγος του, .........................., δυνάμει των υπ` αρ...............................και ....................... συμβάσεων στεγαστικών δανείων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, όπως προκύπτει από την υπ` αρ. 3225Α/9.12.2011 επιστολή, που προσκομίζεται από τη πιστώτρια κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010,χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στο ποσόν των 54.741,83 ευρώ, 109.715,97 ευρώ και 23.868,18 ευρώ αντίστοιχα και των υπ` αρ. ................... και .......... συμβάσεων καταναλωτικών δανείων, με συνολική οφειλή, όπως εισφέρεται από τον οφειλέτη με τη κρινόμενη, ανερχόμενη στο ποσόν των 20.649,90 ευρώ (18.244,40 ευρώ κεφάλαιο, 2.325,20 ευρώ τόκοι και 80,30 ευρώ έξοδα) και 22.407,69 ευρώ (19.900 ευρώ κεφάλαιο, 2.427,73 ευρώ τόκοι και 79,15 ευρώ έξοδα) αντίστοιχα και συνολικά ποσού 231.383,57 (188.325,98 ευρώ +43.057,59) ευρώ. Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από τα ανωτέρω τρία στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις (ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται πλήρως με τον ενυπόθηκο, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης, κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ, βλ. σχετ. Α.Π. 31/2009, Εφ ΑΔ. 2009/1394, Εφ.Θεσ. 4/2010, Ε.Δ.Πολ. 2010/749, Εφ,Αθ. 6959/2008, Ελλ.Δνη. 50/614 ). Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσόν των 376.722,02 (20.030+ 55.951,40+14.139,39+10.463,63+44.754,03= 145.338,45 +231.383,57) ευρώ. Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, συνεκτιμώντας το εισόδημα από την εργασία του, τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην αγορά και το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της κόρης του, η οποία το έτος 2010 επέτυχε την εισαγωγή της στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Δεν διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πλην μιας μοτοσικλέτας .............. 700 cc, εμπορικής αξίας 1.000 ευρώ, η οποία δεν κρίνεται πρόσφορη προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση της. Εξάλλου, το υπ` αρ. ............... όχημα, εργοστασίου ............τύπου Α4, 1600cc, μοντέλο έτους 2003, εξαιρείται της εκποίησης, καθόσον δεν ανήκει στη περιουσία του αιτούντα, αφού πωλήθηκε με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της ως άνω πιστώτριας (σχετ. άδεια κυκλοφορίας), κατά παραδοχή του σχετικά προβαλλόμενου ισχυρισμού της πιστώτριας ως βάσιμου. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των μηνιαίων αποδοχών του, των βασικών προσωπικών του αναγκών, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι διατρέφει τους γονείς του, της συνεισφοράς στις δαπάνες της φοιτήτριας κόρης του, η οποία μισθώνει διαμέρισμα στην Αθήνα, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ, της έλλειψης άλλων οικονομικών πόρων και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην αγορά εργασίας, ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, προσφέρεται στην καταβολή του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσόν των πρώτη των καθ` ων 376.722,02 ευρώ, που αναλύεται σε 20.030 ευρώ στην πρώτη των καθ` ων ..................., σε 55.951,40 ευρώ στη δεύτερη ..........................., σε 14.139,39 ευρώ στη τρίτη των καθ` ων........................., σε 10.463,63 ευρώ στη τέταρτη των καθ` ων ................., σε 44.754,03 ευρώ στη πέμπτη των καθ` ων .......................... και σε 231.383,57 ευρώ στη έκτη των καθ` ων ............................................ Στη πρώτη των καθ` ων αναλογεί το ποσόν των 10,63 ευρώ, στη δεύτερη το ποσόν των 29,70 ευρώ, στη τρίτη των καθ` ων το ποσόν των 7,51 ευρώ, στη τέταρτη των καθ` ων το ποσόν των 5,55 ευρώ, στη πέμπτη των καθ` ων το ποσόν των 23,76 ευρώ και στην έκτη το ποσόν των 122,82 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, κατά το τέλος της τετραετίας η πρώτη πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσόν των 510,24 ευρώ, η δεύτερη το ποσόν των 1.425,6 ευρώ, η τρίτη το ποσόν των 360,48 ευρώ, η τέταρτη των 266,4 ευρώ, η πέμπτη το ποσόν των 1.140,48 ευρώ και η έκτη το ποσόν των 5.895,36 ευρώ. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντα από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντα με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας, ποσού 10,63 ευρώ στην πρώτη Τράπεζα με την επωνυμία «............. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 29,70 ευρώ στη δεύτερη Τράπεζα με την επωνυμία «....................ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 7,51 ευρώ στη τρίτη Τράπεζα με την επωνυμία «.................. BANK», 5,55 ευρώ στη τέταρτη Τράπεζα με την επωνυμία «............. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ Α.Ε.», 23,76 ευρώ στη πέμπτη Τράπεζα με την επωνυμία «............. ................ Α.Ε.» και 122,82 ευρώ στη έκτη Τράπεζα με την επωνυμία «......................... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.