Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Μη εκποίηση των οχημάτων του αιτούντος λόγω οικονομικής κρίσης στην αγορά αυτοκινήτου (Ειρηνοδικείο Χανίων, αριθμός απόφασης 259/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Αποτυχία εξωδικαστικού και δικαστικού συμβιβασμού. Απόρριψη ένστασης απαραδέκτου της αίτησης για το λόγο ότι ο αιτών δεν συμπεριέλαβε σ’ αυτήν όλα τα χρέη του. Μηνιαίες αποδοχές του αιτούντος, συνταξιούχου του ΙΚΑ, 1.600 €. Ακίνητη περιουσία και αδυναμία υπολογισμού της αξίας αυτής. Έλλειψη αιτήματος για την εκποίησή της τόσο από την πλευρά του αιτούντος όσο και από την πλευρά των πιστωτών. Μη εκποίηση και των οχημάτων του αιτούντος λόγω οικονομικής κρίσης στην αγορά αυτοκινήτου. Συνολικό ποσόν οφειλών 109.259 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσόν των 1.100 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές του υποχρεώσεις για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες με αριθμούς 9629Δ/21-2-2011 και 71505/9-2-2011 εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών αντίστοιχα του Πρωτοδικείου Αθηνών ... και του Πρωτοδικείου Χανίων ... που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 6-5-2011 κατά την οποία η συζήτηση αυτής αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «............. Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «......... BANK» τόσο στο κεντρικό κατάστημα αυτής στην Αθήνα όσο και στο υποκατάστημα αυτής στο ... εντός της προθεσμίας του ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Εφόσον, λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου, ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους (αρθρ. 226 § 4 ΚΠολΔ), θα δικαστεί σα να είναι παρούσα (αρθρ. 754 § 2 ΚΠολΔ). Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά να γίνει δεκτό το προτεινόμενο απ`αυτόν σχέδιο από τους πιστωτές του, διαφορετικά, να ρυθμιστούν τα χρέη του από το δικαστήριο με τετραετή καταβολή και να απαλλαχθεί από τα υπόλοιπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το αρθρ. 2 § 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 26- 1-2011 βεβαίωση της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων) καθώς και η από 26-1-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, των απαιτήσεων των πιστωτών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (αρθρ. 13 § 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 § 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 7, 8 και 11 του ιδίου νόμου. Με το αρχικό του σχέδιο ο αιτών αναγνώριζε την ύπαρξη δύο καταναλωτικών δανείων προς την πρώτη τράπεζα (........................ BANK) ποσού 14.493,50€ το πρώτο και 19.743,75€ το δεύτερο, δύο καταναλωτικών δανείων ποσών 15.870,99€ και 8.680,70€ και μιας οφειλής από πιστωτική κάρτα ποσού 13.852,22€ προς τη δεύτερη τράπεζα (...................................) και δύο καταναλωτικών δανείων ποσών 14.781,95€ και 4.941,66€ και μιας οφειλής από πιστωτικής κάρτας ποσού 16.893,89€ προς την τρίτη τράπεζα (....... BANK), πρότεινε δε την αποπληρωμή αυτών σε 180 σταθερές δόσεις. Με τις παρατηρήσεις τους επί του παραπάνω σχεδίου που κατατέθηκαν στη γραμματέα του δικαστηρίου αυτού εντός της προθεσμίας του αρθρ. 5 εδ. α` ν. 3869/2010, η πρώτη παραπάνω τράπεζα δεν αποδέχθηκε αυτό και αντιπρότεινε δύο εναλλακτικές ρυθμίσεις των οφειλών του αιτούντος, η πρώτη με προϋπόθεση εμπράγματη εξασφάλιση επί ακινήτου του αιτούντος, κυμαινόμενο επιτόκιο (σημερινό 5% πλέον εισφοράς ν.128) και η αποπληρωμή να είναι τοκοχρεωλυτική με ενδεικτική μηνιαία δόση 305€ για 168 δόσεις και η δεύτερη χωρίς εξασφάλιση με κυμαινόμενο επιτόκιο (σημερινό 11,30% πλέον εισφοράς ν. 128) με 168 τοκοχρεωλυτικές δόσεις με ενδεικτικό ύψος σήμερα 430€, η δεύτερη παραπάνω τράπεζα δεν αποδέχθηκε επίσης το σχέδιο του αιτούντος, ανέφερε ότι ο αιτών παρέλειψε να περιλάβει στο σχέδιο του τις αναφερόμενες πέντε συμβάσεις στεγαστικών δανείων και μια σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης στις οποίες έχει συμβληθεί με την τράπεζα αυτή σαν εγγυητής, αντιπρότεινε αφενός να περιλάβει ο αιτών τις παραπάνω οφειλές του στο τροποποιημένο σχέδιο με ότι πρόβλεψη υπάρχει στις αντίστοιχες συμβάσεις για την αποπληρωμή αυτών και αφετέρου, για τις οφειλές που περιέλαβε ο αιτών στην αίτηση του, να καταβάλει το σύνολο αυτών σε μηνιαίες δόσεις των 304€ μέχρις εξοφλήσεως, η τρίτη δε παραπάνω τράπεζα, η οποία, παρ` ότι δεν παραστάθηκε στην ενώπιον του ακροατηρίου διαδικασία κατέθεσε εμπροθέσμως έγγραφες παρατηρήσεις και τροποποιήσεις, δεν αποδέχθηκε το σχέδιο του αιτούντα και αντιπρότεινε ρύθμιση των οφειλών του αιτούντα προς αυτήν ύψους 36.865,45€ με καταβολή έντοκων μηνιαίων δόσεων με σημερινό ύψος 455€ για δέκα χρόνια μέχρις αποπληρωμής. Κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων και τροποποιήσεων των πιστωτριών του αιτούντος, αυτός, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης του (αρθρ. 7 § 1 του νόμου), κατέθεσε το δικό του έγγραφο παρατηρήσεων - τροποποιήσεων του αρχικού του σχεδίου, με το οποίο: α) σχετικά με τις παρατηρήσεις της πρώτης τράπεζας (...................... BANK) δήλωσε ότι αποδέχεται αυτό εν μέρει, όμως με όρους που δηλώνουν ότι δεν αποδέχεται αυτό, ήτοι με διαγραφή των τόκων, σταθερό επιτόκιο 5%, περίοδο χάριτος ενός έτους και αποπληρωμή σε 15 έτη (180 δόσεις), β) σχετικά με τις παρατηρήσεις της δεύτερης τράπεζας (..............) δήλωσε ότι αποδέχεται τη συμπλήρωση της αίτησης του με τις οφειλές από τις αναφερόμενες από την παραπάνω τράπεζα έξι συμβάσεις, τις οποίες όμως δεν αναφέρει αναλυτικά με τροποποιημένο σχέδιο, ήτοι το συνολικό ποσόν της κάθε μιας και τον αριθμό και το ποσόν των δόσεων που προτείνει, ενώ ως προς την πρόταση της τράπεζας αυτής για αποπληρωμή των οφειλών του που αναφέρονται στο αρχικό του σχέδιο, δηλώνει ότι την αποδέχεται εν μέρει, αλλά με διαφορετικούς όρους, ήτοι διαγραφή των τόκων, σταθερό επιτόκιο 5% και περίοδο χάριτος ενός έτους και γ) σχετικά με τις παρατηρήσεις της τρίτης τράπεζας (........... BANK), αντιπροτείνει διαγραφή των τόκων, περίοδο χάριτος ενός έτους, σταθερό επιτόκιο 5% και εξόφληση σε 15 χρόνια (180 δόσεις). Τέλος, οι παραπάνω τράπεζες με τις τελικές έγγραφες παρατηρήσεις τους επί των παραπάνω θέσεων του αιτούντος που τις κατέθεσαν στη γραμματέα του δικαστηρίου αυτού εντός της νομίμου προθεσμίας του αρθρ. 7 § 1 εδ. β` του νόμου: α) η πρώτη (........................... BANK) δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό εν μέρει, αλλά με εντελώς διαφορετικούς όρους από αυτούς που πρότεινε ο αιτών με την τελευταία του πρόταση, ήτοι με κυμαινόμενο επιτόκιο αντί για σταθερό, η αποπληρωμή να είναι τοκοχρεωλυτική αντί για διαγραφή των τόκων, εξάμηνη περίοδο χάριτος αντί για ετήσια και μηνιαία σημερινή δόση 305€ αντί των (80+110)=190€ που πρότεινε ο αιτών και εμπράγματη εξασφάλιση σε ακίνητο του αιτούντος, β) η δεύτερη (...........BANK) εμμένει στις προηγούμενες προτάσεις - παρατηρήσεις της που κατατέθηκαν στις 4-4-2011 και η τρίτη (.............) εμμένει επίσης στις προηγούμενες προτάσεις - τροποποιήσεις της που κατατέθηκαν στις 31-3-2011. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δεν έχει επέλθει μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του ο δικαστικός συμβιβασμός του αρθρ. 7 του ν. 3869/2010, συνεπώς και κατόπιν του αρχικού αιτήματος του αιτούντος για δικαστική ρύθμιση των χρεών του, στα οποία αυτός δεν περιέλαβε τελικά τα προκύπτοντα από τις πέντε συμβάσεις στεγαστικών δανείων και μια σύμβαση επιχειρηματικής πίστης στις οποίες έχει υπογράψει ως εγγυητής, τα οποία δεν επηρεάζονται από το γεγονός αυτό (βλ. παρακάτω), για τέσσερα έτη και να απαλλαχθεί από τα υπόλοιπα, αίτημα νόμιμο σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Με δήλωση της πληρεξούσιας της δικηγόρου καταχωρημένη στα πρακτικά, η δεύτερη τράπεζα (..................BANK) προέβαλε την ένσταση απαραδέκτου της αίτησης για το λόγο ότι ο αιτών δεν περιέλαβε σ`αυτήν όλα τα χρέη του, αναφερόμενη προφανώς (δεν το επεξηγεί στις προτάσεις της) στις αναφερθείσες ανωτέρω πέντε συμβάσεις στεγαστικών δανείων και μια σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης στις οποίες έχει συμβληθεί με την τράπεζα αυτή σαν εγγυητής ο αιτών, η οποία πρέπει να απορριφθεί σαν νομικά αβάσιμη, καθ`ότι, σύμφωνα με την επικρατούσα ερμηνεία, ο αιτών, στην κατά το αρθρ. 4 § 1 κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, σε περίπτωση περισσοτέρων χρεών του προς ένα οφειλέτη, έχει δικαίωμα να φέρει προς ρύθμιση επί μέρους χρέη του ίδιου πιστωτή και να αποκλείσει άλλα (βλ. Δ. Μακρή: Κατ` άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010, β` έκδ., σελ. 82, Ευδοξίας Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη - Εφέτη: Η απόφαση διευθέτησης οφειλών κατά το νόμο 3869/2010, στο σεμινάριο επιμόρφωσης Ειρηνοδικών της 29-30/9/2010, , Α, αντίθ. Κρητικός), πολύ δε περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθότι τα παραπάνω χρέη προέρχονται από συμβάσεις που έχει υπογράψει ο αιτών σαν εγγυητής, όπως δε δήλωσε ο ίδιος στις παρατηρήσεις του και στις προτάσεις του, πρόταση αποπληρωμής αυτών με τη διαδικασία του ν.3869/2010 έχει ήδη υποβάλλει ο γιος του .............................

Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών, κάτοικος ... Χανίων, είναι 61 ετών, παντρεμένος με την ......................... και έχει δύο ενήλικα τέκνα, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, έχει δε καθαρά μηνιαία έσοδα από τη σύνταξη του το ποσόν των 1.604,36€ (βλ. το από 15-6-2010 ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων β` τριμήνου 2010 του ΙΚΑ), η σύζυγος του δεν διαθέτει εισοδήματα, είναι δε συγκύριος δύο ακινήτων, του πρώτου, ενός οικοπέδου ευρισκομένου στον Κεφαλά Αποκορώνου, εκτάσεως 3.593 τ.μ. κατά ποσοστό 33,33% και ενός αγροτεμαχίου με ελιές στο Παλαιλώνι Αποκορώνου, εκτάσεως 2.500 τ.μ. κατά ποσοστό 4/5 εξ αδιαιρέτου. Τα δύο παραπάνω ακίνητα, έχουν συνολική αξία, κατά δήλωση του αιτούντα, το πρώτο 250.000€, ήτοι το μερίδιο του αιτούντος 83.325€ και το δεύτερο 125.000€, ήτοι το μερίδιο του αιτούντος 100.000€, όμως ο αιτών εξεταζόμενος στο ακροατήριο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την αντικειμενική αξία των παραπάνω ακινήτων, ούτε προσκόμισε κάποιο στοιχείο που να προσδιορίζει αυτήν, ενώ και οι μετέχουσες στη δίκη τράπεζες δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην αξία αυτών των ακινήτων, ούτε ζήτησαν την εκποίηση αυτών. Λόγω των παραπάνω το δικαστήριο αδυνατεί να προσδιορίσει την πραγματική αξία των ακινήτων αυτών και κατά πόσον είναι πραγματοποιήσιμη η πώληση αυτών, δεδομένης και της συγκυριότητας επ`αυτών του αιτούντος, ο οποίος άλλωστε δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την πώληση τους, ώστε να ικανοποιηθούν από το τίμημα οι απαιτήσεις των τραπεζών. Εξ άλλου, ο αιτών, κατά δήλωση του, έχει την αποκλειστική κυριότητα και επί δύο οχημάτων, του υπ`αρ. κυκλοφ. .................., 11 φορολογήσιμων ίππων, μοντέλο 2007, εμπορικής αξίας κατά δήλωση του 7.000€ και του υπ`αρ. κυκλοφ. ............., 7 φορολογήσιμων ίππων, μοντέλο 2007, εμπορικής αξίας κατά δήλωση του 4.000€, των οποίων η πώληση το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αβέβαιη, δεδομένης της σοβαρής κρίσης στην αγορά αυτοκινήτου και δη του μεταχειρισμένου, αλλά και της γενικότερης σημερινής οικονομικής κρίσης. Εξ άλλου, το ποσόν που είναι αναγκαίο στον αιτούντα να δαπανά το μήνα για τις βιοτικές του ανάγκες δεδομένου ότι, όπως και ο ίδιος δέχεται, ζει μόνος του (είναι σε διάσταση με τη σύζυγο του), ενώ δεν αναφέρει ότι πληρώνει ενοίκιο (στη φορολογική του δήλωση οικονομικού έτους 2010 που προσκομίζει αναφέρει ότι φιλοξενείται σε οικία), ούτε ότι βαρύνουν αυτόν τα ενήλικα τέκνα του, αντιθέτως μπορούν και να τον βοηθούν δεδομένης της ηλικίας του, εκτιμάται από το δικαστήριο σε 500 ευρώ, λαμβανομένου υπ`όψη ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητά να υπαχθεί στις ευεργετικές γι αυτόν διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες, για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, μένει συνεπώς ποσόν (1.600 - 500) = 1.100 ευρώ στον αιτούντα το μήνα για την αποπληρωμή των χρεών του. Οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του αιτούντος δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, ούτε προέρχονται από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο ή από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ ή εισφορές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Όπως ο ίδιος αναφέρει, μέχρι το προηγούμενο έτος (2010) εξυπηρετούσε κανονικά τα χρέη του προς τους πιστωτές του, όμως, από το χρονικό σημείο εκείνο, λόγω της μειώσεως της σύνταξης του και της καταργήσεως των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδομάτων αδείας, άρχισε να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις οφειλές του εμπρόθεσμα, με συνέπεια να έχει ήδη περιέλθει σε πλήρη αδυναμία, χωρίς υπαιτιότητα του, κανονικής εκπληρώσεως αυτών. Από τα παραπάνω στοιχεία κρίνεται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των κατωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του, τα δε εισοδήματα του δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των χρεών του, για το λόγο δε αυτόν, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών προς μερική εξόφληση των παρακάτω οφειλών του. Ο αιτών έχει αναλάβει τα παρακάτω αναφερόμενα χρέη, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που απέστειλαν οι πιστώτριες τράπεζες στον αιτούντα, μετά το σχετικό αίτημα του τελευταίου, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 § 1 του νόμου, το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε ρύθμιση ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαιτήσεως στη ρύθμιση, η οποία είναι προσωρινή, θα γίνει με τη μορφή και το ύψος, που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο (βλ. Μακρή: ο.π. αρθρ. 8), πιστωτές δε του αιτούντα είναι οι τράπεζες: 1. ....................... BANK: α) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. MG 0828300020 συνολικού ποσού 14.493,54€, β) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. MG 0835300032 συνολικού ποσού 19.743,54€, ήτοι συνολική οφειλή (14.493,54 + 19.743,54) = 34.237,08€ 2. ............... BANK: α) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 1796821 συνολικού ποσού 15.870,99 €, β) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 1286270 συνολικού ποσού 8.680,70€, γ) οφειλή από πιστωτική κάρτα υπ`αριθμ. 200509235393000 συνολικού ποσού 13.852,22€, ήτοι συνολική οφειλή (15.870,99 + 8.680,70 + 13.852,22) = 38.403,91€ 3. ...... BANK: α) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 187/2008 συνολικού ποσού 14.781,95€, β) οφειλή από πιστωτική κάρτα υπ`αριθμ. 4940390243135001 συνολικού ποσού 16.893,89€, γ) καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 169/2004 συνολικού ποσού 4.941,66€, ήτοι συνολική οφειλή (14.781,95 + 16.893,89 + 4.941,66) = 36.617,50€ Επομένως το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε (34.237,08 + 38.403,91 + 36.617,50) = 109.258,49€ Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ συνολικά, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του και ειδικότερα: 1) Για τις απαιτήσεις της .................. BANK: α) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. MG 0828300020, που αποτελεί το 13,27% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 145,92€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 7.004,20€, β) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. MG 0835300032, που αποτελεί το 18,07% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 198,78€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 9.541,44€ 2) Για τις απαιτήσεις της ..........BANK: α) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 1796821 που αποτελεί το 14,53% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 159,79€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 7.669,68€, β) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 1286270 που αποτελεί το 7,94% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 87,39€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 4.194,89€ και γ) για την οφειλή από πιστωτική κάρτα υπ`αριθμ. 200509235393000 που αποτελεί το 12,68% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 139,47€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 6.694,42€ 3) Για τις απαιτήσεις της .............. BANK: α) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 187/2008 που αποτελεί το 13,53% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 148,82€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 7.143,39€, β) για την οφειλή από πιστωτική κάρτα υπ`αριθμ. 4940390243135001 που αποτελεί το 15,46% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 170,09€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 8.164,08€ και γ) για το καταναλωτικό δάνειο υπ`αριθμ. 169/2004 που αποτελεί το 4,52% της συνολικής οφειλής, η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε 49,75€ επί 48 μήνες, ήτοι συνολική καταβολή 2.387,90€ Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει τις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα και για 48 μήνες, αρχής γενομένης από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στους παραπάνω πιστωτές του, τα εξής ποσά: 1) Στην τράπεζα ....................... BANK το ποσόν των: (145,92 + 198,78) = 344,70 ευρώ 2) Στην τράπεζα ................ BANK το ποσόν των: (159,79 + 87,39 + 139,47) = 386,65 ευρώ και 3) Στην τράπεζα ..........BANK το ποσόν των: (148,72 + 170,09 + 49,75) = 368,56 ευρώ Κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (αρθρ. 11 § 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσης ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ` άρθρο 8 § 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τράπεζας με την επωνυμία «.......... BANK» και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις συνολικές μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ, διανεμόμενες μεταξύ τους ως εξής: 1) για τις απαιτήσεις της τράπεζας ................. BANK η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (344,70 ευρώ) 2) για τις απαιτήσεις της τράπεζας ............ BANK η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (386,65 ευρώ) και 3) για τις απαιτήσεις της τράπεζας .............. BANK η μηνιαία καταβολή ορίζεται σε τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (368,56 ευρώ). Οι ως άνω δόσεις θα καταβάλλονται από τον αιτούντα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο του 2011.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.