Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Οι υπηρεσίες αισθητικής (κομμωτική) δεν συνιστούν άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, αριθμός απόφασης 613/2011)

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Καθεστώς του ν. 3869/2010 για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο νόμο. Υπάγονται τα φ.π. και όχι οι έμποροι. Κρίθηκε ότι οι υπηρεσίες αισθητικής (κομμωτική) δεν συνιστούν άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Εκποίηση περιουσίας οφειλέτη. Ορίζεται εκκαθαριστής επ΄ αυτής και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το σύνδικο.

[...] Σύμφωνα με την αληθή έννοια του αρ. 1 ΕμπΝ, κατά το οποίο «έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία» ως στοιχείο της έννοιας του εμπορίου, απαιτείται, πλην άλλων, η άσκηση των εμπορικών πράξεων να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα, δηλ. με σειρά ομοειδών πράξεων κατά συνήθεια και όχι κατά κύριο επάγγελμα (ΑΠ 708/1986 ΕΕμπΔ 1987, 547, ΕφΘεσ 61/1991 Αρμ. 1991, 679, ΕΑ 953/2001 ΔΕΕ 2001, 594). Οι πράξεις αυτές ορίζονται στα αρ. 2, 3 και 8 του β.δ/τος 2/14.5.1835 «περί αρμοδιότητας των Εμποροδικείων» καθώς και σε άλλες διατάξεις (Ολ.ΑΠ 5/1996 ΕλΔ 37, 1046). Σ` αυτές δεν περιλαμβάνονται και η άσκηση απλώς ελευθέρου επαγγέλματος και δη της διατήρησης και εκμετάλλευσης κομμωτηρίου (βλ. ad hoc και ΜΠΠειρ. 158/ 1995 ΔΕΕ 1995, 783). Η αιτούσα, κομμώτρια, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους, από το Δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (αρ. 3 του ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της δε έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το αρ. 2 § 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας, της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 31.1.2011 βεβαίωση της δικηγόρου ...) και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε όχι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (αρ. 13 § 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του αρ. 4 § 1 του ν. 3869/ 2010 είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρ. 1, 8, 9 και 11 του ίδιου νόμου, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και στην ουσία της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας στο ακροατήριο, που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής: Η αιτούσα ..., κάτοικος Ερέτριας, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Τούτο οφείλεται στη μείωση της πελατείας της ως κομμώτριας και συνεπώς της μείωσης του εισοδήματος της, ένεκα και της οικονομικής κρίσης που ενέσκυψε, συνδυαζόμενη και με την εμφάνιση προβλήματος στην υγεία της (αυχενικό - μέση). Ο ισχυρισμός ειδικότερα της ... περί δόλιας χρεοκοπίας της και δη για κατασπατάληση ποσού 81.212 €, που της δόθηκε, για να καταθέσει στην ..., δεν απεδείχθη και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος (Βλ. το 01481.25/5/2007 γραμμάτιο καταθέσεως). Πιστωτές της είναι: 1) ... προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 163.541,83 €. 2) ..., προς την οποία το χρέος ανέρχεται στο ποσό των 290.337,80 €. 3) ... προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 12.545,38 €,4) ... προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 18.031,05 €. Ο ισχυρισμός της εν λόγω πιστώτριας όχι μέρος μόνο του χρέους είναι ληξιπρόθεσμο και όχι ολόκληρο, με αποτέλεσμα η αίτηση ως προς το τελευταίο να είναι απαράδεκτη, είναι νομικά αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι αν μερικές μόνο οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες πληρούται η προϋπόθεση του νόμου (αρ. 1) και το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών που δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης. 5) ... προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 6.668,96 €, 6) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 7.730,90 €, 7) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 17.556,49 €, 8) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 7.187,00 €, 9) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 24.796,83, 10) ..., προς την οποία το χρέος ανέρχεται στο ποσό των 18.779,75, 11) ... προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 3.886,55 €, 12) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 15.291,00 € και 13) ..., προς την οποία το χρέος της ανέρχεται στο ποσό των 5.567,33 €. Συνολικά οι οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 591.920,87 6. Η αιτούσα διατηρεί και εκμεταλλεύεται κομμωτήριο, ως κομμώτρια, το δε εισόδημα της απ` αυτό ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 1.300 €. Είναι διαζευγμένη, χωρίς τέκνα. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανήσει μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 600 €. Περαιτέρω είναι κυρία: 1) ενός διαμερίσματος, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 140 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 228/1000 στη θέση ..., 2) ενός αγρού 4.000,26 τ.μ. στη θέση ... Η εμπορική αξία του πρώτου, που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία της και ζήτησε την εξαίρεση από την εκποίηση της, ανέρχεται στο ποσό των 220.000 € και του δευτέρου στο ποσό των 150.000 €. Αυτό δεν είναι επαρκές για την ικανοποίηση των πιστωτών της και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 4 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 700 €, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της. Ειδικότερα: στον πρώτο πιστωτή 193,40 €, στο δεύτερο πιστωτή 343,35 €, στον τρίτο πιστωτή 14,84 €, στον τέταρτο πιστωτή 21,32 €, στον πέμπτο πιστωτή 7,89 €, στον έκτο πιστωτή 9,14 €, στον έβδομο πιστωτή 20,76 €, στον όγδοο πιστωτή 8,50 €, στον ένατο πιστωτή 29,32 €, στο δέκατο πιστωτή 22,20 €, στον ενδέκατο πιστωτή 4,60 €, στον δωδέκατο πιστωτή 18,00 € και στον δέκατο τρίτο πιστωτή 6,58 €. Συνολικά με την παραπάνω ρύθμιση θα εξοφληθεί ποσό 33.600 € από το συνολικό ποσό των οφειλών της. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση του πιο πάνω αγρού της, καθόσον κρίνεται, εν όψει και της μεγάλης αξίας του, ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα, για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών της (αρ. 9 § 1 του νόμου). Μη υπαρχούσης δε στο ν. 3869/2010 ειδικής ρύθμισης της διαδικασίας εκποίησης, με βάση τη διάταξη του αρ. 15 αυτού θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής, ο οποίος, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (αρ. 9 § 1 εδ. 3 του ν. 3869/2010), θα έχει ως έργο την εκποίηση του πιο πάνω αγρού υπό τις παρακάτω διατυπώσεις: Θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμ/φου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενης στην αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της τοποθεσίας του ακινήτου και στο δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζόμενου, την τιμή της πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο, κατά τον οποίο θα διενεργηθεί πλειστηριασμός. Το συνολικό ποσό που θα επιτευχθεί από την εκποίηση θα διανεμηθεί στους δανειστές της αιτούσας βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, λαμβάνοντας υπόψη και τα (τυχόν) προνόμια των απαιτήσεων τους, κατά τους ορισμούς του αρ. 9 § 1 του ν. 3869/2010.

Περαιτέρω και επειδή και από την εκποίηση του αγρού της δεν θα ικανοποιηθούν οι οφειλές τους και δεδομένου ότι η αιτούσα ζήτησε την εξαίρεση της εκποίησης του πρώτου ακινήτου της (διώροφο διαμέρισμα με υπόγειο), που αποτελεί τη μοναδική κύρια κατοικία της, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένου κατά 50%, πρέπει το Δικαστήριο να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της με βάση την εξαίρεση αυτή, κατ` αρ. 9 § 2 του νόμου. [...] Η ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων των πιστωτών της δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση της κύριας κατοικίας της πρέπει να ανέλθει σε 187.000 € (85%) και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε είκοσι (20) έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 300 € μηνιαίως για το πρώτο έτος και σε 804,38 € για τα επόμενα έτη, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1.12.2014, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών, με προνομιακή ικανοποίηση των πιο πάνω πιστωτριών τραπεζών. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτόν τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής, όπως αυτή προσδιορίζεται στη δανειακή σύμβαση, που κατήρτισε η αιτούσα με τις εν λόγω πιστώτριες τράπεζες. [...]

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.