Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αποτυχία δικαστικού συμβιβασμού - Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, άνεργου οικοδόμου (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 20/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του αιτούντος, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Αποτυχία δικαστικού συμβιβασμού. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, άνεργου οικοδόμου. Άνεργη και η σύζυγος. Αδυναμία εύρεσης εργασίας και κάλυψης ακόμα και άμεσων βιοτικών αναγκών. Ύπαρξη δύο ανήλικων τέκνων. Κύριος του ½ εξ αδιαιρέτου παλαιού υπόγειου διαμερίσματος και αποθήκης. Εκτίμηση της εμπορικής αξίας αυτών στο ποσό των 30.000 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 64.600 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 50 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής του ποσού των 12.500 €, που αντιστοιχεί στο μερίδιό του, σε 180 δόσεις (ποσόν 70 € μηνιαίως για 15 έτη) και περίοδο χάριτος τεσσάρων (4) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Οπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ` αριθμ. 10458 Δ/3.6.2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας .................., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..................». Εφόσον η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, με σκοπό την απαλλαγή του, με καταβολές των ποσών και μηνών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο διευθέτησης. Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «...........................ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ... , ο οποίος με προφορική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δήλωσε ότι η εν λόγω πιστώτρια παρεμβαίνει κυρίως στην δίκη με αίτημα να υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 η αυτοτελής απαίτηση της ως πιστώτριας, απορρέουσα από την υπ` αριθμ. ..............πιστωτική κάρτα .........που ορθώς είχε ενσωματωθεί από τον αιτούντα στην κατάσταση των πιστωτριών του, εσφαλμένα ωστόσο φέρεται ως απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας ............ Η κατά τα ανωτέρω ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμο) επιδοθεί στους ανωτέρω μετέχοντες πιστωτές ήδη διαδίκους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ίδιου Νόμου, αρχεία. Είναι ορισμένη, διότι περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν/64 - Ανάτυπο σελ.1477) και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα της. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από το νόμο, κατάσταση περιουσία του τελευταίου και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, καθόσον ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης, πληρούται τόσο δια της επιδόσεως της κρινόμενης που τα συμπεριλαμβάνει, όσο και της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού, που επίσης τα περιέχει. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών ................................, κάτοικος Θηβών, 45 ετών, έγγαμος με την ........................., με δύο παιδιά ηλικίας 14, 12 ετών. Ο αιτών εργαζόταν ως οικοδόμος και από τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 είναι άνεργος. Το ίδιο συνέβη και με τη σύζυγο του ..............., η οποία επίσης από το Σεπτέμβριο του έτους 2010 είναι άνεργη, όπως τα παραπάνω προκύπτουν από τις προσκομιζόμενες κάρτες ανεργίας. Μέχρι τον Μάρτιο του 2011, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν στο ποσό των 480 ευρώ που λάμβανε ως επίδομα ανεργίας, το οποίο ωστόσο από τον Απρίλιο του έτους 2011, δεν το δικαιούται, το δε μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας συμπλήρωνε το επίδομα ανεργίας που λάμβανε η σύζυγος του από τον ΟΑΕΔ μέχρι τον Σεπτέμβριο του έτους 2011, έχοντας πλέον παύσει να το δικαιούται. Ενόψει της κακής οικονομικής συγκυρίας που είναι γνωστή σε όλους και έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη δυνατότητας ανεύρεσης εργασίας, αφού η οικοδομή δεν «κινείται», με μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανέργων, καθώς και έλλειψη προοπτικής τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος που ο αιτών θα είναι σε θέση να βρει εργασία ανάλογη των προσόντων του. Ο αιτών βρίσκεται σε αδυναμία να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειας του και κυρίως των ανήλικων τέκνων του. Διαθέτει ακίνητη περιουσία και ειδικότερα είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου , του υπολοίπου Η εξ αδιαιρέτου ανήκοντος στη σύζυγο του, ενός διαμερίσματος του υπογείου ορόφου και μίας αποθήκης επίσης του υπογείου, που βρίσκονται επί διώροφης οικοδομής, στην πόλη των Θηβών, επί της οδού Λοξής Φάλαγγος, στην ειδικώτερη θέση «........................................», που αποτελούν αυτοτελής και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, εμβαδού 54, 50 τ.μ. το διαμέρισμα και 24,72 τ.μ. η αποθήκη και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 50,30 χιλιοστά και 34,24 χιλιοστά κάθε μία. Η άδεια ανέγερσης της οικοδομής έχει εκδοθεί το έτος 1979, δηλαδή η παλαιότητα της ξεπερνά τα τριάντα έτη. Λαμβανομένης υπόψη της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, του ορόφου αυτού (υπόγειο) της παλαιότητας του και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας εξαιτίας της οποίας δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, η αγοραία αξία του διαμερίσματος μετά της αποθήκης δεν ξεπερνά το ποσό των 30.000 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), αφού δεν είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα. 1.- Από την «....................ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, με την υπ` αριθμ.................σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, το οποίο στις 17.6.2011 ανέρχεται με τους τόκους στο ποσό των 55.686 ευρώ. 2.- Από την «..................Τράπεζα της Ελλάδος», του έχει χορηγηθεί με την υπ` αριθμ. ................. σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο, το οποίο, κατά τον χρόνο επίδοσης της αίτησης (6.6.2011) ανέρχεται στο ποσό των 5.593,60 - 3.- Στην «.............................ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, αντί της φερόμενης από παραδρομή στην αίτηση ως πιστώτριας..............., από πιστωτική κάρτα που του είχε χορηγηθεί με την υπ` αριθμ. ........................ σύμβαση οφείλει (όπως εισφέρεται) το ποσό των 3.253,68 ευρώ (3.152,40 κεφάλαιο και 101,28 ευρώ τόκους). Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των (55.686 + 5.593,60 +3.253,68)= 64.533,28 ευρώ. Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις. ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε δόλο. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές επί τετραετία, που θα αρχίζουν μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Με βάση τα προαναφερθέντα, ενόψει της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, της έλλειψης εισοδημάτων, καθώς και της προοπτικής να υπάρξουν τα επόμενα έτη εισοδήματα από εργασία που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσού προς τις πιστώτριες, οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος πρέπει να οριστούν στο ποσό των 50 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών...............ΤΡΑΠΕΖΑ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 89,29 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 43,14 ευρώ και συνολικά 2.070,72 ευρώ (43,14 Χ 48 μήνες), στη δεύτερη «......... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 8,66 % επί του συνόλου των απαιτήσεων το ποσό των 4,33 ευρώ και συνολικά 207,84 ευρώ (4,33 Χ 48 μήνες) και στην τρίτη των πιστωτριών με την επωνυμία «....................ΑΕ», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5,04 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 2,52 ευρώ το μήνα και συνολικά τα 4 έτη (48 μήνες) το ποσό των 120,96 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών για την τετραετία ανέρχεται σε 2.399,52 ευρώ. Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος για τέσσερα χρόνια, που αναφέρονται παραπάνω επί συνόλου οφειλών 64.533,28 ευρώ, θα καλυφθεί μόνο μέρος αυτών, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 62.133,76 ευρώ. Η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής των πιστωτών θα γίνει με περαιτέρω μηνιαίες καταβολές, για διάσωση της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου του, δηλαδή στο ποσό των 25.500 ευρώ (30.000 ευρώ Χ 8%), και ήμισυ αυτής, αφού ο αιτών κύριος σε ποσοστό Η εξ αδιαιρέτου σε 12.500 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010, Κρητικός ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε χρόνια, με μηνιαίες δόσεις που ανέρχονται στο ποσό των 69,44 ευρώ, από το οποίο ποσό 59,92 ευρώ θα καταβάλλεται στην πρώτη των πιστωτριών, ποσό 6,01 ευρώ στη δεύτερη των πιστωτριών και ποσό 3,49 ευρώ στην Τρίτη των πιστωτριών. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτριών, κατά το μέρος τους που δεν καλύφθηκαν, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν κι απαλλάσσεται ο αιτών. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του (κατά το ποσοστό που του αναλογεί), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση και την κύρια παρέμβαση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών............ΤΡΑΠΕΖΑ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 89,29 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 43,14 ευρώ και συνολικά 2.070,72 ευρώ (43,14 Χ 48 μήνες), στη δεύτερη «................ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 8,66 % επί του συνόλου των απαιτήσεων το ποσό των 4,33 ευρώ και συνολικά 207,84 ευρώ (4,33 Χ 48 μήνες) και στην Τρίτη των πιστωτριών με την επωνυμία «...................ΑΕ», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5,04 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 2,52 ευρώ το μήνα και συνολικά τα 4 έτη (48 μήνες) το ποσό των 120,96 ευρώ. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και ειδικότερα ένα διαμερίσματος του υπογείου ορόφου και μίας αποθήκης επίσης του υπογείου, που βρίσκονται επί διώροφης οικοδομής, στην πόλη των Θηβών, επί της οδού Λοξής Φάλαγγος, στην ειδικότερη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΧΙΟΥ ή ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ», που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, εμβαδού 54, 50 τ.μ. το διαμέρισμα και 24,72 τ.μ. η αποθήκη και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 50,30 χιλιοστά και 34,24 χιλιοστά κάθε μία, το οποίο ανήκει στον αιτούντα σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του . το ποσό των 12.500 ευρώ που αντιστοιχεί στο μερίδιο του & αιτούντος από το σύνολο του 85% της αγοραίας αξίας της (24.500 ευρώ) . Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε χρόνια, με μηνιαίες δόσεις που ανέρχονται στο ποσό των 69,44 ευρώ, από το οποίο ποσό 59,92 ευρώ θα καταβάλλεται στην πρώτη των πιστωτριών, ποσό 6,01 ευρώ στη δεύτερη των πιστωτριών και ποσό 3,49 ευρώ στην τρίτη των πιστωτριών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για το υπόλοιπο ποσό, που δεν καλύπτεται από της ως άνω καταβολές, ο αιτών απαλλάσσεται.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.