Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 19/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της αιτούσας, των εισοδημάτων της και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Αποτυχία δικαστικού συμβιβασμού. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας, άνεργης ιδιωτικής υπαλλήλου ως εγγυήτριας σε δάνεια του επίσης άνεργου συζύγου της, ποσού περίπου 56.700 €. Αδυναμία εύρεσης εργασίας και κάλυψης ακόμα και των άμεσων βιοτικών αναγκών. Ύπαρξη δύο ανήλικων τέκνων και ενός ενηλίκου τέκνου, επίσης άνεργου. Κυριότητα του ½ εξ αδιαιρέτου παλαιού υπόγειου διαμερίσματος και αποθήκης. Εκτίμηση της εμπορικής αξίας αυτών στο ποσό των 30.000 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 50 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις της για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής του ποσού των 12.500 €, που αντιστοιχεί στο μερίδιό της, σε 180 δόσεις (ποσόν 70 € μηνιαίως για 15 έτη) και περίοδο χάριτος τεσσάρων (4) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της ως εγγυήτριας για καταναλωτικό δάνειο του συζύγου της προς την πιστώτρια που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, με σκοπό την απαλλαγή της, με καταβολές των ποσών και μηνών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο διευθέτησης. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμο) επιδοθεί στην ανωτέρω μετέχουσα πιστώτρια ήδη διάδικο (άρθρο 5 του Ν.3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί. προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, αρχεία. Είναι ορισμένη, διότι περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν/64 - Ανάτυπο σελ. 1477) και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα της. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Η αιτούσα........................................., κάτοικος Θηβών, 44 ετών, έγγαμη με την ................, έχει δύο παιδιά από το γάμο της με τον τελευταίο ηλικίας 14, 12 ετών, καθώς και ένα τέκνο από άλλο γάμο ηλικίας 21 ετών. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος με μειωμένο ωράριο. Εκτοτε είναι άνεργη, όπως άνεργος είναι και ο σύζυγος ο οποίος εργαζόταν ως οικοδόμος, όπως τα παραπάνω προκύπτουν από τις προσκομιζόμενες κάρτες ανεργίας. Ανεργος είναι και ο ενήλικος υιός της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011, το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν στο ποσό των 450 ευρώ που λάμβανε ως επίδομα ανεργίας, ο δε σύζυγος της λάμβανε επίδομα ανεργίας 480 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Εκτοτε η οικογένεια δεν έχει κανένα εισόδημα, η προοπτική δε ανεύρεσης εργασίας, υπό τις γνωστές σε όλους οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, είναι δυσοίωνη. Η αιτούσα βρίσκεται σε αδυναμία να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειας της και κυρίως των ανήλικων τέκνων της. Διαθέτει ακίνητη περιουσία και ειδικότερα είναι συγκύρια σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου , του υπολοίπου εξ αδιαιρέτου ανήκοντος στο σύζυγο της, ενός διαμερίσματος του υπογείου ορόφου και μίας αποθήκης επίσης του υπογείου, που βρίσκονται επί διώροφης οικοδομής, στην πόλη των Θηβών, επί της οδού ........................., στην ειδικώτερη θέση «./........................», που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, εμβαδού 54, 50 τ.μ. το διαμέρισμα και 24,72 τ.μ. η αποθήκη και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 50,30 χιλιοστά και 34,24 χιλιοστά κάθε μία. Η άδεια ανέγερσης της οικοδομής έχει εκδοθεί το έτος 1979, δηλαδή η παλαιότητα της ξεπερνά τα τριάντα έτη. Λαμβανομένης υπόψη της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, του ορόφου αυτού (υπόγειο) της παλαιότητας του και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας εξαιτίας της οποίας δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, η αγοραία αξία του διαμερίσματος μετά της αποθήκης δεν ξεπερνά το ποσό των 30.000 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, η αιτούσα είχε εγγυηθεί για την εξασφάλιση απαίτησης της πιστώτριας από καταναλωτικό δάνειο που είχε χορηγηθεί στο σύζυγο της, το οποίο, θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο και υπολογίζεται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), αφού δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο και ειδικότερα από την «..................ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με την υπ` αριθμ.................σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, το οποίο στις 17.6.2011 ανέρχεται με τους τόκους στο ποσό των 55.686 ευρώ. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει την ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή, δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε δόλο. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια επί τετραετία, που θα αρχίζουν μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης. Με βάση τα προαναφερθέντα, ενόψει της οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας, της έλλειψης εισοδημάτων, καθώς και της έλλειψης προοπτικής να υπάρξουν τα επόμενα έτη εισοδήματα από εργασία που θα της εξασφαλίζουν τη δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσού προς την πιστώτρια, οι μηνιαίες καταβολές της αιτούσας πρέπει να οριστούν στο ποσό των 50 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την τετραετία ανέρχεται σε 2.400 ευρώ. Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας για τέσσερα χρόνια, που αναφέρονται παραπάνω επί συνόλου οφειλής 55.686 ευρώ, θα καλυφθεί μόνο μέρος αυτής, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 53.286 ευρώ. Η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής της πιστώτριας θα γίνει με περαιτέρω μηνιαίες καταβολές, για διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, που σύμφωνα με το νόμο ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της, δηλαδή στο ποσό των 25.500 ευρώ (30.000 ευρώ Χ 85%), και ήμισυ αυτής, αφού η αιτούσα σε ποσοστό Η εξ αδιαιρέτου σε 12.500 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010, Κρητικός ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε χρόνια, με μηνιαίες δόσεις που ανέρχονται στο ποσό των 69,44 ευρώ. Η αιτούσα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο της απαίτησης της πιστώτριας, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω καταβολές. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της (κατά το ποσοστό που του αναλογεί), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια του ποσού 50 ευρώ επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και ειδικότερα ένα διαμερίσματος του υπογείου ορόφου και μίας αποθήκης επίσης του υπογείου, που βρίσκονται επί διώροφης οικοδομής, στην πόλη των Θηβών, επί της οδού..........................., στην ειδικώτερη θέση «..........................», που αποτελούν αυτοτελής και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, εμβαδού 54, 50 τ.μ. το διαμέρισμα και 24,72 τ.μ. η αποθήκη και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 50,30 χιλιοστά και 34,24 χιλιοστά κάθε μία, το οποίο ανήκει στην αιτούσα σε ποσοστό Η εξ αδιαιρέτου. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 12.500 ευρώ που αντιστοιχεί στο μερίδιο του αιτούντος από το σύνολο του 85% της αγοραίας αξίας της (24.500 ευρώ). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε χρόνια, με μηνιαίες δόσεις που ανέρχονται στο ποσό των 69,44 ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για το υπόλοιπο ποσό, που δεν καλύπτεται από της ως άνω καταβολές, η αιτούσα απαλλάσσεται. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του στη Θήβα στις σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.