Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Διαταγή πληρωμής για οφειλή σε Τράπεζα - Η απαίτηση της τράπεζας από την στιγμή που εισήχθη η οφειλέτρια σε ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι πλέον οριστική και εκκαθαρισμένη - Ακυρότητα εκτελεστού τίτλου (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, αριθμός απόφασης 750/2011)

Περίληψη: Διαταγή πληρωμής για οφειλή σε Τράπεζα. Αίτηση αναστολής. Δεκτή η αίτηση διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα του λόγου ανακοπής, ότι πάσχει ακυρότητα ο εκτελεστός τίτλος, βάσει του οποίου επισπευδόταν η εκτέλεση, επειδή η απαίτηση της τράπεζας από την στιγμή που εισήχθη η οφειλέτρια σε ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι πλέον οριστική και εκκαθαρισμένη.

[...] Η αιτούσα με την παρούσα αίτηση αναστολής της ζητά να διαταχθεί η αναστολή κάθε πράξης εκτέλεσης της υπ`αριθμ.497/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου μέχρις έκδοσης τελεσίδικης απόφασης επί της από 12-9-2011 με αριθμ.κατάθεσης 414/2011 ανακοπής της Η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔ και το Δικαστήριο είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να δικάσει την παρούσα. υπόθεση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ). Από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα έγγραφα πιθανολογήθηε ότι η καθ`ης Τράπεζα ............ εντελώς καταχρηστικά και ενάντια στην καλή πίστη προέβη στην έκδοση της υπ` αριθμόν 497/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ενώ η αιτούσα είχε ήδη ασκήσει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου την από 1-3-2011 και με αριθμ.κατάθ.00014/2011 αίτηση της με την οποία ζητούσε την υπαγωγή της στη ρύθμιση των οφειλών της βάσει του ν.3 869/2010 και δικάσιμος είχε οριστεί η 24-6-2011. Ακολούθως επί της ως άνω αίτησης εκδόθηκε η υπ`αριθμ.6/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου η οποία έκανε δεκτή την αίτηση και συγκεκριμένα καθόρισε τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας στο ποσό των 96,88 € αρχής γενομένης την 1η μέρα κάθε μήνα απαλλάσσοντας την συγχρόνως από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της καθ`ης Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση η οφειλή της αιτούσας προς την καθ`ης μετά την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3 869/2010 αφενός δεν ανέρχεται πια στο ποσό των 3116,37 € όπως προσδιορίζεται στην υπό κρίση διαταγή πληρωμής και αφετέρου δεν είναι οριστική και εκκαθαρισμένη, με αποτέλεσμα να πασχει από ακυρότητα ο εκτελεστός τίτλος. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ`αριθμ.497/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου μέχρις έκδοσης οριστικής απόφασης επί της από 12-9-2011 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, η οποία κατατέθηκε την 12-9-2011 με αριθμό κατάθεσης 414/2011 και συζητείται ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου την 11-12-2012 και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει ερήμην της καθ`ης η αίτηση. Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. Αναστέλλει κάθε πράξη εκτέλεσης της υπ`αριθμ.497/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου μέχρις έκδοσης οριστικής απόφασης επί της από 12-9-2011 ανακοπής. Και Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.