Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Καθεστώς υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει διαταγής πληρωμής - Αναστολή εκτέλεσης (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 39/2011)

Περίληψη: Καθεστώς υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. (ν. 3869/2010). Αναστολή εκτέλεσης. Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει διαταγής πληρωμής. Ο καθού η εκτέλεση οφειλέτης έχει ασκήσει αίτηση για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών. Η αναστολή αναφέρεται μόνο στο δανειστή που επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει εκτελεστού τίτλου και όχι ως προς λοιπούς πιστωτές.

(...) Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί ρύθμιση των χρεών του και απαλλαγή από αυτά, σύμφωνα με τους όρους του νόμου είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη διαγραφόμενη από αυτόν διαδικασία αναφορικώς προς την αίτηση που πρέπει να υποβάλει και τα διάφορα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει. Η όλη διαδικασία του νόμου κατατείνει στον διαγραφόμενο στόχο που είναι η ρύθμιση των χρεών και η απαλλαγή (ελευθέρωση) από αυτά. Μέχρι να επιτευχθεί, όμως, αυτός ο στόχος διανύεται διάστημα χρόνου. Στο διάστημα αυτό ενδέχεται να συμβεί μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε με πρωτοβουλία κάποιου πιστωτή. Μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο, πρέπει κατά κανόνα να μείνει αμετάβλητη η περιουσία του οφειλέτη και κυρίως να μην ελαττωθεί το ενεργητικό της, ούτε να αυξηθεί το παθητικό της, ώστε αυτή να χρησιμεύει ως βάση για τη, στη συνέχεια, ρύθμιση των οφειλών και την απαλλαγή από τα χρέη. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η ρύθμιση που περιέχεται στο αρθρ. 6 του ν. 3869/2010. Το άρθρο αυτό δεν εντάσσεται από τον νόμο στην καθαυτό διαδικασία ρυθμίσεως των χρεών και απαλλαγής από τα χρέη. Εξυπηρετεί τη διατήρηση της υπάρχουσας περιουσίας του οφειλέτη, ώστε στη συνέχεια να χρησιμεύσει ως βάση για τη ρύθμιση των χρεών και την απαλλαγή από τα χρέη. Σκοπός της διατασσόμενης αναστολής είναι η διατήρηση αμείωτης της υπάρχουσας περιουσίας του οφειλέτη προς εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων αλλά και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιστωτών του. Εξάλλου η κατά την § 1 του αρθρ. 9 του νόμου δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει την εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη μπορεί να επεκταθεί και στο ακίνητο του οφειλέτη που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Με την § 2 του αρθρ. 9 του νόμου παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να υποβάλει πρόταση στο δικαστήριο, για να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία. Για να μπορέσει ο οφειλέτης να φθάσει στο σημείο να ζητήσει την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει τη διατήρηση της στην περιουσία του. Προς την επιθυμητή αυτή κατεύθυνση τον διευκολύνει η μέσω του αρθρ. 6 § 1 του νόμου δυνατότητα για αναστολή των εναντίον του μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως εκ μέρους των πιστωτών του. Τα κατά του οφειλέτη μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως πρέπει να νοηθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΠολΔ στις διατάξεις του άρθρου 941 επ. Η έκδοση διαταγής πληρωμής αυτή καθεαυτή δεν συνιστά ούτε έναρξη ούτε συνέχιση εκτέλεσης, συνεπώς δεν εμπίπτει στην αναστολή. Αντίθετα εμπίπτει, ως έναρξη, η επίδοση της, εφόσον αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 630Α ΚΠολΔ, καθορίζει την εκτελεστότητά της (βλ. Κοτσίρη,σ. 283). Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί κάθε μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον της περιουσίας της μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30.6.2011 αίτηση της, για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3869/2010. (...). Η 7η των καθών πιστώτρια τράπεζα, επισπεύδει σε βάρος της απούσας - οφειλέτιδος αναγκαστική εκτέλεση δυνάμει των με αριθ. **/2011 και **/2011 απογράφων εκτελεστών επί των αριθ. **/2011 και **/2011 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με επιταγή προς εκτέλεση για απαιτήσεις ύψους 5.742,33 και 2.398,10 ευρώ, αντιστοίχως ακριβή αντίγραφα των οποίων επεδόθησαν νομίμως στην αιτούσα. (...). Περαιτέρω πιθανολογείται ότι η συνέχιση της αναγκαστκής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα της, αφού θα μειωθεί η υπάρχουσα περιουσία της και δεν θα μπορέσει να υπαχθεί στην ρύθμιση του ν. 3869/2010. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ` ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αιτούσας εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθέτησης, που περιέχεται στην από 30.6. 2011 αίτηση της, που έχει ήδη υποβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (αρθρ. 8 § 6 εδ. β` ν. 3869/ 2010). Για τους λόγους αυτούς Απορρίπτει την αίτηση ως προς τις 1η, 2η, 3η, 4η, 5η και 6η των καθών, δέχεται ως προς τους λοιπούς διαδίκους. Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την 7η των καθών ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ** σε βάρος της αιτούσας δυνάμει των με αριθ. **/2011 και **/2011 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30.6.2011 αίτηση της, που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 § 1 του ν. 3869/2010.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.