Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής του στο ν. 3869/2010 (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 7712/2010)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής του στο ν. 3869/2010. Καταχρηστική η συμπεριφορά της Τράπεζας κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό, όταν ο οφειλέτης καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με όλους τους πιστωτές του, κατά το άρθρο 2§1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, και προσκομίζει προς τούτο τις προτάσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει ήδη υποβάλει σε όλους τους πιστωτές του.

[...] Η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ` ης σε βάρος της, δυνάμει της 4461/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ` ης, ενόψει του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ` ουσίαν. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ........ και ......... ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθομολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η τελευταία καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης της οφειλέτριας - αιτούσας ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών, προσκομίζει δε την από 29/09/2010 αίτησή της προς τη καθ` ης και τις από 29/09/2010 αιτήσεις της προς την ......... και την ....... Τράπεζα. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθ` ης κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό για την 06/10/2010. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός και ως κατ` ουσίαν βάσιμος, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης. (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται τη αίτηση. Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος της αιτούσας με την 4461/29-01-2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... , μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 27/09/2010 αρ. κατ. δικ.:11018/2010) ανακοπής και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο. Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ` ης που ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.